Skocz do zawartości

Iwko96

Użytkownicy
 • Zawartość

  6
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

1 Neutralna

O Iwko96

 • Ranga
  2/10
 1. Witam ponownie, marek1701 sugerując się Twoim pomysłem napisałem taki program: /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "stm32f4xx_hal.h" /* USER CODE BEGIN Includes */ /* USER CODE END Includes */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ ADC_HandleTypeDef hadc1; DMA_HandleTypeDef hdma_adc1; TIM_HandleTypeDef htim10; /* USER CODE BEGIN PV */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ uint32_t Pomiar_ADC = 0, dzielnik = 0; /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_DMA_Init(void); static void MX_ADC1_Init(void); static void MX_TIM10_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { static uint16_t licznik = 0; dzielnik = Pomiar_ADC / 100; if (dzielnik<2) dzielnik=2; if (licznik == dzielnik) { HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin); licznik=0; } licznik++; } /* USER CODE END PFP */ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_ADC1_Init(); MX_TIM10_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, &Pomiar_ADC, 1); HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim10); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** System Clock Configuration */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; /**Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV16; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV16; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Configure the Systick interrupt time */ HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); /**Configure the Systick */ HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); /* SysTick_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); } /* ADC1 init function */ static void MX_ADC1_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef sConfig; /**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion) */ hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV8; hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time. */ sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; sConfig.Rank = 1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } } /* TIM10 init function */ static void MX_TIM10_Init(void) { htim10.Instance = TIM10; htim10.Init.Prescaler = 9999; htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim10.Init.Period = 9; htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim10) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } } /** * Enable DMA controller clock */ static void MX_DMA_Init(void) { /* DMA controller clock enable */ __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE(); /* DMA interrupt init */ /* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn); } /** Configure pins as * Analog * Input * Output * EVENT_OUT * EXTI */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : LED_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ Osiągnąłem zamierzony efekt, ale po jakimś czasie przerwanie timera 10 przestaje być wywoływane i nie mam pojęcia czemu. Zauważyłem tylko, że dzieję się to podczas zmniejszania wartości potencjometru. Sprawdziłem za pomocą STM Studio, przetwornik ADC nadal działa. To może być kwestia priorytetu przerwania? To jedyny pomysł jaki przychodzi mi do głowy.
 2. Doświadczenie w programowaniu jakieś już mam, ale od niedawna przesiadłem się na mikrokontrolery i pewnie stąd mam problem z opracowaniem odpowiedniej struktury programu. Chyba masz rację, chciałem zrobić to zbyt dokładnie chociaż ta dokładność nie byłaby w żaden sposób zauważalna. Inkrementowana zmienna będzie po prostu pokazywana na wyświetlaczu segmentowym i pod pewnymi warunkami zmniejszana. Ten generator jest częścią większego symulatora który buduje, wszystko będzie się odbywać na uC. Jestem mniej-więcej w połowie pisania programu i to był jak narazie jedyny problem z którym nie mogłem sobie samodzielnie poradzić. Bardzo dziękuję za pomoc
 3. Elvis zdaję sobie sprawę jak działają procesory, używając słowa "losowy" posłużyłem się skrótem myślowym. Oczywiście zamierzam użyć tu generatora liczb pseudolosowych. marek1707 chcę stworzyć generator natężenia ruchu drogowego gdzie wartość z potencjometru będzie średnim obciążeniem pasa ruchu a inkrementowana zmienna ilością samochodów. Aby ten generator był w miarę realistyczny nie chcę żeby samochody pojawiały się cyklicznie tylko z odchyleniem od tej średniej w jedną i w drugą stronę. Takie najprostsze odwzorowanie ruchu drogowego. Czasy o jakie mi chodzi są w granicach 1-10 sekund, na pewno nie będzie to ani więcej ani mniej. Na potrzeby przetestowania mojego pomysłu z timerem stworzyłem program, który zmienia stan diody po przerwaniu timera. Przetestowałem działanie programu najpierw w STM Studio, sygnał analogowy wiesza się na wartości początkowej i nie reaguje na zmiany potencjometru (napięcie na potencjometrze sprawdziłem- zmienia się). Skorzystałem z debugera w Eclipse i program zawiesza się na wywołaniu funkcji HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);. Poniżej umieszczam kod oraz dane z konsoli debugera: /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "stm32f4xx_hal.h" /* USER CODE BEGIN Includes */ /* USER CODE END Includes */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ ADC_HandleTypeDef hadc1; TIM_HandleTypeDef htim10; /* USER CODE BEGIN PV */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ float V = 0; uint16_t Pomiar_ADC = 0; uint32_t PSC = 9999; /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_TIM10_Init(void); static void MX_ADC1_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) { Pomiar_ADC = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); V = (3.0 * Pomiar_ADC) / 4095.0; PSC = V * 3333; } void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin); htim10.Instance = TIM10; htim10.Init.Prescaler = PSC; htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim10.Init.Period = 999; htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim10) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } } /* USER CODE END PFP */ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_TIM10_Init(); MX_ADC1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_ADC_Start_IT(&hadc1); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** System Clock Configuration */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; /**Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV16; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV16; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Configure the Systick interrupt time */ HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); /**Configure the Systick */ HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); /* SysTick_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); } /* ADC1 init function */ static void MX_ADC1_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef sConfig; /**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion) */ hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2; hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc1.Init.NbrOfConversion = 1; hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time. */ sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; sConfig.Rank = 1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } } /* TIM10 init function */ static void MX_TIM10_Init(void) { htim10.Instance = TIM10; htim10.Init.Prescaler = 9999; htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim10.Init.Period = 999; htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim10) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } } /** Configure pins as * Analog * Input * Output * EVENT_OUT * EXTI */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : LED_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); } Program received signal SIGINT, Interrupt. 0x08001ec0 in main () at C:/Users/BUM/Documents/STM Projekty/3_Timer_Interrupt_LED/3_Timer_Interrupt_ADC_LED/Src/main.c:121 121 HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
 4. Witam, posiadam płytkę STM32F407G-DISC1. Celem mojego projektu jest stworzenie programu, który będzie inkrementował pewną zmienną z losowym czasem. Wartość średnia tego czasu będzie zadawana z potencjometru, odchylenie standardowe będzie proporcjonalne do wartości średniej. Jestem początkującym w programowaniu mikrokontrolerów i próbowałem to rozwiązać za pomocą aktualizacji prescalera dla timera lecz to chyba nie jest właściwie rozwiązanie. Czy ktoś z forumowiczów posiada wiedzę jak coś takiego zrobić?
 5. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, problem był w warstwie fizycznej ekspandera. Na płytce zwarte były linie adresowe przez co adres urządzenia był niepoprawny. Po zmianie zworek ekspander zaczął działać zgodnie z oczekiwaniami.
 6. Posiadam płytkę STM32F407G-DISC1 oraz ekspander MCP23S08. Na podstawie kursu STM32F4 oraz STM32F1 próbuję zapalić diodę na wyjściu ekspandera. Korzystam z CUBEMX do konfiguracji mikrokontrolera oraz eclipse'a do programowania. Mam wrażenie, że wszystko robię w poprawny sposób, konfiguracja SPI jest zgodna z tą pokazaną w 9 części kursu STM32F1 a mimo to wyjścia ekspandera pozostają nieaktywne. Oczekuję, że zapali się dioda podpięta do pinu GP0. Poniżej dołączam mój kod: /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "stm32f4xx_hal.h" /* USER CODE BEGIN Includes */ #define MCP_IODIR 0x00 #define MCP_OLAT 0x0a /* USER CODE END Includes */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ SPI_HandleTypeDef hspi1; /* USER CODE BEGIN PV */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_SPI1_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void mcp_write_reg(uint8_t addr, uint8_t value) { uint8_t tx_buff[]={0x40, addr, value}; HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET); HAL_SPI_Transmit(&hspi1, tx_buff, 3, HAL_MAX_DELAY); HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET); } /* USER CODE END PFP */ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_SPI1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ mcp_write_reg(MCP_IODIR, ~0x01); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ mcp_write_reg(MCP_OLAT, 0x01); while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** System Clock Configuration */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct; /**Configure the main internal regulator output voltage */ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1); /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 64; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV8; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } /**Configure the Systick interrupt time */ HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000); /**Configure the Systick */ HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK); /* SysTick_IRQn interrupt configuration */ HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0); } /* SPI1 init function */ static void MX_SPI1_Init(void) { /* SPI1 parameter configuration*/ hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_4; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 10; if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } } /** Configure pins as * Analog * Input * Output * EVENT_OUT * EXTI */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(DC_GPIO_Port, DC_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(RESET_GPIO_Port, RESET_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : CS_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = CS_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(CS_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : DC_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = DC_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(DC_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : RESET_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = RESET_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(RESET_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); } /* USER CODE BEGIN 4 */ /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @param None * @retval None */ void _Error_Handler(char * file, int line) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ while(1) { } /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /** * @} */ /** * @} */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
×
×
 • Utwórz nowe...