Skocz do zawartości

bart921

Użytkownicy
 • Zawartość

  3
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralna

O bart921

 • Ranga
  1/10
 1. Cześć! od wielu dnia(tak) walczę z tym, co na AVRkach można było zrobić w 5 minut z notą katalogową. A mowa o multipleksowaniu wejść przetwornika ADC. Chciałbym w dodatku wykorzystać przerwania bądź DMA. Procek na jakim pracuję to STM32F030F4. W tym momencie konfiguracja wygląda jak na załączonym screenie. Natomiast kod wygląda tak: W sekcji UC(usercode) 2 mam dopisany start: /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_ADC_Start_IT(&hadc); /* USER CODE END 2 */ Natomiast w sekcji PFP dopisałem taką funkcję: /* USER CODE BEGIN PFP */ void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc){ reading[0] = HAL_ADC_GetValue(&hadc); } /* USER CODE END PFP */ Efekt? Nic nie działa. Odczyt z przetwornika to wciąż 0. Kiedy robiłem to pollingiem w pętli while, funkcja GetValue zwracała naprzemiennie(ale bez ładu) wyniki z 3 potencjometrów. Natomiast to słaba metoda. jak to ugryźć? Dodam, że w F0 jedyną metodą jest opcja ScanMode.
 2. Witajcie! Jakiś czas temu pytałem już o dwa problemy z RTC i Wasze odpowiedzi ruszyły co nieco. Pojawił się jednak kolejny problem: RTC stanął i nie działa. Ani na kwarcu, ani na wew. oscylatorze. Już nie jest problem to, że za szybko liczy, czy przeskakuje. Totalnie i w ogóle nie działa. Próbowałem przywracać poprzedni kod, ale nic to nie dało. Czegoś chyba nie wiem.... Program w ogóle nie może zczytać danych z RTC, czy to w formie BIN czy BCD. RTC został skonfigurowany w CubeMX. /* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** ** This notice applies to any and all portions of this file * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and * USER CODE END. Other portions of this file, whether * inserted by the user or by software development tools * are owned by their respective copyright owners. * * COPYRIGHT(c) 2019 STMicroelectronics * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, * are permitted provided that the following conditions are met: * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, * this list of conditions and the following disclaimer. * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, * this list of conditions and the following disclaimer in the documentation * and/or other materials provided with the distribution. * 3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors * may be used to endorse or promote products derived from this software * without specific prior written permission. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ RTC_HandleTypeDef hrtc; /* USER CODE BEGIN PV */ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_RTC_Init(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ void display(uint16_t time); /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t hr; uint8_t mn; uint8_t sc; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_RTC_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { //debug led HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_1); HAL_Delay(100); RTC_TimeTypeDef gDate; RTC_TimeTypeDef gTime; HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &gDate, RTC_FORMAT_BCD); HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &gTime, RTC_FORMAT_BCD); hr = gTime.Hours; mn = gTime.Minutes; sc = gTime.Seconds; display(sc); // HAL_Delay(100); // sc++; // if(sc>=60){ // sc = 0; // } /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0}; /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_LSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON; RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC; PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSI; if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief RTC Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_RTC_Init(void) { /* USER CODE BEGIN RTC_Init 0 */ /* USER CODE END RTC_Init 0 */ RTC_TimeTypeDef sTime = {0}; RTC_DateTypeDef sDate = {0}; RTC_AlarmTypeDef sAlarm = {0}; /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */ /* USER CODE END RTC_Init 1 */ /**Initialize RTC Only */ hrtc.Instance = RTC; hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24; hrtc.Init.AsynchPrediv = 127; hrtc.Init.SynchPrediv = 255; hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE; hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH; hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN; if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN Check_RTC_BKUP */ /* USER CODE END Check_RTC_BKUP */ /**Initialize RTC and set the Time and Date */ sTime.Hours = 0x0; sTime.Minutes = 0x0; sTime.Seconds = 0x0; sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE; sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET; if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY; sDate.Month = RTC_MONTH_JANUARY; sDate.Date = 0x1; sDate.Year = 0x1; if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /**Enable the Alarm A */ sAlarm.AlarmTime.Hours = 0x0; sAlarm.AlarmTime.Minutes = 0x0; sAlarm.AlarmTime.Seconds = 0x0; sAlarm.AlarmTime.SubSeconds = 0x0; sAlarm.AlarmTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE; sAlarm.AlarmTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET; sAlarm.AlarmMask = RTC_ALARMMASK_NONE; sAlarm.AlarmSubSecondMask = RTC_ALARMSUBSECONDMASK_ALL; sAlarm.AlarmDateWeekDaySel = RTC_ALARMDATEWEEKDAYSEL_DATE; sAlarm.AlarmDateWeekDay = 0x1; sAlarm.Alarm = RTC_ALARM_A; if (HAL_RTC_SetAlarm(&hrtc, &sAlarm, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN RTC_Init 2 */ /* USER CODE END RTC_Init 2 */ } /** * @brief GPIO Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5 |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pins : PA1 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA9 PA10 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5 |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PA2 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PB1 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } /* USER CODE BEGIN 4 */ void display(uint16_t time) { if (time % 2 == 1) { //for 1 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); } if (time == 2 || time == 3 || time == 6 || time == 7 || time == 12 || time == 13 || time == 16 || time == 17 || time == 22 || time == 23 || time == 26 || time == 27 || time == 32 || time == 33 || time == 36 || time == 37 || time == 42 || time == 43 || time == 46 || time == 47 || time == 52 || time == 53 || time == 56 || time == 57) { //for 2 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); } if (time == 4 || time == 5 || time == 6 || time == 7 || time == 14 || time == 15 || time == 16 || time == 17 || time == 24 || time == 25 || time == 26 || time == 27 || time == 34 || time == 35 || time == 36 || time == 37 || time == 44 || time == 45 || time == 46 || time == 47 || time == 54 || time == 55 || time == 56 || time == 57) { //for 4 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); } if (time == 8 || time == 9 || time == 18 || time == 19 || time == 28 || time == 29 || time == 38 || time == 39 || time == 48 || time == 49 || time == 58 || time == 59) { //for 8 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); } if ((time >= 10 && time <= 19) || (time >= 30 && time <= 39) || (time >= 50 && time <= 59)) { //for 16 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); } if ((time >= 20 && time <= 39)) { //for 32 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); } if ((time >= 40 && time <= 60)) { //for 64 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); } else { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); } } /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(char *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 3. Wybaczcie, jeżeli pytanie jest głupie. Mam jakiś straszny problem z zaprogramowaniem zwykłego zegarka. 1. Sekundy skaczą za szybko. o ok 20% szybciej niż na stoperze w telefonie. Niedopuszczalne. Problem występuje zarówno na taktowaniu wew, oscylatorem, jak i na kwarcu. 2. Liczby "skaczą". Sekundy odlicza od 0 do 9, po czym skacze do 16. Potem znów 10x normalnie i kolejny skok o 6 w górę. I tak w kółko. Zarówno sekundy, jak i minuty. Pomyślałem, że coś porypałęm ze sprinfem, ale w przypadku ustawienia startu sekund lub minut od wartości pomiędzy 10 a 15 zegarek w ogóle nie odmierza czasu(stoi). Kod wygląda tak(fragmenty): Inicjalizacja RTC RTC_TimeTypeDef sTime = {0}; RTC_DateTypeDef sDate = {0}; RTC_AlarmTypeDef sAlarm = {0}; /* USER CODE BEGIN RTC_Init 1 */ /* USER CODE END RTC_Init 1 */ /**Initialize RTC Only */ hrtc.Instance = RTC; hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24; hrtc.Init.AsynchPrediv = 127; hrtc.Init.SynchPrediv = 255; hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE; hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH; hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN; if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK) { Error_Handler(); } Pętla główna: RTC_TimeTypeDef RTC_Time; HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &RTC_Time, RTC_FORMAT_BCD); hr = RTC_Time.Hours; mn = RTC_Time.Minutes; sc = RTC_Time.Seconds; HAL_Delay(4000); HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &RTC_Time, RTC_FORMAT_BCD); Pętla nieskończona: HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &RTC_Time, RTC_FORMAT_BCD); hr = RTC_Time.Hours; mn = RTC_Time.Minutes; sc = RTC_Time.Seconds; sec(); sprintf(buffer, "%d:%d:%d", hr, mn, sc); lcd_locate(0, 1); lcd_str(buffer);
×
×
 • Utwórz nowe...