Skocz do zawartości

plywakd

Użytkownicy
 • Zawartość

  5
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

2 Neutralna

O plywakd

 • Ranga
  2/10

Ostatnio na profilu byli

Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.

 1. @MaxiMeister11 Nie działałem na timerach, a jedynie robiłem odczytanie w pętli głównej co 1200 ms, robiłem to na różnicy tick-ów poprzez HAL_GetTick(). Timer przed pętlą główną =HAL_GetTick() i potem sprawdzasz w pętli czy aktualny HAL - timer >1200, jak tak to pobiera od czujnika informacje
 2. Problem rozwiązany, okazało się że pętla zawiesza się na drugim podejściu przy check_response na ostatniej pętli while. Wystarczyło zwiększyć w pętli głównej programu Delay na 1200 i czujnik odpowiada bezproblemowo.
 3. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" #include "iwdg.h" #include "usart.h" #include "gpio.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "dwt_delay.h" #include <stdint.h> #include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdarg.h> /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PV */ char buff[100]; uint16_t Rh,RhDec,Temp,TempDec,ChkSum; uint8_t Rh_byte1, Rh_byte2, Temp_byte1, Temp_byte2; uint16_t sum, RH, TEMP; uint8_t check = 0; uint8_t RX_Buf[255], RX_E=0, RX_B=0; //Receive array, RxBusy pointer, RxEmpty pointer uint8_t TX_Buf[255], TX_E=0, TX_B=0;//Transmit array and Busy/empty pointer as in Receive volatile int bufSize=255, comSize=63 , i=0, j= 0; //size of buffers RX,TX and command array, iterators to go through arrays volatile int time, timer; uint8_t COM[63]; //COM as command array gets string from RX and parse them /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); /* USER CODE BEGIN PFP */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){ //function handling interruption from HAL_UART_Receive_IT if(huart->Instance==USART2){ //check if interruption was from USART RX_E++; //move pointer to next byte if(RX_E>=bufSize) RX_E = 0; //check if empty pointer is out of scope of array and if is, assign 0 HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&RX_Buf[RX_E],1); //receive another byte and write in empty space } } void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){ //function handling interruption from HAL_UART_Transmit_IT if(huart->Instance==USART2){ //check if interruption was from USART if(TX_B!=TX_E){ //check if there's anything in buffer uint8_t tmp = TX_Buf[TX_B]; //temp variable to store first element in buffer TX_B++; //jmove pointer to next char if(TX_B>=bufSize) TX_E=0; //check if busy pointer is out of scope of array and if is, assign 0 HAL_UART_Transmit_IT(&huart2,&tmp,1); //send another byte from first stored } } } /*-------------OBSłUGA WYSYłANIA-------------*/ void USART2_fsend(char* format, ...) { char tmp_rs[128]; //tablica pomocnicza int i; //zmienna pomocnicza __IO int idx; //zmienna pomocnicza va_list arglist; //zmienna do obsługi formatowania argumentów przekazywanych w funkcji va_start(arglist,format); vsprintf(tmp_rs,format,arglist); //złożenie łańcucha z argumentami i przypisanie do tablicy pomocniczej va_end(arglist); idx=TX_E; //przypisanie do zmiennej pomocniczej wskaźnika empty z bufora wysyłania for(i=0;i<strlen(tmp_rs);i++) //przejście po elementach tablicy pomocniczej, które nie są puste { TX_Buf[idx]=tmp_rs[i]; //przypisanie elementowi bufora wysyłania wartości elementu z tablicy pomocniczej idx++; //zwiększenie zmiennej pomocniczej, wskazującej na element bufora wysyłania if(idx >= bufSize) idx=0; //jeżeli zmienna wyszła poza zakres bufora przesunięcie jej na początek } __disable_irq(); //wyłączenie zapytań o przerwania if((TX_E==TX_B)&&(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_TXE)==SET)) //jeżeli wskaźniki empty i busy są sobie równe oraz flaga bufora wysyłania jest ustawiona { TX_E=idx; //ustawienie zmiennej pomocniczej jako wskaźnik empty bufora wysyłania uint8_t tmp=TX_Buf[TX_B]; //przypisanie do zmiennej pomocniczej elementu, który ma zostać wysłany TX_B++; //zwiększenie wskaźnika busy if(TX_B >= bufSize) TX_B=0; //jeżeli wskaźnik busy wychodzi poza rozmiar bufora przesunięcie go na początek HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, &tmp, 1); //wysłanie elementu przypisanego do zmiennej pomocniczej } else { TX_E=idx; //ustawienie zmiennej pomocniczej jako wskaźnik empty bufora wysyłania } __enable_irq(); //włączenie zapytań o przerwania }//fsend void parser(void) { if (RX_B != RX_E) { //check if there's message in buffer if(RX_Buf[RX_B] != ';') { //check if its end of command with semicolon COM[j] = RX_Buf[RX_B]; //assign char from recieve to command array j++; //move to another space in COM array if (j >= comSize) j = 0; //check if j pointer is out of scope of comSize and if is, assign 0 } else { COM[j] = '\0'; //add to create string j = 0; if(strcmp(COM, "SET1") == 0) { //PARSE COMMAND GPIOA->ODR=0x0171;// Display 1 USART2_fsend("Komenda poprawna!\n\r"); } else if(strcmp(COM, "SET2") == 0) { GPIOA->ODR=0x00A0;// Display 2 USART2_fsend("Komenda poprawna!\n\r"); } else if(strcmp(COM, "TEMP") == 0) { USART2_fsend("Komenda poprawna!\n\r"); USART2_fsend("TEMP "); sprintf(buff,"%d",Temp_byte1); USART2_fsend(buff); } else { USART2_fsend("ERR\n\r"); //return error if command cannot be parsed } } RX_B++; //move to next char to read from RX buffer if(RX_B >= bufSize) RX_B = 0;//check if busy pointer is out of scope of array and if is, assign 0 } } void IWDG_Refresh(void) { /* Refresh IWDG: reload counter reset watchdoga*/ if (HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) != HAL_OK) { /* Refresh Error */ Error_Handler(); } } /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ #define DHT11_PORT GPIOA #define DHT11_PIN GPIO_PIN_9 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; void set_gpio_output (void) { /*Configure GPIO pin output: PA9 */ GPIO_InitStruct.Pin = DHT11_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStruct); } void set_gpio_input (void) { /*Configure GPIO pin input: PA9 */ GPIO_InitStruct.Pin = DHT11_PIN; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(DHT11_PORT, &GPIO_InitStruct); } void DHT11_start(void){ set_gpio_output(); HAL_GPIO_WritePin(DHT11_PORT,DHT11_PIN,0); DWT_Delay(18000); set_gpio_input(); } void check_response(void){ DWT_Delay(40); if(!HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_PORT,DHT11_PIN)){ DWT_Delay(80); if((HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_PORT,DHT11_PIN))) check=1; else check=0; } while((HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_PORT,DHT11_PIN)));//wait for pin to go low } uint8_t read_data (void) { uint8_t i,j; for (j=0;j<8;j++) { while (!(HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_PORT,DHT11_PIN))); // wait for the pin to go high DWT_Delay (40); // wait for 40 us to get pin state if ((HAL_GPIO_ReadPin(DHT11_PORT,DHT11_PIN))==0) // if the pin is low { i&= ~(1<<(7-j)); // write 0 } else i|= (1<<(7-j)); // if the pin is high, write 1 while ((HAL_GPIO_ReadPin (DHT11_PORT, DHT11_PIN))); // wait for the pin to go low } return i; } /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART2_UART_Init(); MX_IWDG_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ DWT_Init(); timer=HAL_GetTick(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,D1_Pin|D2_Pin|D3_Pin,GPIO_PIN_SET);//turn on digits on display USART2_fsend("Hello, I am STM32 !!!\n\r");//start message HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &RX_Buf[RX_E], 1); //start listening on USART port /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ //parser(); //if(HAL_GetTick()-timer>1000){ DHT11_start (); check_response (); Rh_byte1 = read_data (); Rh_byte2 = read_data (); Temp_byte1 = read_data (); Temp_byte2 = read_data (); sum = read_data(); if(sum==(Rh_byte1+Rh_byte2+Temp_byte1+Temp_byte2)){ USART2_fsend("TEMP "); sprintf(buff,"%d",Temp_byte1); USART2_fsend(buff); USART2_fsend("HUM: "); sprintf(buff,"%d",Rh_byte1); USART2_fsend(buff); } else { USART2_fsend("TEMP NAN"); } HAL_Delay(1000); IWDG_Refresh(); //timer=HAL_GetTick(); //} } /* USER CODE END 3 */ } Załącznik z kodu
 4. Witam, muszę zaimplementować odczyt temperatury z czujnika DHT11 poprzez STM32F103RB i wysyłać to poprzez USART(9600b/s). Korzystam z DWT_delay aby mieć opóźnienie w us do inicjalizacji DHT. Problem polega na tym, że mikroprocesor pobiera dane tylko raz i zawiesza się. USART obsługuje przerwania i jest zaimplementowany na buforze kołowym(piny domyślnie PA2-PA3). Dodatkowo mam wyświetlacz 7-segmentowy i docelowo chce na nim wyświetlać dane ( podpięcia PA0-PA1,PA4-PA8) z czujnika(PA9). Po resecie z watchdoga/czarnego buttona na nowo pobrane są dobre dane. W załączniku podsyłam program main z CubeIDE. ProjectMain.zip
 5. Witam wszystkich forumowiczów, biedny student potrzebuje nieco pomocy z elektroniką i trafiłem do was na stronkę. Programowanie na STM-ach to co prawda nie moja pasja, ale liczę na to, że zrozumienie tych rzeczy pozwoli mi być lepszym informatykiem.
×
×
 • Utwórz nowe...