Skocz do zawartości

JerzySz

Użytkownicy
 • Zawartość

  2
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Reputacja

0 Neutralna

O JerzySz

 • Ranga
  1/10
 1. PA5 pozostał do odczytu czasu obliczeń które wcześniej pisałem i usunąłem z powodu błędnego przebiegu PWM. Ten sam efekt mam w przypadku zmiany wartości wypełnienia w pętli while(1), nawet jeśli zmienię na stałą wartość. while (1) { //GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); //printf("ADC%d = %d\n", 0, adc_value[0]); //printf("A = %d (%.3fV)\n", PID); channel.TIM_Pulse = 720; //PID_PWM; TIM_OC1Init(TIM4, &channel); printf("%d\n",PID); //GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); delay_ms(1); }
 2. Witam, Jestem początkującym w programowaniu STM32F103. Do tej pory programowałem Microchip PIC 8 bitowe w asm i C. Zakupiłem zestaw STM32F103 Nucleo i uczę się programowania z kursu, jest bardzo ciekawy i pomocny. Zgodnie z kursem uruchomiłem UART, przetwornik ADC na DMA, przerwanie na TIM2 z częstotliwością 4kHz, PWM 12kHz. W przerwaniu przepisuję wartość z przetwornika ADC (po przeskalowaniu od 0 - 1000) i zmieniam wypełnienie PWM. Pojawia się problem z przebiegiem PWM. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam. Jurek /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author Ac6 * @version V1.0 * @date 01-December-2013 * @brief Default main function. ****************************************************************************** */ #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include "stm32f10x.h" #include <math.h> #define ADC_CHANNELS 2 TIM_OCInitTypeDef channel; // PWM volatile uint32_t timer_ms = 0; uint16_t adc_value[ADC_CHANNELS]; volatile int32_t PID; volatile uint16_t PID_PWM; volatile uint32_t old_adc_0, old_adc_1; void SysTick_Handler() { if (timer_ms) timer_ms--; } void TIM2_IRQHandler() { if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); PID = (adc_value[0] / 4); PID_PWM = PID; channel.TIM_Pulse = PID_PWM; TIM_OC1Init(TIM4, &channel); GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); //if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_5)) //GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); //else //GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); } } void delay_ms(int time) { timer_ms = time; while (timer_ms); } void send_char(char c) { while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET); USART_SendData(USART2, c); } int __io_putchar(int c) { if (c=='\n') send_char('\r'); send_char(c); return c; } int main(void) { //int8_t i; GPIO_InitTypeDef gpio; USART_InitTypeDef uart; DMA_InitTypeDef dma; ADC_InitTypeDef adc; TIM_TimeBaseInitTypeDef tim; // Timer 2 NVIC_InitTypeDef nvic; // Timer 2 //TIM_OCInitTypeDef channel; // PWM RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); GPIO_StructInit(&gpio); gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &gpio); //*** konfiguracja pinow UART gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &gpio); gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &gpio); //*** //*** PWM wyjscia gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOB, &gpio); //*** USART_StructInit(&uart); uart.USART_BaudRate = 115200; USART_Init(USART2, &uart); USART_Cmd(USART2, ENABLE); //*** ustawienie wejsc przetwornika A/D gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1; gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &gpio); //*** //*** ustawienie DMA do odczytu wejsc przetwornika A/D DMA_StructInit(&dma); dma.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR; dma.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; dma.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; dma.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)adc_value; dma.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; dma.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; dma.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; dma.DMA_BufferSize = ADC_CHANNELS; dma.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_Init(DMA1_Channel1, &dma); DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //*** ADC_StructInit(&adc); adc.ADC_ScanConvMode = ENABLE; adc.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; adc.ADC_NbrOfChannel = ADC_CHANNELS; adc.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_Init(ADC1, &adc); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5); ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); ADC_ResetCalibration(ADC1); while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); ADC_StartCalibration(ADC1); while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); // *** Timer4 jako PWM //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); TIM_TimeBaseStructInit(&tim); tim.TIM_ClockDivision = 0; tim.TIM_RepetitionCounter = 0; tim.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; tim.TIM_Prescaler = 5 - 1; tim.TIM_Period = 1000 - 1; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &tim); //*** //*** ustawienia kanalow PWM TIM_OCStructInit(&channel); channel.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; channel.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; channel.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //channel.TIM_Pulse = PID_PWM; //TIM_OC1Init(TIM4, &channel); channel.TIM_Pulse = 200; TIM_OC2Init(TIM4, &channel); channel.TIM_Pulse = 500; TIM_OC3Init(TIM4, &channel); channel.TIM_Pulse = 900; TIM_OC4Init(TIM4, &channel); TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //*** //*** Timer 2 TIM_TimeBaseStructInit(&tim); tim.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; tim.TIM_Prescaler = 640 - 1; tim.TIM_Period = 25 - 1; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &tim); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); nvic.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; nvic.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; nvic.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; nvic.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&nvic); //*** while (1) { //GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); //printf("ADC%d = %d\n", 0, adc_value[0]); //printf("A = %d (%.3fV)\n", PID); //channel.TIM_Pulse = PID_PWM; //TIM_OC1Init(TIM4, &channel); printf("%d\n",PID); //GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); delay_ms(1); } }
×
×
 • Utwórz nowe...