Skocz do zawartości
Nawyk

[Kurs] Cadsoft Eagle - część 3 (Biblioteki)

Pomocna odpowiedź

Bardzo fajnie 🙂 czekałem na tą część 🙂

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Brawo! Stawiam piwo za pracowitość i artykuł. 😃

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Miałem pewien problem, ale przed chcwilą udało mi się go rozwiązać. Może opiszę go tutaj, bo to się może komuś przydać 😃

"Jak usunąć jeden element z biblioteki eagle, lub zmienić jego nazwę"

Więc co zrobić jeżeli podczas edycji biblioteki, pomylimy nazwę?

Zamiast APDS napisałem ADPS 🤣 . Z poziomu eagle nie możemy jednak zmienić nazwy elementu\obudowy\symbolu.

W tym celu lokalizujemy plik z biblioteką na komputerze, i otwieramy go za pomocą jakiegoś notatnika (najlepiej PSPad).

Widzimy, że pliki .lbr łudząco przypomiają HTML. No to teraz już z górki 🤣 . Wyszukujemy błędnej nazwy, i zamieniamy ją na właściwą (można to zrobić za pomocą Ctrl+F).

Jeżeli teraz chciałbym na przykład usunąć któryś z elementów (co w eagle też nie jest możliwe) szukam po znacznikach, i usuwam je razem z tekstem który jest w środku.

Przykład:

Chcę usunąć element HSDL-9100. Z tej biblioteki otwartej w PSPad:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<packages>
<package name="TSOP32156">
<wire x1="-3" y1="2" x2="3" y2="2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="3" y1="2" x2="3" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="3" y1="-2" x2="2.5" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="2.5" y1="-2" x2="-2.5" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-2.5" y1="-2" x2="-3" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-3" y1="-2" x2="-3" y2="2" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="VCC" x="0" y="1.27" drill="0.8" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="OUT" x="-1.27" y="-1.27" drill="0.8" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="GND" x="1.27" y="-1.27" drill="0.8" shape="long" rot="R90"/>
<wire x1="2.5" y1="-2" x2="-2.5" y2="-2" width="0.127" layer="21" curve="-191.421186"/>
<text x="-3" y="2.5" size="1.27" layer="25">>NAME</text>
<text x="-3" y="-6.5" size="1.27" layer="27">>VALUE</text>
</package>
<package name="HSDL-9100">
<wire x1="-5.5" y1="2.1" x2="5.5" y2="2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="2.1" x2="5.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="-2.1" x2="-5.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-5.5" y1="-2.1" x2="-5.5" y2="2.1" width="0.127" layer="21"/>
<smd name="LED_A" x="-2.6" y="0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="LED_K" x="-2.6" y="-0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DET_K" x="2.6" y="0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DET_A" x="2.6" y="-0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
</package>
<package name="APDS-9700">
<wire x1="-0.1" y1="0" x2="-0.1" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-0.1" y1="-2" x2="1.9" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-0.1" y1="0" x2="1.9" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.9" y1="0" x2="1.9" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<hole x="0.9" y="-1" drill="0.6"/>
<wire x1="0.6" y1="-0.6" x2="0.3" y2="-0.9" width="0.127" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="0.3" y1="-0.9" x2="0.3" y2="-1.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="0.3" y1="-1.1" x2="0.6" y2="-1.4" width="0.127" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="0.6" y1="-1.4" x2="1.2" y2="-1.4" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="0.6" y1="-0.6" x2="1.3" y2="-0.6" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.3" y1="-0.6" x2="1.5" y2="-0.8" width="0.127" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="1.5" y1="-0.8" x2="1.5" y2="-1.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.5" y1="-1.1" x2="1.2" y2="-1.4" width="0.127" layer="21" curve="-90"/>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TSOP32156">
<wire x1="-5.08" y1="5.08" x2="5.08" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="5.08" x2="5.08" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-5.08" x2="-5.08" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-5.08" y1="-5.08" x2="-5.08" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="OUT" x="-10.16" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="VCC" x="-10.16" y="0" length="middle"/>
<pin name="GND" x="-10.16" y="-2.54" length="middle"/>
<text x="-5.08" y="5.842" size="1.27" layer="95">>NAME</text>
<text x="-5.08" y="-7.62" size="1.27" layer="96">>VALUE</text>
</symbol>

<symbol name="HSDL-9100">
<wire x1="-11.43" y1="5.08" x2="-0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="-5.08" x2="-1.27" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-1.27" y1="-5.08" x2="-11.43" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-11.43" y1="-5.08" x2="-11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="LED_A" x="-13.97" y="3.81" visible="pad" length="short"/>
<pin name="LED_K" x="-13.97" y="-3.81" visible="pad" length="short"/>
<pin name="DET_A" x="13.97" y="-3.81" visible="pad" length="short" rot="R180"/>
<pin name="DET_K" x="13.97" y="3.81" visible="pad" length="short" rot="R180"/>
<wire x1="-11.43" y1="-3.81" x2="-11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-11.43" y1="3.81" x2="-11.43" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="3.81" x2="-11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-3.81" x2="-11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="5.08" x2="-0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94" style="shortdash"/>
<text x="-11.43" y="-7.62" size="1.9304" layer="96">>VAULE</text>
<text x="-11.176" y="5.9055" size="1.9304" layer="95">>NAME</text>
<wire x1="-8.255" y1="1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="-4.445" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="1.27" x2="-6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="1.27" x2="-8.255" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-8.255" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<circle x="-6.35" y="0" radius="2.83980625" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="3.81" x2="-6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="-0.635" x2="-2.8575" y2="-2.2225" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="0.635" x2="-2.8575" y2="-0.9525" width="0.254" layer="94"/>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="-3.175" y="-1.27"/>
<vertex x="-2.54" y="-0.635"/>
<vertex x="-2.54" y="-1.27"/>
</polygon>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="-3.175" y="-2.54"/>
<vertex x="-2.54" y="-1.905"/>
<vertex x="-2.54" y="-2.54"/>
</polygon>
<wire x1="11.43" y1="-5.08" x2="1.27" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="1.27" y1="-5.08" x2="0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="11.43" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="5.08" x2="11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="3.81" x2="11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="-3.81" x2="11.43" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-3.81" x2="11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="3.81" x2="11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="-5.08" x2="0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94" style="shortdash"/>
<wire x1="8.255" y1="-1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="1.27" x2="4.445" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="-1.27" x2="6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-1.27" x2="8.255" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="8.255" y1="1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<circle x="6.35" y="0" radius="2.83980625" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-3.81" x2="6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="1.27" x2="6.35" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="0.635" x2="2.54" y2="2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.2225" y1="1.5875" x2="4.1275" y2="-0.3175" width="0.254" layer="94"/>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="4.1275" y="0.3175"/>
<vertex x="4.7625" y="0.9525"/>
<vertex x="4.7625" y="0.3175"/>
</polygon>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="4.445" y="-0.635"/>
<vertex x="3.81" y="-0.635"/>
<vertex x="4.1275" y="0"/>
</polygon>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="-0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="-5.08" x2="0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
</symbol>
<symbol name="APDS-9700">
<wire x1="0" y1="-2.54" x2="-17.78" y2="-2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="-2.54" x2="-17.78" y2="-22.86" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="-22.86" x2="0" y2="-22.86" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-22.86" x2="0" y2="-2.54" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="LON" x="-22.86" y="-5.08" length="middle"/>
<pin name="ENB" x="-22.86" y="-10.16" length="middle"/>
<pin name="DOUT" x="-22.86" y="-15.24" length="middle"/>
<pin name="GND" x="-22.86" y="-20.32" length="middle"/>
<pin name="VCC" x="5.08" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="LEDA" x="5.08" y="-10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="FILT" x="5.08" y="-15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PD" x="5.08" y="-20.32" length="middle" rot="R180"/>
<text x="-15.24" y="-1.778" size="1.778" layer="95">>NAME</text>
<text x="-16.002" y="-25.4" size="1.778" layer="96">APDS-9700</text>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TSOP32156" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TSOP32156" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP32156">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSDL-9100" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HSDL-9100" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSDL-9100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DET_A" pad="DET_A"/>
<connect gate="G$1" pin="DET_K" pad="DET_K"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_A" pad="LED_A"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_K" pad="LED_K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="HSDL-9100" value="Features Excellent optical isolation resulting in near zero optical cross-talk High efficiency emitter and high sensitivity photodiode for high signal-to-noise ratio Low cost & lead-free miniature surface-mount package   Height – 2.70 mm   Width – 2.75 mm   Length – 7.10 mm Detect objects from near zero to 60mm Low dark current Guaranteed Temperature Performance -25°C to 85°C Applications Mobile phones Notebooks Industrial Control Printers, Photocopiers and Facsimile machines Home Appliances Vending Machines" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="APDS-9700">
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>

Usuwam fragmenty:

<package name="HSDL-9100">
<wire x1="-5.5" y1="2.1" x2="5.5" y2="2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="2.1" x2="5.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="-2.1" x2="-5.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-5.5" y1="-2.1" x2="-5.5" y2="2.1" width="0.127" layer="21"/>
<smd name="LED_A" x="-2.6" y="0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="LED_K" x="-2.6" y="-0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DET_K" x="2.6" y="0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DET_A" x="2.6" y="-0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
</package>

oraz

<symbol name="HSDL-9100">
<wire x1="-11.43" y1="5.08" x2="-0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="-5.08" x2="-1.27" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-1.27" y1="-5.08" x2="-11.43" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-11.43" y1="-5.08" x2="-11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="LED_A" x="-13.97" y="3.81" visible="pad" length="short"/>
<pin name="LED_K" x="-13.97" y="-3.81" visible="pad" length="short"/>
<pin name="DET_A" x="13.97" y="-3.81" visible="pad" length="short" rot="R180"/>
<pin name="DET_K" x="13.97" y="3.81" visible="pad" length="short" rot="R180"/>
<wire x1="-11.43" y1="-3.81" x2="-11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-11.43" y1="3.81" x2="-11.43" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="3.81" x2="-11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-3.81" x2="-11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="5.08" x2="-0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94" style="shortdash"/>
<text x="-11.43" y="-7.62" size="1.9304" layer="96">>VAULE</text>
<text x="-11.176" y="5.9055" size="1.9304" layer="95">>NAME</text>
<wire x1="-8.255" y1="1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="-4.445" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="1.27" x2="-6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="1.27" x2="-8.255" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-8.255" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<circle x="-6.35" y="0" radius="2.83980625" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="3.81" x2="-6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="-0.635" x2="-2.8575" y2="-2.2225" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="0.635" x2="-2.8575" y2="-0.9525" width="0.254" layer="94"/>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="-3.175" y="-1.27"/>
<vertex x="-2.54" y="-0.635"/>
<vertex x="-2.54" y="-1.27"/>
</polygon>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="-3.175" y="-2.54"/>
<vertex x="-2.54" y="-1.905"/>
<vertex x="-2.54" y="-2.54"/>
</polygon>
<wire x1="11.43" y1="-5.08" x2="1.27" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="1.27" y1="-5.08" x2="0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="11.43" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="5.08" x2="11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="3.81" x2="11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="-3.81" x2="11.43" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-3.81" x2="11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="3.81" x2="11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="-5.08" x2="0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94" style="shortdash"/>
<wire x1="8.255" y1="-1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="1.27" x2="4.445" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="-1.27" x2="6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-1.27" x2="8.255" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="8.255" y1="1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<circle x="6.35" y="0" radius="2.83980625" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-3.81" x2="6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="1.27" x2="6.35" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="0.635" x2="2.54" y2="2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.2225" y1="1.5875" x2="4.1275" y2="-0.3175" width="0.254" layer="94"/>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="4.1275" y="0.3175"/>
<vertex x="4.7625" y="0.9525"/>
<vertex x="4.7625" y="0.3175"/>
</polygon>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="4.445" y="-0.635"/>
<vertex x="3.81" y="-0.635"/>
<vertex x="4.1275" y="0"/>
</polygon>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="-0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="-5.08" x2="0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
</symbol>

oraz

<deviceset name="HSDL-9100" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HSDL-9100" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSDL-9100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DET_A" pad="DET_A"/>
<connect gate="G$1" pin="DET_K" pad="DET_K"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_A" pad="LED_A"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_K" pad="LED_K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="HSDL-9100" value="Features Excellent optical isolation resulting in near zero optical cross-talk High efficiency emitter and high sensitivity photodiode for high signal-to-noise ratio Low cost & lead-free miniature surface-mount package   Height – 2.70 mm   Width – 2.75 mm   Length – 7.10 mm Detect objects from near zero to 60mm Low dark current Guaranteed Temperature Performance -25°C to 85°C Applications Mobile phones Notebooks Industrial Control Printers, Photocopiers and Facsimile machines Home Appliances Vending Machines" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>

Mam nadzieję że to się komuś przyda, bo ja się nad tym dwa dni zastanawiałem 😃 . Na pomysł jak to zrobić wpadłem przez przypadek, jak mi się biblioteka w przeglądarce niespodziewanie otworzyła 🤣

 • Lubię! 2

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Witam

Mam pytanie do punktu II. 6. Rysujemy obrys naszego elementu...

Jakiego narzędzia użyć do tego celu? Wire? Jeśli tak to jak potem zrobić żeby obrys był biały?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Klikasz wire, zaraz potem pojawi Ci się na górze taka "belka" narzędziowa i musisz z listy rozwijanej wybrać odpowiednią warstwę:

Do obrysów stosuje się warstwy "xPlace" - gdzie x to t dla top i b dla bottom

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites
Miałem pewien problem, ale przed chcwilą udało mi się go rozwiązać. Może opiszę go tutaj, bo to się może komuś przydać 😃

...

"Jak usunąć jeden element z biblioteki eagle, lub zmienić jego nazwę"

Usunąć i zmienić nazwę elementu w bibliotece da się w prosty sposób:

Otwieramy element, następnie w menu górnym "Library" mamy dwie opcje dotyczące tego elementu:

- Remove... (usunięcie z biblioteki)

- Rename... (zmieana nazwy)

🙂 Wystarczy tylko poszukać w programie, po co grzebać w plikach ;D

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Potrzebuję wsparcia w temacie części trzeciej. Wersja update'owana aplikacji wygląda trochę inaczej niż opisywana na kursie i mam problem z narysowaniem prostokąta tak jak to wygląda na kursie. Po wyborze narzędzia Polygon zamiast obramowań wychodzi mi coś takiego jak na zdjęciu. Czy tam ma być w nowej wersji czy coś robię nie tak ?

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

MaxHardcr, jeśli dobrze rozumiem punkt, w którym utknąłeś, to prostokąt ten powinien być rysowany narzędziem "linia", a nie tym do robienia prostokątów/polygonów.

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Hej. Właśnie ukończyłem cały kurs i chciałbym bardzo podziękować za jego publikację - teraz EAGLE to nie jest już dla mnie taka czarna magia i umiem narysować to, co potrzebuję.

Wiadomo - na razie potrzebuję trochę praktyki, więc będę rysował sobie schematy i tworzył do nich płytki - połączę 2 rzeczy na raz - będę przerabiał kurs elektroniki i jednocześnie będę tworzył schemat oraz płytkę do każdego układu z kursu.

 • Lubię! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

@011010110110110 miło słyszeć, że mimo wielu aktualizacji EAGLE kurs nadaj jest przydatny 🙂

 • Lubię! 1

Udostępnij ten post


Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.


×
×
 • Utwórz nowe...