Skocz do zawartości

STM32F0 problem z obsługą nrf24l01+


MichGX

Pomocna odpowiedź

Witam, podłączyłem do mojej płytki 2 moduły nrf odpowiednio odbiornik do SPI1 a nadajnik na SPI2. Niestety mam problem z obsługą tych układów, nie zgłaszają mi one przerwań na pinach który ustawiłem jako wejściowy z pull-up oraz triggerem reagującym na zbocze opadające (sprawdzałem piny zwierając je do masy przerwanie zostało wywołane poprawnie). Funkcje obsługi SPI działają poprawnie, sprawdzałem ich działanie wpisując do rejestru nrf-a wartość a następnie ją odczytując. Wszystko działało poprawnie. Sprawdzałem również poprawność ustawień timera 2, który co ok sekundę miał posyłać dane z 1 nrf-a do 2 podłączonego. Przerwanie zostało wywołane poprawnie (sprawdzane dodatkowo miganiem diody). Niestety brak poprawnego przesłania danych. W pętli głównej sprawdzam stan rejestru status obu układów. Układ nadawczy ma ustawiony bit MAX_RT co oznacza niepowodzenie, układ odbiorczy nie ma ustawionego RX_DR bitu co oznacza brak danych. Mój kod obsługi:


#include <stm32f0xx_gpio.h>
#include <stm32f0xx_rcc.h>
#include <stm32f0xx_tim.h>
#include <stm32f0xx_misc.h>
#include <stm32f0xx_exti.h>
#include <stm32f0xx_syscfg.h>
#include <stm32f0xx_spi.h>
#include "nRFL01p.h"

#define LED_PORT GPIOC
//#define BUTTON_PORT GPIOA

//Chip Enable Activates RX or TX mode
//SPI2 Chip Enable - PB11
#define CE2_H()  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11) //RX mode
#define CE2_L()  GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11) //TX mode

//SPI1 Chip Enable - PA3
#define CE1_H()  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3) //RX mode
#define CE1_L()  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3) //TX mode

//SPI2 Chip Select - PB12
#define SPI2_releaseChip() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
#define SPI2_selectChip() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)

//SPI1 Chip Select - PA2
#define SPI1_releaseChip() GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2)
#define SPI1_selectChip() GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2)//#define BAUD 250000
#define RF_PAYLOAD_LENGTH	1
#define RF_CHANNEL 120

uint8_t address_tx[] = { 0xCE, 0xCE, 0xF1, 0xF3, 0xF4 };	//LSB byte first, TX_ADDR in PTX, RX_ADDR_0 in PRX
//uint8_t address_rx[]={0x64,0x64,0xF2};	//LSB byte first, TX_ADDR in PRX, RX_ADDR_0 in PTX
uint8_t databuffer[32] = { 'H', 'E', 'L', 'L', 'O' }; 	//max size one payload in nrf24l01p
uint8_t databufferrec[32];

void Delay(uint32_t delay)
{
int i;
for (i = 0; i < delay; i++)
	asm("nop");
}

void SpiInit()
{
SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

//SPI clk
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); //enable spi1 clk
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); //enable spi2 clk

//SCK MOSI MISO - SPI2 PB13, PB14, PB15
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; 
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

//SCK MOSI MISO - SPI1 PA5, PA6, PA7
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; 
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

//SPI2 CSN - PB12
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); 

//SPI1 CSN - PA2
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); 

//SPI2 CE - PB11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

//SPI1 CE - PA3
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

SPI_Cmd(SPI1, DISABLE); 
SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); 

/* SPI2,1 configuration */
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI 2 lines fulldupex
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //SPI Mode master
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8 bit
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;  //
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;//
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //First MSB
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC FRAME
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
/* Enable SPI2,1  */

SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); 

}

char SPI_MasterTransmit(char cData, SPI_TypeDef* SPIx)
{
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);

/* Send byte through the SPI peripheral */
SPI_SendData8(SPIx, cData);

//while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);

return SPI_ReceiveData8(SPIx);
}

uint8_t nrf_read_register(uint8_t reg, SPI_TypeDef* SPIx)
{
uint8_t tmp;

if (SPIx == SPI2)

	SPI2_selectChip(); //CSN - low

else if (SPIx == SPI1)

	SPI1_selectChip(); //CSN - low

SPI_MasterTransmit(reg, SPIx); //select register

tmp = SPI_MasterTransmit(0, SPIx); //send dummy bytes to read data

if (SPIx == SPI2)

	SPI2_releaseChip(); //CSN - high

else if (SPIx == SPI1)

	SPI1_releaseChip(); //CSN - high

return tmp;
}

uint8_t nrf_write_register(uint8_t reg, uint8_t value, SPI_TypeDef* SPIx)
{
uint8_t tmp;

if (SPIx == SPI2)

	SPI2_selectChip(); //CSN - low

else if (SPIx == SPI1)

	SPI1_selectChip(); //CSN - low


tmp = SPI_MasterTransmit(WRITE_REG | reg, SPIx);

if (reg != NOP && reg != FLUSH_TX && reg != FLUSH_RX && reg != REUSE_TX_PL)
	SPI_MasterTransmit(value, SPIx);

if (SPIx == SPI2)

	SPI2_releaseChip(); //CSN - high

else if (SPIx == SPI1)

	SPI1_releaseChip(); //CSN - high


return tmp;
}

uint16_t nrf_read_multibyte_register(uint8_t reg, uint8_t *pbuf, SPI_TypeDef* SPIx)
{
uint8_t ctr, length;
switch (reg)
{
case HAL_NRF_PIPE0:
case HAL_NRF_PIPE1:
case HAL_NRF_TX:

	length = ctr = (nrf_read_register(SETUP_AW, SPIx) + 2); //RX/TX Address field width
	if (SPIx == SPI2)

		SPI2_selectChip(); //CSN - low

	else if (SPIx == SPI1)

		SPI1_selectChip(); //CSN - low

	SPI_MasterTransmit(RX_ADDR_P0 + reg, SPIx);
	break;

case HAL_NRF_RX_PLOAD:
	if ((reg = ((nrf_write_register(NOP, 0, SPIx) & 0x0E) >> 1)) < 7)
	{	//read Data pipe number for the payload available for reading from RX_FIFO
		length = ctr = nrf_read_register(RD_RX_PLOAD_W, SPIx);

		if (SPIx == SPI2)

			SPI2_selectChip(); //CSN - low

		else if (SPIx == SPI1)

			SPI1_selectChip(); //CSN - low

		SPI_MasterTransmit(RD_RX_PLOAD, SPIx);
	}
	else ctr = length = 0;
	break;

default:
	ctr = length = 0;
	break;
}

while (ctr--) *pbuf++ = SPI_MasterTransmit(0, SPIx);

if (SPIx == SPI2)

	SPI2_releaseChip(); //CSN - high

else if (SPIx == SPI1)

	SPI1_releaseChip(); //CSN - high


return (((uint16_t) reg << 8) | length);
}


void nrf_write_multibyte_reg(uint8_t reg, uint8_t *pbuf, uint8_t length, uint8_t pipe, SPI_TypeDef* SPIx)
{
switch (reg)
{
case HAL_NRF_PIPE0:
case HAL_NRF_PIPE1:
case HAL_NRF_TX:
	length = (nrf_read_register(SETUP_AW, SPIx) + 2); //RX/TX Address field width
	if (SPIx == SPI2)

		SPI2_selectChip(); //CSN - low

	else if (SPIx == SPI1)

		SPI1_selectChip(); //CSN - low

	SPI_MasterTransmit(WRITE_REG + RX_ADDR_P0 + reg, SPIx);
	break;

case HAL_NRF_TX_PLOAD:
	if (SPIx == SPI2)

		SPI2_selectChip(); //CSN - low

	else if (SPIx == SPI1)

		SPI1_selectChip(); //CSN - low

	SPI_MasterTransmit(WR_TX_PLOAD, SPIx);
	break;

case HAL_NRF_ACK_PLOAD:
	if (SPIx == SPI2)

		SPI2_selectChip(); //CSN - low

	else if (SPIx == SPI1)

		SPI1_selectChip(); //CSN - low

	SPI_MasterTransmit(WR_ACK_PLOAD | pipe, SPIx);
	break;

case HAL_NRF_TX_PLOAD_NOACK:
	if (SPIx == SPI2)

		SPI2_selectChip(); //CSN - low

	else if (SPIx == SPI1)

		SPI1_selectChip(); //CSN - low

	SPI_MasterTransmit(WR_NAC_TX_PLOAD, SPIx);
	break;

default:
	break;
}

while (length--) SPI_MasterTransmit(*pbuf++, SPIx);

if (SPIx == SPI2)

	SPI2_releaseChip(); //CSN - high

else if (SPIx == SPI1)

	SPI1_releaseChip(); //CSN - high

}

void nrfRecieverInit(SPI_TypeDef* SPIx)
{
uint8_t status = 0;
//Delay(150000);
nrf_write_register(SETUP_AW, 1, SPIx);	//address field width = 3 bytes (see size address_Xx tables)
status = nrf_read_register(SETUP_AW, SPIx); //1 jest 3
nrf_write_register(SETUP_RETR, ARD_1500US | ARC_3, SPIx);	//auto retransmit delay=1500us (250kbps), auto retransmit count=3
status = nrf_read_register(SETUP_RETR, SPIx); //83
nrf_write_register(RF_CH, RF_CHANNEL, SPIx);	// frequency channel=2400 + RF_CHANNEL MHz 120
status = nrf_read_register(RF_CH, SPIx); //120
nrf_write_register(RF_SETUP, 1 << RF_DR_LOW | HAL_NRF_0DBM << 1, SPIx);	//data rate=250kbps, power=0dBm
status = nrf_read_register(RF_SETUP, SPIx); //38
nrf_write_multibyte_reg(HAL_NRF_PIPE0, address_tx, 0, 0, SPIx);	//write RX_ADDR_P0 in PRX device
//nrf_read_multibyte_register(HAL_NRF_PIPE0, databufferrec, SPIx);
nrf_write_multibyte_reg(HAL_NRF_TX, address_tx, 0, 0, SPIx);	//write TX_ADDR in PRX device
//nrf_read_multibyte_register(HAL_NRF_TX, databufferrec, SPIx);
nrf_write_register(RX_PW_P0, 32, SPIx);	//32 bytes RX payload - probably not needed in dynamic payload length ////////////////////////////////////// TODO: test comment this line
status = nrf_read_register(RX_PW_P0, SPIx); //32
nrf_write_register(FEATURE, 1 << EN_DPL | 1 << EN_ACK_PAY, SPIx);	//enable Dynamic Payload Length and Payload with ACK feature
status = nrf_read_register(FEATURE, SPIx);//6
nrf_write_register(DYNPD, 1 << DPL_P0, SPIx);	//Enable dynamic payload length data pipe 0 (Requires EN_DPL and ENAA_P0 )
status = nrf_read_register(DYNPD, SPIx);// 1
nrf_write_register(CONFIG, 1 << EN_CRC | 1 << PRIM_RX | 1 << PWR_UP, SPIx);	//PRX mode, power UP
status = nrf_read_register(CONFIG, SPIx);
Delay(5000);
CE1_H(); //RX mode
Delay(1000);	
}

void nrfTransmiterInit(SPI_TypeDef* SPIx)
{
uint8_t status = 0;
Delay(150000);//Power on reset=100ms (little more, depends on circuit and voltage regulator)

nrf_write_register(SETUP_AW, 1, SPIx);	//address field width = 3 bytes (see size address_Xx tables) 1
status = nrf_read_register(SETUP_AW, SPIx); //1 jest 1
nrf_write_register(SETUP_RETR, ARD_1500US | ARC_3, SPIx);	//auto retransmit delay=1500us (250kbps), auto retransmit count=3
status = nrf_read_register(SETUP_RETR, SPIx); //83
nrf_write_register(RF_CH, RF_CHANNEL, SPIx);	// frequency channel=2400 + RF_CHANNEL MHz
status = nrf_read_register(RF_CH, SPIx);//120
nrf_write_register(RF_SETUP, 1 << RF_DR_LOW | HAL_NRF_0DBM << 1, SPIx);	//data rate=250kbps, power=0dBm
status = nrf_read_register(RF_SETUP, SPIx);//38
nrf_write_multibyte_reg(HAL_NRF_PIPE0, address_tx, sizeof address_tx, 0, SPIx);	//write RX_ADDR_P0 in PTX device
//nrf_read_multibyte_register(HAL_NRF_PIPE0, databufferrec, SPIx);
nrf_write_multibyte_reg(HAL_NRF_TX, address_tx, sizeof address_tx, 0, SPIx);	//write TX_ADDR in PTX device
//nrf_read_multibyte_register(HAL_NRF_TX, databufferrec, SPIx);
nrf_write_register(RX_PW_P0, 32, SPIx);	//32 bytes RX payload - probably not needed in dynamic payload length
status = nrf_read_register(RX_PW_P0, SPIx); //32
nrf_write_register(FEATURE, 1 << EN_DPL | 1 << EN_ACK_PAY, SPIx);	//enable Dynamic Payload Length and Payload with ACK feature
status = nrf_read_register(FEATURE, SPIx);//6
nrf_write_register(DYNPD, 1 << DPL_P0, SPIx);	//Enable dynamic payload length data pipe 0 (Requires EN_DPL and ENAA_P0 )
status = nrf_read_register(DYNPD, SPIx);//1
nrf_write_register(CONFIG, 1 << EN_CRC | 1 << PWR_UP, SPIx);	//PTX mode, power UP
Delay(5000);	//wait Tpd2stby
status = nrf_read_register(CONFIG, SPIx);
CE2_L(); //TX Mode
Delay(1000);
}

void InitializeTimer()
{
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

TIM_TimeBaseInitTypeDef timerInitStructure;
timerInitStructure.TIM_Prescaler = 48000;
timerInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
timerInitStructure.TIM_Period = 1000;
timerInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
timerInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &timerInitStructure);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
////TIMER1 init 
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
//
//TIM_TimeBaseInitTypeDef timerInitStructure;
//timerInitStructure.TIM_Prescaler = 48000;
//timerInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
//timerInitStructure.TIM_Period = 1000;
//timerInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
//timerInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
//TIM_TimeBaseInit(TIM1, &timerInitStructure);
//TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
//TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE);

////TIMER interrupt init
//NVIC_InitTypeDef nvicStructure;
//nvicStructure.NVIC_IRQChannel = TIM14_IRQn;
//nvicStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
//nvicStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//NVIC_Init(&nvicStructure);
}

void EnableTimerInterrupt()
{
NVIC_InitTypeDef nvicStructure;
nvicStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
nvicStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
nvicStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&nvicStructure);
}

void EnableButtonWihoutInterrupt()
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//usr button PA0
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; //rezystor pull down
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
}


void EnableButtonInterrupt()
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//usr button PA0, PA1
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
//GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

//NVIC config channel 0-1, priority 0
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

//interrupt source - PA0 
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource0);

//EXTI config - interrupt on LINE0
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);

//interrupt source - PA1
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource1);

//EXTI config - interrupt on LINE1
EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line1;
EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
}

void GPIO_ToggleBit(GPIO_TypeDef* PORT, uint16_t GPIO_PIN)
{
static uint16_t toggle_flag[32] = { 0 };
uint16_t pin;

switch (GPIO_PIN)
{
	case GPIO_Pin_8: pin = 8; break;
	case GPIO_Pin_9: pin = 9; break;	
}

toggle_flag[pin] ^= 1;

if (toggle_flag[pin] == 1)
{
	GPIO_WriteBit(PORT, GPIO_PIN, Bit_SET);
}
else
{
	GPIO_WriteBit(PORT, GPIO_PIN, Bit_RESET);
}
}

int main()
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

//enable GPIOC,GPIOA
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);

//LED PC9 PC8
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(LED_PORT, &GPIO_InitStructure);

SpiInit();
nrfTransmiterInit(SPI2);
nrfRecieverInit(SPI1);
InitializeTimer();
EnableTimerInterrupt();
EnableButtonInterrupt();

uint8_t status = 0;

for (;;)
{
	status = nrf_read_register(STATUS, SPI1);
	status = nrf_read_register(STATUS, SPI2);

}
}

//TIMER 2 interrupt
extern "C" void TIM2_IRQHandler()
{
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
{
	TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
	GPIO_ToggleBit(LED_PORT, GPIO_Pin_8);
	nrf_write_multibyte_reg(HAL_NRF_TX_PLOAD, databuffer, 5, 0, SPI1);
}
}

//EXTI0
extern "C" void EXTI0_1_IRQHandler()
{
//if interrupt is from LINE0
if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
{
	GPIO_ToggleBit(LED_PORT, GPIO_Pin_9);

	switch ((nrf_write_register(STATUS, 1 << MAX_RT | 1 << TX_DS | 1 << RX_DR, SPI1)) & (1 << MAX_RT | 1 << TX_DS | 1 << RX_DR))	//read status register and clear interrupt flags
	{
	case (1 << HAL_NRF_MAX_RT):					// Max retries reached
		nrf_write_register(FLUSH_TX, 0, SPI1);	// flush tx fifo, avoid fifo jam
			//uart_putc(0x01);
		break;

	case (1 << HAL_NRF_TX_DS):         // Packet sent
		//nrf_write_register(FLUSH_RX,0);
			//uart_putc(0x02);
		break;

	case (1 << HAL_NRF_RX_DR):         // Packet received
		while (!((nrf_write_register(NOP, 0, SPI1) & 0x0E) == 0x0E))	//while RF FIFO is not Empty RX_P_NO != 111		
			nrf_read_multibyte_register(HAL_NRF_RX_PLOAD, databufferrec,SPI1);	//read payload data	
			//uart_putc(0x03);
		break;

	case ((1 << HAL_NRF_RX_DR) | (1 << HAL_NRF_TX_DS)): // Ack payload recieved
		while (!((nrf_write_register(NOP, 0, SPI1) & 0x0E) == 0x0E))	//while RF FIFO is not Empty RX_P_NO != 111	
			nrf_read_multibyte_register(HAL_NRF_RX_PLOAD, databuffer, SPI1);	//read payload ACK data			
			//uart_putc(0x04);
		break;

	default:
		while (!((nrf_write_register(NOP, 0, SPI1) & 0x0E) == 0x0E))	//while RF FIFO is not Empty RX_P_NO != 111
			nrf_read_multibyte_register(HAL_NRF_RX_PLOAD, databuffer, SPI1);	//read payload data
		break;	
	}
	//clear interrupt bit
	EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); 
}
//if interrupt is from LINE1
if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET)
{
	GPIO_ToggleBit(LED_PORT, GPIO_Pin_9);
	//clear interrupt bit
	EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
}
}

Oraz plik nagłówkowy:/*
* nRF24L01p.h
*
* Created: 2015-04-11 13:50:17
* Author: Michał
*/ 


#ifndef NRF24L01P_H_
#define NRF24L01P_H_

/* Copyright (c) 2006 Nordic Semiconductor. All Rights Reserved.
*
* The information contained herein is confidential property of Nordic Semiconductor. The use,
* copying, transfer or disclosure of such information is prohibited except by express written
* agreement with Nordic Semiconductor.
*
* $Rev: 1731 $
*
*/

/** @file
* Register definitions for the nRF HAL module
* @defgroup nordic_hal_nrf_reg nRF24L01 Register definitions
* @{
* @ingroup nordic_hal_nrf
* Header file defining register mapping with bit definitions.\ This file is radio-chip dependent, and are included with the hal_nrf.h
*/


/** @name - Instruction Set - */
//@{
/* nRF24L01 Instruction Definitions */
#define WRITE_REG   0x20 /**< Register write command */
#define RD_RX_PLOAD_W  0x60 /**< Read RX width payload command */
#define RD_RX_PLOAD  0x61 /**< Read RX payload command */
#define WR_TX_PLOAD  0xA0 /**< Write TX payload command */
#define WR_ACK_PLOAD 0xA8 /**< Write ACK payload command */
#define WR_NAC_TX_PLOAD 0xB0 /**< Write ACK payload command */
#define FLUSH_TX   0xE1 /**< Flush TX register command */
#define FLUSH_RX   0xE2 /**< Flush RX register command */
#define REUSE_TX_PL  0xE3 /**< Reuse TX payload command */
#define LOCK_UNLOCK  0x50 /**< Lock/unlcok exclusive features */

#define NOP      0xFF /**< No Operation command, used for reading status register */
//@}

/** @name - Register Memory Map - */
//@{
/* nRF24L01 * Register Definitions * */
#define CONFIG    0x00 /**< nRF24L01 config register */
#define EN_AA     0x01 /**< nRF24L01 enable Auto-Acknowledge register */
#define EN_RXADDR   0x02 /**< nRF24L01 enable RX addresses register */
#define SETUP_AW   0x03 /**< nRF24L01 setup of address width register */
#define SETUP_RETR  0x04 /**< nRF24L01 setup of automatic retransmission register */
#define RF_CH     0x05 /**< nRF24L01 RF channel register */
#define RF_SETUP   0x06 /**< nRF24L01 RF setup register */
#define STATUS    0x07 /**< nRF24L01 status register */
#define OBSERVE_TX  0x08 /**< nRF24L01 transmit observe register */
#define CD      0x09 /**< nRF24L01 carrier detect register */
#define RX_ADDR_P0  0x0A /**< nRF24L01 receive address data pipe0 */
#define RX_ADDR_P1  0x0B /**< nRF24L01 receive address data pipe1 */
#define RX_ADDR_P2  0x0C /**< nRF24L01 receive address data pipe2 */
#define RX_ADDR_P3  0x0D /**< nRF24L01 receive address data pipe3 */
#define RX_ADDR_P4  0x0E /**< nRF24L01 receive address data pipe4 */
#define RX_ADDR_P5  0x0F /**< nRF24L01 receive address data pipe5 */
#define TX_ADDR    0x10 /**< nRF24L01 transmit address */
#define RX_PW_P0   0x11 /**< nRF24L01 \# of bytes in rx payload for pipe0 */
#define RX_PW_P1   0x12 /**< nRF24L01 \# of bytes in rx payload for pipe1 */
#define RX_PW_P2   0x13 /**< nRF24L01 \# of bytes in rx payload for pipe2 */
#define RX_PW_P3   0x14 /**< nRF24L01 \# of bytes in rx payload for pipe3 */
#define RX_PW_P4   0x15 /**< nRF24L01 \# of bytes in rx payload for pipe4 */
#define RX_PW_P5   0x16 /**< nRF24L01 \# of bytes in rx payload for pipe5 */
#define FIFO_STATUS  0x17 /**< nRF24L01 FIFO status register */
#define DYNPD     0x1C /**< nRF24L01 Dynamic payload setup */
#define FEATURE    0x1D /**< nRF24L01 Exclusive feature setup */

//@}

/* nRF24L01 related definitions */
/* Interrupt definitions */
/* Operation mode definitions */

/** An enum describing the radio's irq sources.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_MAX_RT = 4,   /**< Max retries interrupt */
HAL_NRF_TX_DS,     /**< TX data sent interrupt */
HAL_NRF_RX_DR      /**< RX data received interrupt */
} hal_nrf_irq_source_t;

/* Operation mode definitions */
/** An enum describing the radio's power mode.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_PTX,      /**< Primary TX operation */
HAL_NRF_PRX       /**< Primary RX operation */
} hal_nrf_operation_mode_t;

/** An enum describing the radio's power mode.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_PWR_DOWN,    /**< Device power-down */
HAL_NRF_PWR_UP     /**< Device power-up */
} hal_nrf_pwr_mode_t;

/** An enum describing the radio's output power mode's.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_18DBM,     /**< Output power set to -18dBm */
HAL_NRF_12DBM,     /**< Output power set to -12dBm */
HAL_NRF_6DBM,      /**< Output power set to -6dBm */
HAL_NRF_0DBM      /**< Output power set to 0dBm  */
} hal_nrf_output_power_t;

/** An enum describing the radio's on-air datarate.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_1MBPS,     /**< Datarate set to 1 Mbps */
HAL_NRF_2MBPS      /**< Datarate set to 2 Mbps */
} hal_nrf_datarate_t;

/** An enum describing the radio's PLL mode.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_PLL_UNLOCK,   /**< PLL unlocked, normal operation */
HAL_NRF_PLL_LOCK    /**< PLL locked, test mode */
} hal_nrf_pll_mode_t;

/** An enum describing the radio's LNA mode.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_LNA_LCURR,   /**< LNA set to low current mode */
HAL_NRF_LNA_HCURR    /**< LNA set to high current mode */
} hal_nrf_lna_mode_t;

/** An enum describing the radio's CRC mode.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_CRC_OFF,    /**< CRC check disabled */
HAL_NRF_CRC_8BIT = 2,  /**< CRC check set to 8-bit */
HAL_NRF_CRC_16BIT    /**< CRC check set to 16-bit */
} hal_nrf_crc_mode_t;

/** An enum describing the read/write payload command.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_TX_PLOAD    = 7,  /**< TX payload definition */
HAL_NRF_RX_PLOAD,    /**< RX payload definition */
HAL_NRF_ACK_PLOAD,
HAL_NRF_TX_PLOAD_NOACK
} hal_nrf_pload_command_t;

/** Structure containing the radio's address map.
* Pipe0 contains 5 unique address bytes,
* while pipe[1..5] share the 4 MSB bytes, set in pipe1.
* <p><b> - Remember that the LSB byte for all pipes have to be unique! -</b>
*/
// nRF24L01 Address struct

/*
//typedef struct {
//  uint8_t p0[5];      /**< Pipe0 address, 5 bytes */
//  uint8_t p1[5];      /**< Pipe1 address, 5 bytes, 4 MSB bytes shared for pipe1 to pipe5 */
//  uint8_t p2[1];      /**< Pipe2 address, 1 byte */
//  uint8_t p3[1];      /**< Pipe3 address, 1 byte */
//  uint8_t p4[1];      /**< Pipe3 address, 1 byte */
//  uint8_t p5[1];      /**< Pipe3 address, 1 byte */
//  uint8_t tx[5];      /**< TX address, 5 byte */
//} hal_nrf_l01_addr_map;


/** An enum describing the nRF24L01 pipe addresses and TX address.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_PIPE0,       /**< Select pipe0 */
HAL_NRF_PIPE1,       /**< Select pipe1 */
HAL_NRF_PIPE2,       /**< Select pipe2 */
HAL_NRF_PIPE3,       /**< Select pipe3 */
HAL_NRF_PIPE4,       /**< Select pipe4 */
HAL_NRF_PIPE5,       /**< Select pipe5 */
HAL_NRF_TX,         /**< Refer to TX address*/
HAL_NRF_ALL  = 0xFF     /**< Close or open all pipes*/
              /**< @see hal_nrf_set_address @see hal_nrf_get_address
               @see hal_nrf_open_pipe @see hal_nrf_close_pipe */
} hal_nrf_address_t;

/** An enum describing the radio's address width.
*
*/
typedef enum {
HAL_NRF_AW_3BYTES = 3,   /**< Set address width to 3 bytes */
HAL_NRF_AW_4BYTES,     /**< Set address width to 4 bytes */
HAL_NRF_AW_5BYTES      /**< Set address width to 5 bytes */
} hal_nrf_address_width_t;


/** @name CONFIG register bit definitions */
//@{

#define MASK_RX_DR  6   /**< CONFIG register bit 6 */
#define MASK_TX_DS  5   /**< CONFIG register bit 5 */
#define MASK_MAX_RT  4   /**< CONFIG register bit 4 */
#define EN_CRC    3   /**< CONFIG register bit 3 */
#define CRCO     2   /**< CONFIG register bit 2 */
#define PWR_UP    1   /**< CONFIG register bit 1 */
#define PRIM_RX    0   /**< CONFIG register bit 0 */
//@}

/** @name RF_SETUP register bit definitions */
//@{
#define RF_DR_LOW	 5		/**< RF_SETUP register bit 5 */
#define PLL_LOCK   4   /**< RF_SETUP register bit 4 */
#define RF_DR     3   /**< RF_SETUP register bit 3 */
#define RF_PWR1    2   /**< RF_SETUP register bit 2 */
#define RF_PWR0    1   /**< RF_SETUP register bit 1 */
#define LNA_HCURR   0   /**< RF_SETUP register bit 0 */
//@}

/* STATUS 0x07 */
/** @name STATUS register bit definitions */
//@{
#define RX_DR     6   /**< STATUS register bit 6 */
#define TX_DS     5   /**< STATUS register bit 5 */
#define MAX_RT    4   /**< STATUS register bit 4 */
#define TX_FULL    0   /**< STATUS register bit 0 */
//@}

/* FIFO_STATUS 0x17 */
/** @name FIFO_STATUS register bit definitions */
//@{
#define TX_REUSE   6   /**< FIFO_STATUS register bit 6 */
#define TX_FIFO_FULL 5   /**< FIFO_STATUS register bit 5 */
#define TX_EMPTY   4   /**< FIFO_STATUS register bit 4 */
#define RX_FULL    1   /**< FIFO_STATUS register bit 1 */
#define RX_EMPTY   0   /**< FIFO_STATUS register bit 0 */
//@}

#define	EN_DPL		 2
#define EN_ACK_PAY	 1
#define EN_DYN_ACK	 0

#define DPL_P5		 5
#define DPL_P4		 4
#define DPL_P3		 3
#define DPL_P2		 2
#define DPL_P1		 1
#define DPL_P0		 0

#define ARD_250US	0x00
#define ARD_500US	0x10
#define ARD_750US	0x20
#define ARD_1000us	0x30
#define ARD_1250US	0x40
#define ARD_1500US	0x50
#define ARD_1750US	0x60
#define ARD_2000US	0x70

#define ARC_DISABLE	0x00
#define ARC_1		0x01
#define ARC_2		0x02
#define ARC_3		0x03
#define ARC_4		0x04

#endif /* NRF24L01P_H_ */

Z góry dziękuję za pomoc, siedze i szukam błędu w kodzie, ale naprawdę już nie umiem go znaleźć, podejrzewam po prostu złą konfigurację w funkcjach init, oraz problem z konfiguracją linii odpowiedzialnymi za przerwanie (PA0, PA1).

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.