KursyPoradnikiInspirujące DIYForum

Regulamin oraz Polityka Prywatności FORBOT

Poniżej dostępne są dokumenty regulujące działalność serwisu prowadzonego w ramach domeny forbot.pl. Dostępny poniżej Regulamin oraz Polityka Prywatności dotyczą korzystania z bloga, forum dyskusyjnego oraz innych elementów serwisu opisanych w ramach niniejszych dokumentów. Dodatkowo polecamy również lekturę naszej Polityki Przyjaznego Forum, czyli zbioru zasad pozwalającego tworzyć wartościową społeczność bazującą na życzliwości, wzajemnym szacunku oraz chęci niesienia pomocy.


Regulamin serwisu FORBOT.pl
(Regulamin obowiązujący od dnia: 24.12.2019)

§1
Definicje

 1. FORBOTDamian Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FORBOT Damian Szymański“, z siedzibą w Gdyni (81-451), przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 5862249674, REGON: 363246257, email: , będący właścicielem Serwisu pod adresem: https://forbot.pl oraz usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.).
 2. Formularz kontaktowy - funkcjonalność informatyczna Serwisu umożliwiająca wysłanie wiadomości do FORBOT bezpośrednio z Serwisu.
 3. Forum dyskusyjne FORBOT/Forum - funkcjonalność informatyczna Serwisu umożliwiająca zarejestrowanym w Serwisie Użytkownikom wymianę informacji i poglądów na forum dyskusyjnym w zakresie tematycznym Serwisu.
 4. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do konta (profilu) Użytkownika na Forum.
 5. Nazwa Użytkownika - indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem oraz innymi danymi wyszczególnionymi w formularzu rejestracyjnym do założenia konta Użytkownika na Forum.
 6. Newsletter FORBOT/Newsletter/Powiadomienie o nowych artykułach – elektroniczny biuletyn rozsyłany przez FORBOT za pośrednictwem poczty elektronicznej do jego subskrybentów z informacjami związanymi z problematyką poruszaną w Serwisie lub z powiadomieniami o nowych treściach zamieszczanych w Serwisie.
 7. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych, w tym danych osobowych, udostępnionych lub przekazanych FORBOT przez Użytkowników.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług przez FORBOT. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym stanowi art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie https://forbot.pl/blog/regulamin.
 9. Rejestracja – procedura zakładania przez Użytkownika konta na Forum lub udostępniania przez Użytkownika nazwy adresu konta poczty elektronicznej celem jego dodania do listy subskrybentów newsletter’a FORBOT.
 10. Serwis – stworzony przez FORBOT i należący do FORBOT serwis internetowy udostępniany użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet, prowadzony pod adresem https://forbot.pl lub pod innymi adresami należącymi do FORBOT.
 11. Strona Internetowa Serwisu - oznacza stronę lub strony internetowe, pod którymi FORBOT prowadzi Serwis, działający w domenie forbot.pl.
 12. Strony Umowy – FORBOT i Użytkownik.
 13. Umowa – umowa o wykonanie Usług zawierana przez Użytkownika i FORBOT.
 14. Usługi – usługi świadczone przez FORBOT drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników z wykorzystaniem Serwisu polegające m.in. na (szczegółowy zakres i zasady świadczenia Usług określa Regulamin lub odrębne regulaminy dla poszczególnych Usług):
  1. umożliwieniu Użytkownikowi zapoznawania się z treściami zamieszczanymi w Serwisie przez FORBOT, jego partnerów lub Użytkowników;
  2. korzystania z innych funkcjonalności informatycznych Serwisu, w tym Forum, Formularza kontaktowego lub Newsletter’a.
 15. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub Usług świadczonych przez FORBOT.

§2
Informacje ogólne

 1. FORBOT udostępnia Serwis oraz świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu lub poszczególnych Usług oraz ma zastosowanie do Umowy.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub Usługi oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu lub Usługi.
 4. Dla poszczególnych Usług dostępnych w Serwisie FORBOT może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania Umów.

§3

 1. Kontakt z FORBOT możliwy jest za pośrednictwem:
  1. korespondencji na adres: „FORBOT“, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia (81-451);
  2. korespondencji elektronicznej na adres email: .
 2. Kontakt wskazany w ust. 1 pkt. 2) dostępny jest codziennie. Odpowiedzi na wiadomości kierowane do FORBOT drogą elektroniczną udzielane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich otrzymania.

§4

 1. Serwis jest udostępniany przez FORBOT za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 2. FORBOT ma prawo do zamieszczania w Serwisie i prezentowania na Stronie Internetowej Serwisu treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez FORBOT towarów lub usług, jak i towarów lub usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

§5
Korzystanie z Serwisu i Usług

 1. Korzystanie z Serwisu lub Usług przez Użytkownika odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie lub odrębnych regulaminach dedykowanych poszczególnym Usługom.
 2. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa: IE wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 50 lub nowsza, Opera wersja 30 lub nowsza, Chrome wersja 50 lub nowsza, Safari wersja 7 lub nowsza, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 128 kb/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości poziomej ekranu 1024 pikseli.

§6

 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z Usługi „Forum dyskusyjne FORBOT” jest dokonanie Rejestracji w Serwisie przez Użytkownika wraz z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki prywatności oraz ich akceptacją.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z Usługi „Newsletter FORBOT” jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz udostępnienie FORBOT nazwy adresu takiego konta celem dopisania takiej nazwy adresu do listy subskrybentów newsletter’a. Rozpoczęcie korzystania z Usługi „Newsletter FORBOT” wymaga również potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki prywatności oraz ich akceptacji.
 3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania z Usługi „Formularz kontaktowy” jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej oraz udostępnienie FORBOT nazwy adresu takiego konta, a także potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityki prywatności oraz ich akceptacja.
 4. Korzystanie z Serwisu, Usług oraz dokonanie Rejestracji są nieodpłatne, za wyjątkiem opłat ponoszonych przez Użytkowników na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, w tym transmisji danych.

§7

 1. Zawarcie Umowy na korzystanie z Serwisu w zakresie zapoznawania się z treściami zamieszczanymi w Serwisie następuje z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.
 2. Zawarcie Umowy na korzystanie z Usługi „Forum dyskusyjne FORBOT” następuje z chwilą Rejestracji oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu (lub odrębnego regulaminu dedykowanego tej Usłudze), Polityki prywatności oraz ich akceptacji.
 3. Zawarcie Umowy na korzystanie z Usługi „Newsletter FORBOT” następuje z chwilą Rejestracji oraz potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu (lub odrębnego regulaminu dedykowanego tej Usłudze), Polityki prywatności oraz ich akceptacji.
 4. Zawarcie Umowy na korzystanie z Usługi „Forum kontaktowe” następuje z chwilą udostępnienia FORBOT adresu poczty elektronicznej Użytkownika oraz potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu (lub odrębnego regulaminu dedykowanego tej Usłudze), Polityki prywatności oraz ich akceptacji.
 5. Zawarcie Umowy jest dobrowolne i nie wymaga podpisania przez Strony umowy w formie pisemnej.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas świadczenia Usług przez FORBOT.
 7. FORBOT informuje, że wykonuje Usługi za wyraźną zgoda konsumenta, oraz że konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy po spełnieniu świadczenia przez FORBOT.

§8

 1. Zabronione jest jakiejkolwiek ingerowanie w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu, Usługi lub Strony Internetowej Serwisu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Internetowej Serwisu lub Usługi, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub uzasadnione interesy FORBOT. W szczególności zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, Strony Internetowej Serwisu lub Usługi do celów przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) lub używania ich do celów marketingu bezpośredniego w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.).
 3. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika w ramach Serwisu działań lub nakłanianie przez Użytkownika osób trzecich do podejmowania działań w ramach Serwisu, które są sprzeczne z zasadami etyki, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub które godzą w interesy lub dobre imię innych Użytkowników Serwisu. W szczególności zakazane jest korzystanie z lub nakłanianie do masowego głosowania, masowego zakładania kont w Serwisie itp. w związku z ogłaszanymi w Serwisie konkursami, ankietami lub innymi wydarzeniami lub kampaniami.
 4. W przypadku zastosowania przez FORBOT zabezpieczeń przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w Serwisie lub na Stronie Internetowej Serwisu, zabronione jest usuwanie lub dokonywanie obejść takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§9

FORBOT oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Celem ochrony takich danych, Użytkownicy powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

§10

 1. FORBOT jest uprawniony w każdym czasie do zablokowania lub ograniczenia Użytkownikowi dostępu do korzystania z Usługi, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę FORBOT, innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień Regulaminu, odrębnego regulaminu dedykowanego określonej Usłudze lub Polityki Prywatności, a także, gdy zablokowanie dostępu do Usługi jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu lub Strony Internetowej Serwisu.
 2. Zablokowanie lub ograniczenie Użytkownikowi dostępu do korzystania z Usługi z przyczyn wymienionych w ust. 1, może mieć miejsce przez okres do ustania występowania przyczyny stanowiącej podstawę zablokowania lub ograniczenia Użytkownikowi dostępu do korzystania z Usługi.
 3. FORBOT zawiadamia niezwłocznie Użytkownika o zablokowaniu lub ograniczeniu dostępu do Usługi „Forum dyskusyjne FORBOT” lub Usługi „Newsletter FORBOT” lub Usługi „Formularz kontaktowy” poprzez komunikaty wyświetlane w Serwisie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§11
Rejestracja

Rejestracja wymaga od Użytkownika:

 1. podania wszystkich niezbędnych danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym;
 2. potwierdzenia zapoznania się z treścią i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności lub odrębnego regulaminu dla określonej Usługi poprzez aktywne oznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego;
 3. wyrażenia woli zawarcia Umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, na rzecz Użytkownika przez FORBOT, poprzez aktywne kliknięcie odpowiedniego przycisku w formularzu rejestracyjnym.

§12

Wraz z dokonaniem przez Użytkownika Rejestracji w zakresie Usługi „Forum dyskusyjne FORBOT”, FORBOT udostępnia Użytkownikowi konto (profil) użytkownika forum dyskusyjnego celem korzystania przez Użytkownika z Usługi „Forum dyskusyjne FORBOT”.

§13

Po dokonaniu Rejestracji, FORBOT przesyła Użytkownikowi bez zbędnej zwłoki, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Usługę. Wraz z aktywacją Usługi przez Użytkownika uzyskuje on z tą chwilą możliwość pełnego korzystania z Usługi.

§14
Usługa „Forum dyskusyjne FORBOT”

 1. FORBOT w ramach świadczenia drogą elektroniczną Usługi „Forum dyskusyjne FORBOT” umożliwia Użytkownikowi prowadzenie jego indywidualnego konta (profilu), dodawanie tematów oraz postów (komentarzy) na Forum, przeglądanie historii swojej aktywności wg. wybranych kryteriów, korzystanie z funkcjonalności Chatu oraz wysyłanie wiadomości prywatnych do innych Użytkowników Forum.
 2. Usługa „Forum dyskusyjne FORBOT” świadczona jest przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym zastrzeżeniem, że dostęp do Usługi może być czasowo ograniczony w całości lub w części w związku z koniecznością prowadzenia prac technicznych, występowaniem awarii lub siły wyższej.
 3. FORBOT zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany rodzaju, formy, czasu lub sposobu udzielania dostępu do wybranych lub wszystkich funkcjonalności Forum, o czym jest zobowiązany poinformować Użytkownika na stronie Forum lub na adres mailowy Użytkownika podany podczas Rejestracji.

§15

 1. Założenie konta (profilu) i aktywne korzystanie przez Użytkownika z Forum dostępne są po dokonaniu Rejestracji.
 2. Zakładanie lub korzystanie przez jednego Użytkownika z wielu kont na Forum jest niedozwolone. Dodatkowe konta zakładane lub wykorzystywane przez tego samego Użytkownika będą usuwane lub blokowane.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z konta (profilu) na Forum przez osobę trzecią, w tym osobę której Użytkownik świadomie udostępnił swoje konto (profil), Login lub Hasło.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zachować Hasło w poufności i nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia ujawnienia Hasła lub wejścia w jego posiadanie przez osobę trzecią do tego nie uprawnioną, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie FORBOT oraz niezwłocznej zmiany Hasła poprzez funkcjonalności dostępne w swoim koncie (profilu).
 5. FORBOT informuje, że w żadnym czasie nie zwraca się do Użytkowników z prośbą o udostępnienie mu Hasła.
 6. Użytkownik publikując jakiekolwiek treści na Forum, w tym w szczególności utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) lub inne dobra chronione prawem własności intelektualnej, udziela FORBOT niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania z takich treści bez ograniczeń czasowych, terytorialnych lub ilościowych, do celów świadczenia przez FORBOT Usługi „Forum dyskusyjne FORBOT”. Okres obowiązywania niniejszej licencji wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika treści z forum, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły (np. za pomocą opcji cytowania postów publikowanych na forum FORBOT).
 7. Usunięcie przez Użytkownika samego jego konta (profilu) na Forum, nie wpływają na prawo FORBOT do korzystania z treści publikowanych przez Użytkownika w ramach Forum FORBOT (usunięcie samego konta uprawnia FORBOT do ich dalszej, zanonimizowanej publikacji w ramach Forum FORBOT w celu zachowania ciągłości prowadzonych na forum dyskusji).
 8. Ryzyko utraty dostępu do konta na Forum związane z żądaniem usunięcia konta Użytkownika obciąża Użytkownika.

§16

Użytkownik korzystający z Usługi „Forum dyskusyjne FORBOT” powinien przestrzegać następujących zasad:

 1. Zasady ogólne:
  1. Za podstawowe przesłanie działalności na forum uznaje się bezinteresowność i własną inicjatywę. Nie są akceptowane wszelkie formy lenistwa i roszczeniowego charakteru prezentowane przez Użytkowników. Wskazówki związane z oczekiwanym zachowaniem Użytkowników udzielających się na forum zostały zebrane w Polityce Przyjaznego Forum: https://forbot.pl/blog/polityka-przyjaznego-forum-ppf
  2. Za pilnowanie porządku na forum odpowiedzialni są:
   1. Administrator, będący właścicielem Serwisu,
   2. Moderatorzy, będący Użytkownikami wyznaczonymi przez właściciela Serwisu do pilnowania porządku panującego na Forum.
   3. Udział w pilnowaniu porządku na Forum mają również wszyscy Użytkownicy, którzy po zauważeniu wiadomości łamiącej zasady panujące na Forum mogą skorzystać z odnośnika „Zgłoś post” znajdującego się w prawym górnym rogu każdej wiadomości opublikowanej na forum. Informacja o tak zgłoszonym raporcie widoczna jest jedynie dla Moderatorów oraz Administratora i nie trafia do osoby, która jest autorem raportowanej wiadomości.
  3. Moderatorzy oraz Administrator mają prawo do skasowania, przeniesienia, edycji tematu lub postu, który narusza Regulamin.
  4. Użytkownik, który nie zgadza się z decyzją Moderatorów lub Administratora może zgłosić reklamację zgodnie z procedurą opisaną w § 19 Regulaminu.
 2. Naruszenia zasad obowiązujących na Forum:
  1. W przypadku łamania zasad dotyczących korzystania z Forum Moderatorzy mogą upomnieć Użytkownika o dostosowanie się do Regulaminu. Informacje te będą przekazywane w publikowanych wiadomościach, stosownych informacjach tekstowych dodawanych do postów naruszających Regulamin lub przez system prywatnych wiadomości.
  2. Moderatorzy i Administrator mają prawo do wykorzystania systemu ostrzeżeń. Za każde przewinienie Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie, które może skutkować: wymogiem akceptacji przez Moderatora każdej nowej wiadomości publikowanej na forum, blokadą możliwości pisania nowych wiadomości lub całkowitą blokadą dostępu do forum.
 3. Zakładanie nowych tematów na Forum:
  1. Przed założeniem nowego tematu Użytkownik powinien zapoznać się z dotychczasowymi dyskusjami prowadzonymi na Forum, aby nie powielać tych samych tematów.
  2. Podczas zakładania nowego tematu konieczne jest wybranie jednego z dostępnych działów na Forum (zgodnie z opisami umieszczonymi na liście działów).
  3. Zabronione jest publikowanie tego samego tematu w kilku działach jednocześnie.
  4. Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, opisywać problem lub poruszane zagadnienia. Wewnątrz tematu nie powinno się stosować fraz, które nie wyjaśniają omawianych wewnątrz tematów np.: „Pomocy”, „Mam problem”, „Ratunku”, „Nie działa”.
  5. Zabronione jest umieszczanie wewnątrz tematów nadmiernej liczby znaków interpunkcyjnych oraz wielkich liter.
  6. Dodatkowe zasady obowiązujące podczas publikacji tematów w poszczególnych działach mogą być również opisane przez osobne regulaminy lub wytyczne umieszczone bezpośrednio w działach, których dotyczą.
  7. Tematy będą zamykane (blokada możliwości wysyłania kolejnych odpowiedzi) na wyraźną prośbę osoby zakładającej oraz natychmiastowo za niestosowanie się do Regulaminu.
 4. Pisanie postów/wiadomości na Forum:
  1. Posty publikowane na Forum powinny być napisane z zachowaniem zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka polskiego. Posty pisane w sposób łamiący przyjęte zasady będą usuwane.
  2. Wszystkie grafiki oraz pliki dołączane do postów powinny być uprzednio wgrywane na Forum przez opcje dodawania załączników lub wysyłania obrazków. Zabronione jest umieszczanie odnośników do materiałów pochodzących z innych serwerów, ponieważ mogą wpływać negatywnie na działanie Forum, mogą zostać podmienione lub usunięte, co doprowadzi do zaburzenia kontekstu prowadzonych dyskusji na Forum.
  3. Schematy umieszczane na Forum powinny być narysowane przejrzyście, najlepiej w programie do tego przeznaczonym (CAD). Zaleca się umieszczanie schematów w formie plików graficznych bezpośrednio w wiadomościach.
  4. Wszystkie fragmenty kodów programów umieszczane wewnątrz postów należy osadzać za pomocą odpowiedniego narzędzia w pasku edytora nowych wiadomości.
  5. Umieszczając linki do serwisów aukcyjnych należy dodatkowo podać nazwę sprzedającego oraz tytuł aukcji.
  6. Publikując odpowiedź w temacie należy trzymać się głównego tematu. Wszelkie sprawy nie związane bezpośrednio z poruszanym tematem lub prywatne należy omawiać przez system prywatnych wiadomości lub w osobnych tematach.
  7. Zabrania się reklamowania wewnątrz postów serwisów internetowych, usług lub towarów, jeśli autor tematu wyraźnie nie szuka takich informacji.
  8. Bez uprzedniej zgody Administratora lub Moderatorów zabronione jest publikowanie w treści postów linków z programów polecających (inaczej: partnerskich lub afiliacyjnych).
 5. Ustawienia profilu:
  1. Nazwa użytkownika Forum:
   1. Nazwa użytkownika Forum nie może wprowadzać innych Użytkowników w błąd (np. nie może zawierać słowa „Moderator”).
   2. Zabrania się umieszczania w nazwach użytkownika Forum adresów serwisów internetowych.
  2. Avatary:
   1. Każdy Użytkownik ma możliwość ustawienia grafiki (zwanej również avatarem), która widoczna jest przy wszystkich wiadomościach publikowanych przez danego Użytkownika.
   2. Zabronione jest wykorzystywanie w roli avatarów grafik mogących wprowadzić innych Użytkowników w błąd (np. obrazków symbolizujących bycie Moderatorem lub Administratorem forum).
   3. Zabronione jest wykorzystywanie w roli avatarów materiałów utrudniających korzystanie innym Użytkowników z Forum (np. jaskrawe, szybkie animacje).
  3. Podpis (sygnatura):
   1. Każdy Użytkownik ma możliwość ustawienia podpisu, który widoczny jest pod wiadomościami publikowanymi przez danego Użytkownika.
   2. Podpis nie może zawierać więcej niż 255 znaków oraz zajmować ponad 3 linie tekstu.
   3. W podpisie nie można umieszczać grafik większych niż 50kb, 30x400px [wys. x szer.], zabrania się również całkowicie umieszczania w podpisach animacji.
  4. Dodatkowe pola w profilu:
   1. Pola w profilu muszą być wypełniane w sposób, dla którego zostały udostępnione. Przykładowo: pole "Programuję w:" służy do dobrowolnego podania informacji na temat używanych przez Użytkownika języków programowania.
   2. Wykorzystywanie pól profilu w sposób niezgodny z ich zastosowaniem będzie karane przez system ostrzeżeń.

§17
Usługa „Newsletter FORBOT”

 1. Usługa „Newsletter FORBOT” umożliwia wszystkim zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie informacji związanych z problematyką poruszaną w Serwisie.
 2. Korzystanie z Usługi „Newsletter FORBOT” jest dobrowolne.
 3. W celu świadczenia Usługi „Newsletter FORBOT” FORBOT pozyskuje od zainteresowanych osób imiona lub pseudonimy oraz nazwy adresów poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik zarejestrowany do Usługi „Newsletter FORBOT” w każdym czasie ma prawo dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 5. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki znajdujące się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Usługi „Newsletter FORBOT”.

§18
Usługa „Formularz kontaktowy”

 1. Usługa „Formularz kontaktowy” umożliwia wszystkim zainteresowanym Użytkownikom wysłanie wiadomości do FORBOT bezpośrednio z Serwisu.
 2. Korzystanie z Usługi „Formularz kontaktowy” jest dobrowolne.
 3. W celu świadczenia Usługi „Formularz kontaktowy” FORBOT pozyskuje od Użytkownika nazwę adresu poczty elektronicznej lub inne dane podane w temacie lub treści wiadomości przez Użytkownika.

§19
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu lub Usług Użytkownik powinien zgłaszać FORBOT bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji świadczenia Usług przez FORBOT, w następujący sposób:
  1. za pomocą formularza reklamacyjnego (kontaktowego) dostępnego pod adresem https://forbot.pl/blog/kontakt; lub
  2. przesłać reklamację w formie pisemnej na adres: FORBOT Damian Szymański, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, nazwę zarejestrowanego konta (jeśli dotyczy), opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz wskazanie żądania związanego ze składaną reklamacją wraz z uzasadnieniem.
 2. Jeżeli podane w złożonej reklamacji informacje są niepełne lub wymagają dodatkowego wyjaśnienia, FORBOT przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji zwróci się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie informacji.
 3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są przez FORBOT w terminie 14 (słownie: czternaście) dni roboczych od daty ich doręczenia FORBOT.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji FORBOT informuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej, na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub w formie pisemnej drogą listowną, na adres pocztowy Użytkownika wskazany przez niego w reklamacji nadesłanej do FORBOT listownie.

§20
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych przez FORBOT w związku z korzystaniem z Serwisu lub z Usług przez Użytkowników jest Damian Szymański prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą „FORBOT Damian Szymański“, Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 5862249674, Regon 363246257.
 2. Dane osobowe zbierane są przez FORBOT wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji Usług dostępnych w Serwisie, w celach marketingowych FORBOT, celach statystycznych i analitycznych.
 3. Użytkownik podaje dane, które go dotyczą, dobrowolnie, jednakże niepodanie wymaganych danych przez Użytkownika uniemożliwia FORBOT realizację Usług.
 4. FORBOT oświadcza, że dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1–88) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz 1781).
 5. Szczegółowe zasady ochrony danych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

§21
Własność 
intelektualna

 1. FORBOT jest wyłącznym uprawnionym z wszelkich praw, w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do Regulaminu, odrębnych regulaminów Usług, Polityki Prywatności, znaków towarowych, formularzy, logotypów, baz danych lub innych materiałów zamieszczanych w Serwisie lub na Stronie Internetowej Serwisu (dalej: Materiałów), za wyjątkiem materiałów, do których prawa należą do osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie lub na Stronie Internetowej Serwisu Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw majątkowych ani licencji do korzystania z Materiałów.
 3. Zakazane jest jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w całości lub w części w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2134) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.). W szczególności zabronione jest utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie Materiałów do celów komercyjnych.
 4. Korzystanie z Materiałów przez Użytkownika wykraczające poza zakres dozwolonego użytku wymaga uprzedniej zgody FORBOT wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§22
Odpowiedzialność FORBOT

 1. FORBOT nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, kompletność, regularność lub aktualność treści i informacji udostępnianych w Serwisie.
 2. FORBOT nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez Użytkownika informacji pozyskanych z Serwisu jak również z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich Użytkowników lub osób trzecich w związku z wykorzystaniem informacji udostępnianych w Serwisie.
 3. FORBOT nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe podmiotów trzecich umieszczone w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 4. W zakresie i na zasadach określonych postanowieniami art. 12-15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) FORBOT nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane dostarczane do Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie, a także nie ponosi odpowiedzialności za treść przechowywanych w Serwisie danych dostarczonych przez takie podmioty.

§23
Postanowienia końcowe

FORBOT zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany warunków, trybu oraz sposobu udzielania dostępu do Serwisu lub świadczenia Usługi, zarówno w całości lub w części;
 2. zawieszenia udzielania dostępu do Serwisu lub świadczenia Usługi w całości lub w części;
 3. zlikwidowania Serwisu lub Usługi w całości lub w części.

§24

Wszelkie spory powstałe w związku z udostępnianiem Serwisu lub świadczeniem Usług przez FORBOT rozstrzygane będą przez właściwy, polski sąd powszechny.

§25

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

§26

 1. Regulamin udostępniany jest w Serwisie pod adresem https://forbot.pl/blog/regulamin w formie umożliwiającej jego utrwalenie lub wydrukowanie. Regulamin dostępny jest również w formie wydruku w siedzibie FORBOT: al. Zwycięstwa nr 96/98, 81-451 Gdynia. Na prośbę Użytkownika regulamin przesyłany jest także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią odmiennie, Strony Umowy wiąże Regulamin z daty zawarcia Umowy.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu, będące następstwem zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany zakresu lub warunków świadczenia Usług przez FORBOT lub z innych ważnych przyczyn, będą komunikowane Użytkownikom w Serwisie pod adresem https://forbot.pl/ lub na adres mailowy Użytkownika podany podczas Rejestracji.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą skuteczne i stają się obowiązujące dla Użytkowników w terminie co najmniej 7 (słownie: siedem) dni od chwili ich zamieszczenia w Serwisie lub zakomunikowania Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po ukazaniu się w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu lub Usługi przez Użytkownika po upływie terminu, o którym stanowi ust. 3 zdanie pierwsze powyżej, stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2019 roku.

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019.


Polityka prywatności serwisu FORBOT.pl
(Dokument obowiązujący od dnia: 24.12.2019)

Postanowienia ogólne

 1. FORBOT przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych i nieosobowych osób fizycznych, w tym w szczególności jego klientów, kontrahentów, współpracowników oraz użytkowników odwiedzających lub korzystających z serwisu internetowego https://forbot.pl (dalej: „Serwis internetowy”).
 2. Niniejszy dokument (dalej: „Polityka prywatności”) wyjaśnia na jakich zasadach, na jakich podstawach prawnych, w jakich celach, w jakim zakresie oraz przez jaki czas FORBOT przetwarza przekazywane mu lub gromadzone samodzielnie przez FORBOT dane dotyczące osób fizycznych. Polityka prywatności zawiera także informacje na temat tego jakie prawa przysługują osobom, których dane FORBOT przetwarza oraz jak można się z nami skontaktować w celu realizacji tych praw lub z jakimikolwiek innymi pytaniami dotyczącymi ochrony prywatności przez FORBOT.
 3. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności używamy pojęcia „dane osobowe”, rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania itp. Poprzez „dane nieosobowe” rozumiemy z kolei wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które nie identyfikują lub nie umożliwiają identyfikacji tożsamości osoby fizycznej. Natomiast poprzez „przetwarzanie danych osobowych” rozumiemy wszelkie operacje lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych lub nieosobowych lub ich zestawach w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Niniejszą Politykę prywatności przygotowaliśmy w oparciu o nałożone na FORBOT obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1–88) (dalej: Rozporządzenie 2016/679) jak i innych obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzając dane FORBOT dokłada szczególnej staranności aby przetwarzanie to odbywało się zgodnie z przepisami prawa z poszanowaniem praw i interesów osób, których te dane dotyczą. W szczególności FORBOT zapewnia, że zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celu, w którym dane są przetwarzane; dane są merytorycznie poprawne i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których dane są przetwarzane.
 6. Korzystając z produktów, usług, fanpage’a w mediach społecznościowych, a także Serwisu internetowego FORBOT, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką prywatności.
 7. Niniejsza Polityka prywatności czyni zadość obowiązkowi informacyjnemu FORBOT określonemu w art. 13 i 14 Rozporządzenia 2016/679.
 8. Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i podlega okresowemu przeglądowi. Wszelkie archiwalne wersje Polityki prywatności dostępne są pod adresem: https://forbot.pl/blog/regulamin#pp

Tożsamość administratora i dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez FORBOT jest Damian Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FORBOT Damian Szymański”,
  1. miejsce wykonywania działalności gospodarczej: al. Zwycięstwa nr 96/98, 81-451 Gdynia;
  2. adres e-mail: .

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Każdorazowo szczegółowy cel, zakres przetwarzanych danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania wynikają z okoliczności faktycznych, w jakich FORBOT staje się administratorem danych osobowych podmiotu danych. Przetwarzanie danych związane jest przede wszystkim z korzystaniem przez podmiot danych z produktów lub usług oferowanych przez FORBOT, a także korzystaniem z fanpage’a FORBOT prowadzonego w mediach społecznościowych lub Serwisu internetowego.
 2. Administrowane przez FORBOT dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w następujących celach, zakresie oraz na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu zawarcia i wykonania umów na świadczenie usług drogą elektroniczną – np. świadczenie usługi newsletter, usługi utworzenia konta na Forum FORBOT, świadczenie usługi Forum FORBOT. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia 2016/679);
  2. w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi Forum FORBOT w zakresie udostępniania przez użytkowników Forum FORBOT ich własnych, dodatkowych danych (niewymaganych przez FORBOT) w ich wiadomościach udostępnianych na forum lub udostępniania przez użytkowników Forum FORBOT danych osób trzecich – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia 2016/679);
  3. w celu zawarcia i wykonania umów na świadczenie usług drogą tradycyjną (nieelektroniczną) – np. umowy o współpracy z FORBOT (w tym umowy zlecenia, o dzieło, umowy na świadczenie usług itd.), umowy na świadczenie przez FORBOT usług reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia 2016/679);
  4. w celu wykonania obowiązków spoczywających na FORBOT wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, obejmujących przekazywanie danych uprawnionym do tego organom – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia 2016/679);
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów FORBOT polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez FORBOT, prowadzeniu kontaktów z przedstawicielami kontrahentów FORBOT przy bieżącym wykonywaniu zawartych z nimi umów, obsługi korespondencji kierowanej do FORBOT, obsługi reklamacji czy prowadzenia marketingu bezpośredniego przez FORBOT – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia 2016/679);
 3. Do celów świadczenia usługi „Newsletter” FORBOT gromadzi i przetwarza następujące dane usługobiorcy – imię lub pseudonim oraz adres e-mail.
 4. Do celów rejestracji konta użytkownika usługi „Forum FORBOT” FORBOT gromadzi i przetwarza następujące dane usługobiorcy – nazwa użytkownika, adres e-mail. Do celów świadczenia usługi „Forum FORBOT” FORBOT może gromadzić i przetwarzać – za zgodą usługobiorcy – jego dodatkowe dane osobowe udostępnione przez usługobiorcę dobrowolnie w treściach wiadomości (postów) zamieszczanych na Forum FORBOT, takie jak wizerunek, dane kontaktowe lub inne dane wg. wyboru usługobiorcy. W tym samy celu FORBOT może także gromadzić i przetwarzać dane osobowe osób trzecich udostępnione przez usługobiorcę według jego wyboru i dobrowolnie w treściach wiadomości (postów) zamieszczanych na Forum FORBOT.
 5. Do celu zawarcia i wykonania umów na świadczenie usług drogą tradycyjną (nieelektroniczną) FORBOT gromadzi i przetwarza w szczególności następujące dane kontrahenta lub osób go reprezentujących – imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby/do korespondencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), nr NIP, nr REGON, nr PESEL, seria i nr dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), stanowisko, miejsce pracy.
 6. Do celów wykonania obowiązków spoczywających na FORBOT wynikających z przepisów prawa FORBOT gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie umożliwiającym FORBOT wywiązanie się z tych obowiązków. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika przy tym bądź wprost z przepisów prawa lub ze stosowania zasady adekwatności i minimalizacji przetwarzania danych w powiązaniu z przepisami nakładającymi na FORBOT określone zobowiązania.
 7. Do celów realizacji prawnie uzasadnionych interesów FORBOT gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie umożliwiającym FORBOT realizację takich interesów, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa lub zasady adekwatności i minimalizacji przetwarzania danych.

Odbiorcy danych

 1. Co do zasady, nie udostępniamy przekazywanych FORBOT danych osobowych osobom lub podmiotom trzecim, chyba że:
  1. podmiot danych wyrazi nam na to stosowną zgodę;
  2. udostępnienie danych osobowych usługobiorcy przez FORBOT jest elementem realizowanej przez FORBOT usługi na rzecz usługobiorcy – np. ujawnianie innym użytkownikom Forum FORBOT danych osobowych autorów postów;
  3. przepisy obowiązującego prawa nakładają na FORBOT obowiązek udostępnienia danych osobowych właściwym organom publicznym lub innym podmiotom np. organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
  4. przy wykonywaniu zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych FORBOT posiłkuje się podwykonawcami, którym powierza administrowane przez FORBOT dane osobowe do przetwarzania celem udzielenia przez taki podmiot na rzecz FORBOT pomocy w realizacji oznaczonego zadania.
 2. FORBOT w szczególności może przekazywać przetwarzane przez niego dane osobowe podmiotom świadczącym usługi na rzecz FORBOT związane z przetwarzaniem tych danych, w tym w szczególności pracownikom lub współpracownikom FORBOT, podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym lub kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, podatkowe, windykacyjne lub podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów.
 3. FORBOT powierzając dane do przetwarzania jego kontrahentom (podmioty przetwarzające dane), dokonuje powierzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zawsze w określonym celu i za potwierdzeniem, że podmiot przetwarzający spełnia warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, FORBOT dochowa wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, aby przekazanie takie spełniało wymagane standardy ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. FORBOT przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.
 2. W przypadku cofnięcia przez podmiot danych zgody na przetwarzanie danych osobowych, FORBOT przechowuje dane osobowe do czasu skutecznego doręczenia mu oświadczenia o cofnięciu zgody oraz przez czas niezbędny do realizacji takiego żądania, jednak nie dłużej niż przez okres 14 dni od doręczenia żądania.
 3. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony przez FORBOT o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez FORBOT.
 4. Po okresie przedawnienia roszczeń dane osobowe będą przechowywane przez FORBOT jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Prawa podmiotów danych

 1. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
  1. na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679 – prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych;
  2. na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679 - prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679 - prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
  4. na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
  5. na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679 – prawo do przenoszenia danych;
  6. na podstawie art. 21 Rozporządzenia 2016/679 – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia 2016/679;
  7. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – jakim w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679;

Pliki cookies oraz dane eksploatacyjne

 1. FORBOT gromadzi w dziennikach logów Serwisu internetowego dane i wykorzystuje je wyłącznie do celów administrowania Serwisem internetowym z zastrzeżeniem, że za zgodą użytkownika – tj. osoby, która zarejestrowała się do usługi „Forum FORBOT” - rejestruje nazwę jego adresu poczty elektronicznej, nazwę użytkownika, płeć, miasto, zawód oraz informacje o zainteresowaniach do celów związanych z świadczeniem usług przez FORBOT.
 2. FORBOT nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych identyfikacyjnych użytkownika, za wyjątkiem, gdy FORBOT jest zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Serwis przechowuje zapytania http kierowane do serwera FORBOT. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (np. komputera użytkownika);
  2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  4. adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
  5. informacje o przeglądarce użytkownika;
  6. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 4. Powyżej wymienione dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób, za wyjątkiem użytkowników posiadających konto w Serwisie internetowym.
 5. Pliki z logami przechowywane są przez FORBOT przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem internetowym. FORBOT wykorzystuje pliki z logami m.in. do celów statystycznych lub analitycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis internetowy.
 6. FORBOT celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu internetowego okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony Serwisu internetowego odwiedzane są przez użytkowników najczęściej, jakich przeglądarek internetowych użytkownicy używają najczęściej lub w celu określenia i analizy ewentualnych błędów Serwisu internetowego.
 7. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer Serwisu internetowego i zapisywane po stronie użytkownika Serwisu internetowego na jego urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania Serwisu internetowego.
 8. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) lub podobnego typu technologie do celów związanych z wyświetlaniem treści oraz poprawy jakości usług (tzw. cookies serwisowe). Serwisowymi plikami cookies mogą być w szczególności:
  1. user input cookies – pliki coookies będące identyfikatorem sesji z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika na czas trwania sesji;
  2. authentication cookies - pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
  3. user interface customization cookies - pliki cookies wykorzystywane do personalizacji interfejsu Użytkownika, mające charakter trwały i przechowywane na czas trwania sesji jak i przez pewien czas po wygaśnięciu sesji;
  4. user centric security cookies - pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, w szczególności do wykrywania nadużyć w procesach uwierzytelniania użytkownika;
  5. analityczne pliki cookies – pliki cookies wykorzystywane do monitorowania ruchu na stronie internetowej (np. analityka danych w zakresie sposobu korzystania z serwisu internetowego, tworzenie raportów i statystyk dot. funkcjonowania serwisu itp.).
 9. Serwis może wykorzystywać także marketingowe pliki cookies, które są zazwyczaj plikami pochodzącymi od podmiotów zewnętrznych współpracujących z FORBOT. Pliki te wykorzystywane są w szczególności do wyświetlania materiałów reklamowych w Serwisie, śledzenia które reklamy zostały wyświetlone Użytkownikowi (celem unikania wyświetlania reklam ponownie), śledzenie liczby wyświetlanych reklam, śledzenia dostrzegania przez użytkownika produktów z wyświetlanych mu reklam itp.
 10. W Serwisie dostępne są także wtyczki mediów społecznościowych odsyłające do profili FORBOT oraz umożliwiające połączenie się Użytkownika z jego kanałami w mediach społecznościowych. Wtyczki mediów społecznościowych aktywowane są w momencie kliknięcia na nie. Do tego momentu żadne dane Użytkownika (w tym adres IP) nie są wysyłane przez Serwis do sieci społecznościowych lub podmiotów obsługujących te sieci.
 11. Zapisywanie plików cookies co do zasady jest domyślnym ustawieniem najbardziej popularnych przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer itd.). Każdy użytkownik Internetu ma możliwość samodzielnej zmiany takich domyślnych ustawień w przeglądarce internetowej co skutkuje ograniczeniem lub wyłączeniem w ogóle stosowania takich plików na urządzeniach użytkownika. Całkowite wyłączenie zapisywania plików cookies może jednakże wpływać negatywnie na niektóre funkcjonalności Serwisu internetowego.
 12. Przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej do korzystania z plików cookies wymagają uzyskania zgody użytkownika. Zgoda taka może przy tym zostać wyrażona także pośrednio poprzez dopuszczenie w ustawieniach przeglądarki internetowej zapisywania plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na stosowanie plików cookies na jego urządzeniach powinien aktywnie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w tym zakresie. W celu zarządzania ustawieniami cookies użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej - lista instrukcji:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
 13. W ramach Serwisu internetowego wykorzystywane są lub mogą być wykorzystywane usługi od poniższych firm. Gromadzone w ramach funkcjonowania Serwisu internetowego dane przetwarzane są w ramach usług w sposób zanonimizowany (tzw. dane eksploatacyjne) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem internetowym oraz do dostarczania Użytkownikom odpowiednich treści.
  1. Usługi Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczane przez Google Inc.
   (adres siedziby: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA);
  2. Hotjar Limited (adres siedziby: Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta);
  3. Facebook (adres siedziby: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA);
  4. MailerLite (UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litwa).

Postanowienia końcowe

 1. Podanie danych osobowych przez podmiot danych korzystający z usług lub produktów FORBOT jest dobrowolne. Brak podania danych wskazanych jako wymagane do podania, będzie skutkowało brakiem możliwości ich przetwarzania przez FORBOT w celu zawarcia i realizacji umowy.
 2. Dane osobowe osób reprezentujących lub przedstawicieli kontrahentów FORBOT przekazywane są na rzecz FORBOT przez jego kontrahentów.
 3. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www lub wtyczki mediów społecznościowych. FORBOT nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, usługi, produkty, treści lub zasady zachowania prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach lub w mediach społecznościowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony www, Użytkownik zapoznał się z zasadami zachowania prywatności tam ustalonymi.

Publikacja: 17.12.2019.
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2019 (dodano instrukcje wyłączania cookies w przeglądarkach).


Informacja o przetwarzaniu danych użytkowników profilu ForbotPL na Facebooku
(Dokument obowiązujący od dnia: 24.12.2019)

 1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających profil ForbotPL (m.in. zamieszczanych w komentarzach, polubieniach, identyfikatorach internetowych) jest FORBOT Damian Szymański, z siedzibą w PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa nr 96/98, 81-451 Gdynia (dalej: Administrator).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia profilu, w tym w celu przekazywania informacji o aktywności na profilu, prowadzonych promocjach, prezentowania towarów lub usług własnych lub cudzych, promowania wydarzeń, jak również w celach statystycznych i analitycznych. Dane osobowe mogą być przetwarzane ponadto w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających profil jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia nr 2016/679 o ochronie danych osobowych), polegający na promowaniu jego marki oraz działań.
 4. Więcej informacji o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowanych przez Administratora dostępne jest w Polityce prywatności. W każdym czasie odwiedzający profil ma prawo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja treści dokumentu: 18.12.2019.


Informacja o przetwarzaniu danych dla kontrahentów (faktury VAT)
(Dokument obowiązujący od dnia: 24.12.2019)

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w fakturze VAT jest Damian Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „FORBOT Damian Szymański”, NIP 5862249674, REGON 363246257 (dalej: Administrator).
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  1. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia;
  2. adres e-mail:
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w fakturze VAT:
  1. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie);
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, obejmujących przekazywanie danych uprawnionym do tego organom – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia;
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).
 4. Zawarte na fakturze dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym rozwiązania i usługi IT, w tym systemy informatyczne do zarządzania informacjami oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi księgowe i prawne.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach o rachunkowości.
 6. Podmiotowi danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. W każdym czasie można także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Podmiotowi danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji umowy oraz wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.

Ostatnia aktualizacja treści dokumentu: 18.12.2019.