Skocz do zawartości

Vivado Generator Test Bench online


Pomocna odpowiedź

Witam wszystkich,

chciałem napisać "test bench" (kod symulacji) dla głównego entity (projekt) dla "fpu_top" z projektu jednostki FPU (opisywanego w wcześniejszym poście):

https://www.forbot.pl/forum/topics51/ip-core-fpu_double-problem-z-dlugosciami-magistral-3-x-64-bity-vt15487.htm

W "ISE" mieliśmy fajnego "wizard'a", który na podstawie kodu w VHDL danego entity generował "test baench'a" (z procesem stymulacji portów wejściowych), niestety w Vivado nic takiego nie ma. Rozwiązaniem może być generator "test bench" on-line. podaję link:

http://vhdl.lapinoo.net/testbench/tb.php

Dla przykładu wkleiłem kod głównego entity jednostki FPU Double:

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_misc.all;
library work;   
use work.comppack.all;
use work.fpupack.all;
library UNISIM;
use UNISIM.VCOMPONENTS.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx leaf cells in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;

entity fpu_top is
 PORT( 
 in8bitA : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
 selA  : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --Adress of 8-bit input (4 parts)
 strobeA : in STD_LOGIC;  -- Active rising edge
 resetLA : in STD_LOGIC;  -- Active LOW 
 ----
 in8bitB : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
 selB  : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --Adress of 8-bit input (4 parts)
 strobeB : in STD_LOGIC;  -- Active rising edge
 resetLB : in STD_LOGIC;  -- Active LOW
 ----
 sysclk, prst, penable : IN   std_logic;
 prmode : IN   std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
 pfpu_op : IN   std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
 pout_fp: OUT  std_logic_vector (7 DOWNTO 0); -- 8 bit out after Multiplexer
 pready, punderflow, poverflow, pinexact : OUT  std_logic;
 pexception, pinvalid : OUT  std_logic;
 --
 selMux  : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --Adress of 8-bit input (4 parts)
 strobeMux : in STD_LOGIC;  -- Active rising edge
 resetLMux : in STD_LOGIC  -- Active LOW
 );
end fpu_top;

architecture Behavioral of fpu_top is

component clk_pll is
 port (
   reset : in STD_LOGIC;
   sys_clock : in STD_LOGIC;
   clk_out1_0 : out STD_LOGIC;
   locked_0 : out STD_LOGIC
  );
end component;

 component SyncToClock is
  generic (
   NUM_SYNC_STAGES_G : natural := 2
   );
  port (
   clk_i   : in std_logic;     -- Clock for the domain being entered.
   unsynced_i : in std_logic;     -- Signal that is entering domain.
   synced_o  : out std_logic     -- Signal sync'ed to clock domain
  );
 end component;

 component Demux8To64 is
  Port ( in8bit : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
     sel  : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --Adress of 16-bit input (4 parts)
     out64bit : out STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0);
     strobe : in STD_LOGIC;  -- Active rising edge
     resetL : in STD_LOGIC;  -- Active LOW 
     CLK  : in STD_LOGIC  -- clock
    );
 end component;

 component fpu_double IS 
  PORT( 
    clk, rst, enable : IN   std_logic;
    rmode : IN   std_logic_vector (1 DOWNTO 0);
    fpu_op : IN   std_logic_vector (2 DOWNTO 0);
    opa, opb : IN   std_logic_vector (63 DOWNTO 0);
    out_fp: OUT  std_logic_vector (63 DOWNTO 0);
    ready, underflow, overflow, inexact : OUT  std_logic;
    exception, invalid : OUT  std_logic
  );
 end component;

 component Mux64To16 is
  Port ( 
      in64bit : in STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0);
      sel  : in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --Adress of 16-bit input (4 parts)
      out8bit : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
      strobe : in STD_LOGIC;  -- Active rising edge
      resetL : in STD_LOGIC;  -- Active LOW 
      CLK  : in STD_LOGIC  -- clock
    );
 end component;

 signal outDemuxA : STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0);
 signal outDemuxB : STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0);
 signal fpuOut64bit : STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0);
 signal strobeASync : STD_LOGIC;
 signal strobeBSync : STD_LOGIC;
 signal strobeMuxSync : STD_LOGIC; 
 signal clk100MHz1 : STD_LOGIC;
 signal clkLocked : STD_LOGIC;

begin

clk_pll_i : component clk_pll
  port map (
   clk_out1_0 => clk100MHz1,
   locked_0 => clkLocked,
   reset => prst,
   sys_clock => sysclk
 );

 SyncCLK1 : SyncToClock port map (clk100MHz1, strobeA, strobeASync);
 SyncCLK2 : SyncToClock port map (clk100MHz1, strobeB, strobeBSync);
 SyncCLK3 : SyncToClock port map (clk100MHz1, strobeMux, strobeMuxSync); 

 DmuxA : Demux8To64 port map (in8bitA, selA, outDemuxA, strobeASync, resetLA, clk100MHz1); 
 DmuxB : Demux8To64 port map (in8bitB, selB, outDemuxB, strobeBSync, resetLB, clk100MHz1);

 FPUD : fpu_double port map (clk100MHz1,
      prst,
      penable, 
      prmode,
      pfpu_op,
      outDemuxA,
      outDemuxB,
      fpuOut64bit,
      pready,
      punderflow,
      poverflow, 
      pinexact, 
      pexception,
      pinvalid 
      );

MuxOut: Mux64To16 port map (
       fpuOut64bit, 
       selMux, 
       pout_fp,
       strobeMuxSync,
       resetLMux,
       clk100MHz1 
     );

end Behavioral;

Oto kod test bench'a wygenerowany przez ten generator on-line:

-- Testbench automatically generated online
-- at http://vhdl.lapinoo.net
-- Generation date : 13.5.2018 08:42:33 GMT

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_fpu_top is
end tb_fpu_top;

architecture tb of tb_fpu_top is

  component fpu_top
    port (in8bitA  : in std_logic_vector (7 downto 0);
       selA    : in std_logic_vector (2 downto 0);
       strobeA  : in std_logic;
       resetLA  : in std_logic;
       in8bitB  : in std_logic_vector (7 downto 0);
       selB    : in std_logic_vector (2 downto 0);
       strobeB  : in std_logic;
       resetLB  : in std_logic;
       sysclk   : in std_logic;
       prst    : in std_logic;
       penable  : in std_logic;
       prmode   : in std_logic_vector (1 downto 0);
       pfpu_op  : in std_logic_vector (2 downto 0);
       pout_fp  : out std_logic_vector (7 downto 0);
       pready   : out std_logic;
       punderflow : out std_logic;
       poverflow : out std_logic;
       pinexact  : out std_logic;
       pexception : out std_logic;
       pinvalid  : out std_logic;
       selMux   : in std_logic_vector (2 downto 0);
       strobeMux : in std_logic;
       resetLMux : in std_logic);
  end component;

  signal in8bitA  : std_logic_vector (7 downto 0);
  signal selA    : std_logic_vector (2 downto 0);
  signal strobeA  : std_logic;
  signal resetLA  : std_logic;
  signal in8bitB  : std_logic_vector (7 downto 0);
  signal selB    : std_logic_vector (2 downto 0);
  signal strobeB  : std_logic;
  signal resetLB  : std_logic;
  signal sysclk   : std_logic;
  signal prst    : std_logic;
  signal penable  : std_logic;
  signal prmode   : std_logic_vector (1 downto 0);
  signal pfpu_op  : std_logic_vector (2 downto 0);
  signal pout_fp  : std_logic_vector (7 downto 0);
  signal pready   : std_logic;
  signal punderflow : std_logic;
  signal poverflow : std_logic;
  signal pinexact  : std_logic;
  signal pexception : std_logic;
  signal pinvalid  : std_logic;
  signal selMux   : std_logic_vector (2 downto 0);
  signal strobeMux : std_logic;
  signal resetLMux : std_logic;

  constant TbPeriod : time := 1000 ns; -- EDIT Put right period here
  signal TbClock : std_logic := '0';
  signal TbSimEnded : std_logic := '0';

begin

  dut : fpu_top
  port map (in8bitA  => in8bitA,
       selA    => selA,
       strobeA  => strobeA,
       resetLA  => resetLA,
       in8bitB  => in8bitB,
       selB    => selB,
       strobeB  => strobeB,
       resetLB  => resetLB,
       sysclk   => sysclk,
       prst    => prst,
       penable  => penable,
       prmode   => prmode,
       pfpu_op  => pfpu_op,
       pout_fp  => pout_fp,
       pready   => pready,
       punderflow => punderflow,
       poverflow => poverflow,
       pinexact  => pinexact,
       pexception => pexception,
       pinvalid  => pinvalid,
       selMux   => selMux,
       strobeMux => strobeMux,
       resetLMux => resetLMux);

  -- Clock generation
  TbClock <= not TbClock after TbPeriod/2 when TbSimEnded /= '1' else '0';

  -- EDIT: Check that sysclk is really your main clock signal
  sysclk <= TbClock;

  stimuli : process
  begin
    -- EDIT Adapt initialization as needed
    in8bitA <= (others => '0');
    selA <= (others => '0');
    strobeA <= '0';
    in8bitB <= (others => '0');
    selB <= (others => '0');
    strobeB <= '0';
    resetLB <= '0';
    prst <= '0';
    penable <= '0';
    prmode <= (others => '0');
    pfpu_op <= (others => '0');
    selMux <= (others => '0');
    strobeMux <= '0';
    resetLMux <= '0';

    -- Reset generation
    -- EDIT: Check that resetLA is really your reset signal
    resetLA <= '1';
    wait for 100 ns;
    resetLA <= '0';
    wait for 100 ns;

    -- EDIT Add stimuli here
    wait for 100 * TbPeriod;

    -- Stop the clock and hence terminate the simulation
    TbSimEnded <= '1';
    wait;
  end process;

end tb;

-- Configuration block below is required by some simulators. Usually no need to edit.

configuration cfg_tb_fpu_top of tb_fpu_top is
  for tb
  end for;
end cfg_tb_fpu_top;

Jak widać został on wygenerowany całkiem poprawnie.

Pozdrawiam

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.