Skocz do zawartości

webserver na mega - problem z suwakiem


merinum

Pomocna odpowiedź

witam

szanowni Państwo, pisze do Was bo mam z mojego poziomu nie do rozwiązania problem.

postawiłem z pomocą sieci server na mega, poradziłem sobie w kwestii przycisków i checkboxów, które działają jak należy, ale problem mam w suwaku, który tam dodałem. polega on na tym, że otwierając stronę z adresu 192.168.1.80 na kilku przeglądarkach jednocześnie i zmieniając pozycję suwaka, to zmieniona wartość zczytuje się na każdej przeglądarce poprawnie, a pozycja suwaka pozostaje bez zmian, ale też nie do końca bo zmieniając pozycję na jednej z przeglądarek pozycja w drugiej wraz z wartością zmienia się, ale nie działa to już na odwrót i potem przestaje działać. sądzę, że mam problem z wstawieniem pozyskanej wartości z arduino do suwaka, ale nie mam pojęcia czy to to:


document.getElementById("r63slider").defaultValue =
this.responseXML.getElementsByTagName('slider')[0].childNodes[0].nodeValue;
document.getElementById("w63sliderin").innerHTML =
this.responseXML.getElementsByTagName('slider')[0].childNodes[0].nodeValue + " s.";

poniżej kod zarówno ze stronki jak i z arduino, bardzo proszę o wskazówki co zrobić by to naprawić, z góry dziękuję za pomoc

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h>
// size of buffer used to capture HTTP requests
#define REQ_BUF_SZ  60

// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0xB3, 0x4A};
IPAddress ip(192, 168, 1, 80);
EthernetServer server(80); // create a server at port 80
File webFile;        // the web page file on the SD card
char HTTP_req[REQ_BUF_SZ] = {0}; // buffered HTTP request stored as null terminated string
char req_index = 0;       // index into HTTP_req buffer
boolean LED_state[4] = {0}; // stores the states of the LEDs
char *maszyny[] = {"mc63", "mc64", "mc65", "mc66", "mc67", "mc68", "mc69", "mc70", "su01", "su02", "su03"};
int m_status[] =  {1,   1,   0,   0,   0,   1,   0,   0,   0,   0,   0   };
int m_czas[] =   {15,   16,   17,   18,   19,   20,   21,   22,   23,   24,   25  };
char m_extract[5] = {""};
char i_extract = {""};
char v_extract[3] = {""};
String sv_extract = "";

void setup()
{
 // disable Ethernet chip
 pinMode(10, OUTPUT);
 digitalWrite(10, HIGH);

 Serial.begin(9600);    // for debugging

 // initialize SD card
 Serial.println("Initializing SD card...");
 if (!SD.begin(4)) {
  Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
  return;  // init failed
 }
 Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
 // check for index.htm file
 if (!SD.exists("index.htm")) {
  Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
  return; // can't find index file
 }
 Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
 // switches on pins 2, 3 and 5
 pinMode(2, INPUT_PULLUP);
 pinMode(3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(5, INPUT_PULLUP);
 // LEDs
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
 pinMode(8, OUTPUT);
 pinMode(9, OUTPUT);

 Ethernet.begin(mac, ip); // initialize Ethernet device
 server.begin();      // start to listen for clients
}

void loop()
{
 digitalWrite(6, m_status[0]);
 digitalWrite(7, m_status[1]);
 digitalWrite(8, m_status[2]);
 digitalWrite(9, m_status[3]);
 EthernetClient client = server.available(); // try to get client

 if (client) { // got client?
  boolean currentLineIsBlank = true;
  while (client.connected()) {
   if (client.available()) {  // client data available to read
    char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
    // limit the size of the stored received HTTP request
    // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
    // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
    if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1)) {
     HTTP_req[req_index] = c;     // save HTTP request character
     req_index++;
    }
    // last line of client request is blank and ends with \n
    // respond to client only after last line received
    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
     // send a standard http response header
     client.println("HTTP/1.1 200 OK");
     // remainder of header follows below, depending on if
     // web page or XML page is requested
     // Ajax request - send XML file
     if (StrContains(HTTP_req, "x")) {
      // send rest of HTTP header
      client.println("Content-Type: text/xml");
      client.println("Connection: keep-alive");
      client.println();
      SetLEDs();
      // send XML file containing input states
      XML_response(client);
     }
     else { // web page request
      // send rest of HTTP header
      client.println("Content-Type: text/html");
      client.println("Connection: keep-alive");
      client.println();
      // send web page
      webFile = SD.open("index.htm");    // open web page file
      if (webFile) {
       while (webFile.available()) {
        client.write(webFile.read()); // send web page to client
       }
       webFile.close();
      }
     }
     // zdefiniowanie elementów requesta
     for (int i = 0; i < 4; i++) {
      m_extract[i] = HTTP_req[7 + i];
     }
     i_extract = HTTP_req[11];
     for (int i = 0; i < 2; i++) {
      v_extract[i] = HTTP_req[13 + i];
      sv_extract = v_extract;
     }
     // zdefiniowanie elementów requesta
     Serial.println(HTTP_req);

     req_index = 0;
     StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
     break;
    }
    // every line of text received from the client ends with \r\n
    if (c == '\n') {
     // last character on line of received text
     // starting new line with next character read
     currentLineIsBlank = true;
    }
    else if (c != '\r') {
     // a text character was received from client
     currentLineIsBlank = false;
    }
   } // end if (client.available())
  } // end while (client.connected())
  delay(1);   // give the web browser time to receive the data
  client.stop(); // close the connection
 } // end if (client)
}

void SetLEDs(void)
{
 // define time, status and varialbe
 for (int i = 0; i < (sizeof maszyny) / 2; i++) {
  if (StrContains(m_extract, maszyny[i]) && i_extract == 't') {
   m_czas[i] = sv_extract.toInt();
     Serial.println(m_extract);
  Serial.println(i_extract);
  Serial.println(sv_extract);
  Serial.println(m_status[i]);
  }
  if (StrContains(m_extract, maszyny[i]) && i_extract == 's') {
   m_status[i] = sv_extract.toInt();
     Serial.println(m_extract);
  Serial.println(i_extract);
  Serial.println(sv_extract);
  Serial.println(m_status[i]);
  }
 }
}

void XML_response(EthernetClient cl)
{
 int analog_val;      // stores value read from analog inputs
 int count;         // used by 'for' loops
 int sw_arr[] = {2, 3, 5}; // pins interfaced to switches

 cl.print("<?xml version = \"1.0\" ?>");
 cl.print("<inputs>");
 // read analog inputs
 for (count = 2; count <= 5; count++) { // A2 to A5
  analog_val = analogRead(count);
  cl.print("<analog>");
  cl.print(analog_val);
  cl.println("</analog>");
 }
 // read switches
 for (count = 0; count < 3; count++) {
  cl.print("<switch>");
  if (digitalRead(sw_arr[count])) {
   cl.print("ON");
  }
  else {
   cl.print("OFF");
  }
  cl.println("</switch>");
 }
 // checkbox LED states
 // LED1
 cl.print("<status1>");
 if (m_status[0]) {
  cl.print("on");
 }
 else {
  cl.print("off");
 }
 cl.println("</status1>");
 // LED2
 cl.print("<status2>");
 if (m_status[1]) {
  cl.print("on");
 }
 else {
  cl.print("off");
 }
 cl.println("</status2>");
 // button LED states
 // LED3
 cl.print("<status3>");
 if (m_status[2]) {
  cl.print("on");
 }
 else {
  cl.print("off");
 }
 cl.println("</status3>");
 // LED4
 cl.print("<status4>");
 if (m_status[3]) {
  cl.print("on");
 }
 else {
  cl.print("off");
 }
 cl.println("</status4>");
 cl.print("<slider>");
 cl.print(m_czas[0]);
 cl.println("</slider>");

 cl.print("</inputs>");
}

// sets every element of str to 0 (clears array)
void StrClear(char *str, char length)
{
 for (int i = 0; i < length; i++) {
  str[i] = 0;
 }
}

// searches for the string sfind in the string str
// returns 1 if string found
// returns 0 if string not found
char StrContains(char *str, char *sfind)
{
 char found = 0;
 char index = 0;
 char len;

 len = strlen(str);

 if (strlen(sfind) > len) {
  return 0;
 }
 while (index < len) {
  if (str[index] == sfind[found]) {
   found++;
   if (strlen(sfind) == found) {
    return 1;
   }
  }
  else {
   found = 0;
  }
  index++;
 }

 return 0;
}

strona 

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate" />
	<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
	<meta http-equiv="Expires" content="0" />
	<title>Arduino Ajax I/O</title>
	<script>
		cdn = "";
		var LED3_state = 0;
		var LED4_state = 0;
		function GetArduinoIO() {
			nocache = "&nocache=" + Math.random() * 1000000;
			var request = new XMLHttpRequest();
			request.onreadystatechange = function () {
				if (this.readyState == 4) {
					if (this.status == 200) {
						if (this.responseXML != null) {
							// XML file received - contains analog values, switch values and LED states
							var count;
							// get analog inputs
							var num_an = this.responseXML.getElementsByTagName('analog').length;
							for (count = 0; count < num_an; count++) {
								document.getElementsByClassName("analog")[count].innerHTML =
									this.responseXML.getElementsByTagName('analog')[count].childNodes[0].nodeValue;
							}
							// get switch inputs
							var num_an = this.responseXML.getElementsByTagName('switch').length;
							for (count = 0; count < num_an; count++) {
								document.getElementsByClassName("switches")[count].innerHTML =
									this.responseXML.getElementsByTagName('switch')[count].childNodes[0].nodeValue;
							}
							// LED 1
							if (this.responseXML.getElementsByTagName('status1')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
								document.LED_form.LED1.checked = true;
							}
							else {
								document.LED_form.LED1.checked = false;
							}
							// LED 2
							if (this.responseXML.getElementsByTagName('status2')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
								document.LED_form.LED2.checked = true;
							}
							else {
								document.LED_form.LED2.checked = false;
							}
							// LED 3
							if (this.responseXML.getElementsByTagName('status3')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
								document.getElementById("LED3").innerHTML = "MC65 is ON";
								LED3_state = 1;
							}
							else {
								document.getElementById("LED3").innerHTML = "MC65 is OFF";
								LED3_state = 0;
							}
							// LED 4
							if (this.responseXML.getElementsByTagName('status4')[0].childNodes[0].nodeValue === "on") {
								document.getElementById("LED4").innerHTML = "MC66 is ON";
								LED4_state = 1;
							}
							else {
								document.getElementById("LED4").innerHTML = "MC66 is OFF";
								LED4_state = 0;
							}
							// 63 slider
							document.getElementById("r63slider").defaultValue =
								this.responseXML.getElementsByTagName('slider')[0].childNodes[0].nodeValue;
							document.getElementById("w63sliderin").innerHTML =
								this.responseXML.getElementsByTagName('slider')[0].childNodes[0].nodeValue + " s.";
						}
					}
				}
			}
			// send HTTP GET request with LEDs to switch on/off if any
			request.open("GET", "x" + cdn + nocache, true);
			request.send(null);
			setTimeout('GetArduinoIO()', 1500);
			cdn = "";
		}
		// service LEDs when checkbox checked/unchecked
		function GetCheck1() {
			if (LED_form.LED1.checked) {
				cdn = "&mc63s=01";
			}
			else {
				cdn = "&mc63s=00";
			}
		}
		function GetCheck2() {
			if (LED_form.LED2.checked) {
				cdn = "&mc64s=01";
			}
			else {
				cdn = "&mc64s=00";
			}
		}
		function GetButton1() {
			if (LED3_state === 1) {
				LED3_state = 0;
				cdn = "&mc65s=00";
			}
			else {
				LED3_state = 1;
				cdn = "&mc65s=01";
			}
		}
		function GetButton2() {
			if (LED4_state === 1) {
				LED4_state = 0;
				cdn = "&mc66s=00";
			}
			else {
				LED4_state = 1;
				cdn = "&mc66s=01";
			}
		}
		function f63time() {
			if (document.getElementById("r63slider").value < 10) {
				cdn = "&mc63t=0" + document.getElementById("r63slider").value;
			}
			else if (document.getElementById("r63slider").value < 100) {
				cdn = "&mc63t=" + document.getElementById("r63slider").value;
			}
		}
	</script>
	<style>
		.IO_box {
			float: left;
			margin: 0 20px 20px 0;
			border: 1px solid blue;
			padding: 0 5px 0 5px;
			width: 210px;
		}

		h1 {
			font-size: 120%;
			color: blue;
			margin: 0 0 10px 0;
		}

		h2 {
			font-size: 85%;
			color: #5734E6;
			margin: 5px 0 5px 0;
		}

		p,
		form,
		button {
			font-size: 80%;
			color: #252525;
			width: 200px;
		}

		.small_text {
			font-size: 70%;
			color: #737373;
		}
	</style>
</head>

<body onload="GetArduinoIO()">
	<h1>Arduino Ajax I/O</h1>
	<div class="IO_box">
		<h2>Analog Inputs</h2>
		<p class="small_text">A0 used by Ethernet shield</p>
		<p class="small_text">A1 used by Ethernet shield</p>
		<p>A2: <span class="analog">...</span></p>
		<p>A3: <span class="analog">...</span></p>
		<p>A4: <span class="analog">...</span></p>
		<p>A5: <span class="analog">...</span></p>
	</div>
	<div class="IO_box">
		<h2>Switch Inputs</h2>
		<p class="small_text">D0: used by serial RX</p>
		<p class="small_text">D1: used by serial TX</p>
		<p>Switch 1 (D2): <span class="switches">...</span></p>
		<p>Switch 2 (D3): <span class="switches">...</span></p>
		<p class="small_text">D4: used by Ethernet shield</p>
		<p>Switch 3 (D5): <span class="switches">...</span></p>
	</div>
	<div class="IO_box">
		<h2>LEDs Using Checkboxes</h2>
		<form id="check_LEDs" name="LED_form">
			<input type="checkbox" name="LED1" value="0" onclick="GetCheck1()" />MC63 ON/OFF<br /><br />
			<input type="checkbox" name="LED2" value="0" onclick="GetCheck2()" />MC64 ON/OFF<br /><br />
		</form>
	</div>
	<div class="IO_box">
		<h2>LEDs Using Buttons</h2>
		<button type="button" id="LED3" onclick="GetButton1()">MC65 ON/OFF</button><br /><br />
		<button type="button" id="LED4" onclick="GetButton2()">MC66 ON/OFF</button><br /><br />
		<p class="small_text">D10 to D13 used by Ethernet shield</p>
	</div>
	<div class="IO_box">
		<h2>Set feeding time</h2>
		<label id="w63sliderout"></label>
		<input type="range" id="r63slider" min="1" max="99" oninput="f63time()">
		<label id="w63sliderin"></label>

	</div>
</body>

</html>

 

Link do komentarza
Share on other sites

4 godziny temu, trainee napisał:

To nie defaultValue (skąd w ogóle takie coś znalazłeś?), a value lub valueAsNumber jest tym, co powinieneś ustawiać.

cześć, jeśli chodzi o value to sprawdzałem jako pierwsze - bez rezultatu, ale z tym valueAsNumber to wstrzeliłeś się w dychę i DZIAŁA!!!!! siedziałem nad tym od piątku i wsadzałem tam wszystko co popadnie i nic. wielkie dzięki za pomoc, bo już po nocach przez to nie spałem 🙂

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.