Skocz do zawartości

Texas Instruments LAUNCHXL-F28069M - modyfikacja przykładu sterowania


Wojciech_

Pomocna odpowiedź

Cześć,

Ostatnio pracuję nad zestawem: F28069M(link) z dołączonym Motor Drive(link) i silnikiem PMSM.

Texas instruments dostarcza gotowe projekty, które można wgrać a następnie za pomocą dedykowanej aplikacji PC sterować silnikiem, przeprowadzać identyfikację parametrów silnika itp.

Chciałbym jeden z takich projektów przerobić tak aby nie komunikował się z aplikacją PC, a na przykład zwyczajnie uruchomił silnik i po minucie go wyłączył.

Chciałbym wykorzystać do tego funkcje z oryginalnego projektu.  

Proszę o pomoc w analizie poniższego kodu, które elementy wg was są odpowiedzialne za komunikację z PC, a które sterują silnikiem?

Tytuł projektu: Motion Sequence Example: Washing Machine - a więc mamy tutaj sekwencję sterowania, uruchamianą poprzez aplikację PC

// **************************************************************************
// the includes

// system includes
#include <math.h>
#include "main.h"

#ifdef FLASH
#pragma CODE_SECTION(mainISR,"ramfuncs");
#endif

// Include header files used in the main function


// **************************************************************************
// the defines

#define LED_BLINK_FREQ_Hz  5

#define WASHER_MAX_WATER_LEVEL (1000)

#define WASHER_MIN_WATER_LEVEL (0)

// **************************************************************************
// the globals

uint_least16_t gCounter_updateGlobals = 0;

bool Flag_Latch_softwareUpdate = true;

CTRL_Handle ctrlHandle;

HAL_Handle halHandle;

USER_Params gUserParams;

HAL_PwmData_t gPwmData = {_IQ(0.0), _IQ(0.0), _IQ(0.0)};

HAL_AdcData_t gAdcData;

_iq gMaxCurrentSlope = _IQ(0.0);

#ifdef FAST_ROM_V1p6
CTRL_Obj *controller_obj;
#else
CTRL_Obj ctrl;				//v1p7 format
#endif

ST_Obj st_obj;
ST_Handle stHandle;

// Used to handle controlling SpinTAC Plan
ST_PlanButton_e gVelPlanRunFlag = ST_PLAN_STOP;

// Enumerates the States in the Washing Machine Example
typedef enum
{
 WASHER_IDLE = 0,
 WASHER_FILL,
 WASHER_AGI_CCW,
 WASHER_AGI_CW,
 WASHER_DRAIN,
 WASHER_DRY,
 NUM_WASHER_STATES	// Used to represent the number of States in this configuration
} WASHER_State_e;

// Enumerates the Variables in the Washing Machine Example
typedef enum
{
 WASHER_FillSensor = 0,
 WASHER_DrainSensor,
 WASHER_CycleCounter,
 WASHER_FillValve,
 WASHER_DrainValve,
 NUM_WASHER_VARS // Used to represent the number of Variables in this configuration
} WASHER_Vars_e;

// Enumerates the Conditions in the Washing Machine Example
typedef enum
{
 WASHER_WaterFull = 0,
 WASHER_AgiNotDone,
 WASHER_AgiDone,
 WASHER_WaterEmpty,
 NUM_WASHER_CONDS // Used to represent the number of Conditions in this configuration
} WASHER_Cond_e;

// Enumerates the Actions in the Washing Machine Example
typedef enum
{
 WASHER_SetCycleCnt = 0,
 WASHER_DecCycleCnt,
 WASHER_OpenFillValve,
 WASHER_CloseValveWhenFull,
 WASHER_OpenDrainValve,
 WASHER_CloseDrainWhenDone,
 NUM_WASHER_ACTS // Used to represent the number of Actions in this configuration
} WASHER_Acts_e;

// Enumerates the Transitions in the Washing Machine Example
typedef enum
{
 WASHER_IdleToFill = 0,
 WASHER_FillToAgi1,
 WASHER_Agi1ToAgi2,
 WASHER_Agi2ToAgi1,
 WASHER_Agi2ToDrain,
 WASHER_DrainToDry,
 WASHER_DryToIdle,
 NUM_WASHER_TRANS // Used to represent the number of Transitions in this configuration
} WASHER_Trans_e;

// Calculates the amount of memory required for the SpinTAC Velocity Plan configuration
// This is based on the above enumerations
#define ST_VELPLAN_CFG_ARRAY_DWORDS (  (ST_VEL_PLAN_ACT_DWORDS  * NUM_WASHER_ACTS) + \
                    (ST_VEL_PLAN_COND_DWORDS * NUM_WASHER_CONDS) + \
                    (ST_VEL_PLAN_VAR_DWORDS  * NUM_WASHER_VARS) + \
                    (ST_VEL_PLAN_TRAN_DWORDS * NUM_WASHER_TRANS) + \
                    (ST_VEL_PLAN_STATE_DWORDS * NUM_WASHER_STATES))

// Used to store the configuration of SpinTAC Velocity Plan
uint32_t stVelPlanCfgArray[ST_VELPLAN_CFG_ARRAY_DWORDS];

// Used to store the values of SpinTAC Velocity Plan variables
_iq gVelPanVar[NUM_WASHER_VARS];

WASHER_State_e gWasherState = WASHER_IDLE;

// Used to store the water level in the washer
unsigned long gWaterLevel = 0;	

uint16_t gLEDcnt = 0;

volatile MOTOR_Vars_t gMotorVars = MOTOR_Vars_INIT;

#ifdef FLASH
// Used for running BackGround in flash, and ISR in RAM
extern uint16_t *RamfuncsLoadStart, *RamfuncsLoadEnd, *RamfuncsRunStart;
#endif


#ifdef DRV8301_SPI
// Watch window interface to the 8301 SPI
DRV_SPI_8301_Vars_t gDrvSpi8301Vars;
#endif
#ifdef DRV8305_SPI
// Watch window interface to the 8305 SPI
DRV_SPI_8305_Vars_t gDrvSpi8305Vars;
#endif

_iq gFlux_pu_to_Wb_sf;

_iq gFlux_pu_to_VpHz_sf;

_iq gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf;

_iq gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf;

// **************************************************************************
// the functions

void main(void)
{
 uint_least8_t estNumber = 0;

#ifdef FAST_ROM_V1p6
 uint_least8_t ctrlNumber = 0;
#endif

 // Only used if running from FLASH
 // Note that the variable FLASH is defined by the project
 #ifdef FLASH
 // Copy time critical code and Flash setup code to RAM
 // The RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadEnd, and RamfuncsRunStart
 // symbols are created by the linker. Refer to the linker files.
 memCopy((uint16_t *)&RamfuncsLoadStart,(uint16_t *)&RamfuncsLoadEnd,(uint16_t *)&RamfuncsRunStart);
 #endif

 // initialize the hardware abstraction layer
 halHandle = HAL_init(&hal,sizeof(hal));


 // check for errors in user parameters
 USER_checkForErrors(&gUserParams);


 // store user parameter error in global variable
 gMotorVars.UserErrorCode = USER_getErrorCode(&gUserParams);


 // do not allow code execution if there is a user parameter error
 if(gMotorVars.UserErrorCode != USER_ErrorCode_NoError)
  {
   for(;;)
    {
     gMotorVars.Flag_enableSys = false;
    }
  }


 // initialize the user parameters
 USER_setParams(&gUserParams);


 // set the hardware abstraction layer parameters
 HAL_setParams(halHandle,&gUserParams);


 // initialize the controller
#ifdef FAST_ROM_V1p6
 ctrlHandle = CTRL_initCtrl(ctrlNumber, estNumber); 		//v1p6 format (06xF and 06xM devices)
 controller_obj = (CTRL_Obj *)ctrlHandle;
#else
 ctrlHandle = CTRL_initCtrl(estNumber,&ctrl,sizeof(ctrl));	//v1p7 format default
#endif


 {
  CTRL_Version version;

  // get the version number
  CTRL_getVersion(ctrlHandle,&version);

  gMotorVars.CtrlVersion = version;
 }


 // set the default controller parameters
 CTRL_setParams(ctrlHandle,&gUserParams);


 // setup faults
 HAL_setupFaults(halHandle);


 // initialize the interrupt vector table
 HAL_initIntVectorTable(halHandle);


 // enable the ADC interrupts
 HAL_enableAdcInts(halHandle);


 // enable global interrupts
 HAL_enableGlobalInts(halHandle);


 // enable debug interrupts
 HAL_enableDebugInt(halHandle);


 // disable the PWM
 HAL_disablePwm(halHandle);


 // initialize the SpinTAC Components
 stHandle = ST_init(&st_obj, sizeof(st_obj));
 
 
 // setup the SpinTAC Components
 ST_setupVelCtl(stHandle);
 ST_setupVelMove(stHandle);
 ST_setupVelPlan(stHandle);


#ifdef DRV8301_SPI
 // turn on the DRV8301 if present
 HAL_enableDrv(halHandle);
 // initialize the DRV8301 interface
 HAL_setupDrvSpi(halHandle,&gDrvSpi8301Vars);
#endif

#ifdef DRV8305_SPI
 // turn on the DRV8305 if present
 HAL_enableDrv(halHandle);
 // initialize the DRV8305 interface
 HAL_setupDrvSpi(halHandle,&gDrvSpi8305Vars);
#endif

 // enable DC bus compensation
 CTRL_setFlag_enableDcBusComp(ctrlHandle, true);


 // compute scaling factors for flux and torque calculations
 gFlux_pu_to_Wb_sf = USER_computeFlux_pu_to_Wb_sf();
 gFlux_pu_to_VpHz_sf = USER_computeFlux_pu_to_VpHz_sf();
 gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf = USER_computeTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf();
 gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf = USER_computeTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf();


 for(;;)
 {
  // Waiting for enable system flag to be set
  while(!(gMotorVars.Flag_enableSys));

  // Dis-able the Library internal PI. Iq has no reference now
  CTRL_setFlag_enableSpeedCtrl(ctrlHandle, false);

  // loop while the enable system flag is true
  while(gMotorVars.Flag_enableSys)
   {
    CTRL_Obj *obj = (CTRL_Obj *)ctrlHandle;
    ST_Obj *stObj = (ST_Obj *)stHandle;

    // increment counters
    gCounter_updateGlobals++;

    // enable/disable the use of motor parameters being loaded from user.h
    CTRL_setFlag_enableUserMotorParams(ctrlHandle,gMotorVars.Flag_enableUserParams);

    // enable/disable Rs recalibration during motor startup
    EST_setFlag_enableRsRecalc(obj->estHandle,gMotorVars.Flag_enableRsRecalc);

    // enable/disable automatic calculation of bias values
    CTRL_setFlag_enableOffset(ctrlHandle,gMotorVars.Flag_enableOffsetcalc);


    if(CTRL_isError(ctrlHandle))
     {
      // set the enable controller flag to false
      CTRL_setFlag_enableCtrl(ctrlHandle,false);

      // set the enable system flag to false
      gMotorVars.Flag_enableSys = false;

      // disable the PWM
      HAL_disablePwm(halHandle);
     }
    else
     {
      // update the controller state
      bool flag_ctrlStateChanged = CTRL_updateState(ctrlHandle);

      // enable or disable the control
      CTRL_setFlag_enableCtrl(ctrlHandle, gMotorVars.Flag_Run_Identify);

      if(flag_ctrlStateChanged)
       {
        CTRL_State_e ctrlState = CTRL_getState(ctrlHandle);

        if(ctrlState == CTRL_State_OffLine)
         {
          // enable the PWM
          HAL_enablePwm(halHandle);
         }
        else if(ctrlState == CTRL_State_OnLine)
         {
          if(gMotorVars.Flag_enableOffsetcalc == true)
          {
           // update the ADC bias values
           HAL_updateAdcBias(halHandle);
          }
          else
          {
           // set the current bias
           HAL_setBias(halHandle,HAL_SensorType_Current,0,_IQ(I_A_offset));
           HAL_setBias(halHandle,HAL_SensorType_Current,1,_IQ(I_B_offset));
           HAL_setBias(halHandle,HAL_SensorType_Current,2,_IQ(I_C_offset));

           // set the voltage bias
           HAL_setBias(halHandle,HAL_SensorType_Voltage,0,_IQ(V_A_offset));
           HAL_setBias(halHandle,HAL_SensorType_Voltage,1,_IQ(V_B_offset));
           HAL_setBias(halHandle,HAL_SensorType_Voltage,2,_IQ(V_C_offset));
          }

          // Return the bias value for currents
          gMotorVars.I_bias.value[0] = HAL_getBias(halHandle,HAL_SensorType_Current,0);
          gMotorVars.I_bias.value[1] = HAL_getBias(halHandle,HAL_SensorType_Current,1);
          gMotorVars.I_bias.value[2] = HAL_getBias(halHandle,HAL_SensorType_Current,2);

          // Return the bias value for voltages
          gMotorVars.V_bias.value[0] = HAL_getBias(halHandle,HAL_SensorType_Voltage,0);
          gMotorVars.V_bias.value[1] = HAL_getBias(halHandle,HAL_SensorType_Voltage,1);
          gMotorVars.V_bias.value[2] = HAL_getBias(halHandle,HAL_SensorType_Voltage,2);

          // enable the PWM
          HAL_enablePwm(halHandle);
         }
        else if(ctrlState == CTRL_State_Idle)
         {
          // disable the PWM
          HAL_disablePwm(halHandle);
          gMotorVars.Flag_Run_Identify = false;
         }

        if((CTRL_getFlag_enableUserMotorParams(ctrlHandle) == true) &&
         (ctrlState > CTRL_State_Idle) &&
         (gMotorVars.CtrlVersion.minor == 6))
         {
          // call this function to fix 1p6
          USER_softwareUpdate1p6(ctrlHandle);
         }

       }
     }


    if(EST_isMotorIdentified(obj->estHandle))
     {
      // set the current ramp
      EST_setMaxCurrentSlope_pu(obj->estHandle,gMaxCurrentSlope);
      gMotorVars.Flag_MotorIdentified = true;

      // set the speed reference
      CTRL_setSpd_ref_krpm(ctrlHandle,gMotorVars.SpeedRef_krpm);

      // set the speed acceleration
      CTRL_setMaxAccel_pu(ctrlHandle,_IQmpy(MAX_ACCEL_KRPMPS_SF,gMotorVars.MaxAccel_krpmps));

      // enable the SpinTAC Speed Controller
      STVELCTL_setEnable(stObj->velCtlHandle, true);

      if(EST_getState(obj->estHandle) != EST_State_OnLine)
      {
      	// if the estimator is not running, place SpinTAC into reset
      	STVELCTL_setEnable(stObj->velCtlHandle, false);
      	// if the estimator is not running, set SpinTAC Move start & end velocity to 0
      	STVELMOVE_setVelocityEnd(stObj->velMoveHandle, _IQ(0.0));
      	STVELMOVE_setVelocityStart(stObj->velMoveHandle, _IQ(0.0));
      }

      if(Flag_Latch_softwareUpdate)
      {
       Flag_Latch_softwareUpdate = false;

       USER_calcPIgains(ctrlHandle);
			 
       // initialize the watch window kp and ki current values with pre-calculated values
       gMotorVars.Kp_Idq = CTRL_getKp(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_Id);
       gMotorVars.Ki_Idq = CTRL_getKi(ctrlHandle,CTRL_Type_PID_Id);

			 // initialize the watch window Bw value with the default value
       gMotorVars.SpinTAC.VelCtlBw_radps = STVELCTL_getBandwidth_radps(stObj->velCtlHandle);

       // initialize the watch window with maximum and minimum Iq reference
       gMotorVars.SpinTAC.VelCtlOutputMax_A = _IQmpy(STVELCTL_getOutputMaximum(stObj->velCtlHandle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
       gMotorVars.SpinTAC.VelCtlOutputMin_A = _IQmpy(STVELCTL_getOutputMinimum(stObj->velCtlHandle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
      }

     }
    else
     {
      Flag_Latch_softwareUpdate = true;

      // the estimator sets the maximum current slope during identification
      gMaxCurrentSlope = EST_getMaxCurrentSlope_pu(obj->estHandle);
     }


    // when appropriate, update the global variables
    if(gCounter_updateGlobals >= NUM_MAIN_TICKS_FOR_GLOBAL_VARIABLE_UPDATE)
     {
      // reset the counter
      gCounter_updateGlobals = 0;

      updateGlobalVariables_motor(ctrlHandle, stHandle);
     }


    // update Kp and Ki gains
    updateKpKiGains(ctrlHandle);

    // set the SpinTAC (ST) bandwidth scale
    STVELCTL_setBandwidth_radps(stObj->velCtlHandle, gMotorVars.SpinTAC.VelCtlBw_radps);

    // set the maximum and minimum values for Iq reference
    STVELCTL_setOutputMaximums(stObj->velCtlHandle, _IQmpy(gMotorVars.SpinTAC.VelCtlOutputMax_A, _IQ(1.0/USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A)), _IQmpy(gMotorVars.SpinTAC.VelCtlOutputMin_A, _IQ(1.0/USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A)));

    // enable/disable the forced angle
    EST_setFlag_enableForceAngle(obj->estHandle,gMotorVars.Flag_enableForceAngle);

    // enable or disable power warp
    CTRL_setFlag_enablePowerWarp(ctrlHandle,gMotorVars.Flag_enablePowerWarp);

#ifdef DRV8301_SPI
    HAL_writeDrvData(halHandle,&gDrvSpi8301Vars);

    HAL_readDrvData(halHandle,&gDrvSpi8301Vars);
#endif
#ifdef DRV8305_SPI
    HAL_writeDrvData(halHandle,&gDrvSpi8305Vars);

    HAL_readDrvData(halHandle,&gDrvSpi8305Vars);
#endif
   } // end of while(gFlag_enableSys) loop


  // disable the PWM
  HAL_disablePwm(halHandle);

  // set the default controller parameters (Reset the control to re-identify the motor)
  CTRL_setParams(ctrlHandle,&gUserParams);
  gMotorVars.Flag_Run_Identify = false;
	
  // setup the SpinTAC Components
  ST_setupVelCtl(stHandle);
  ST_setupVelMove(stHandle);

 } // end of for(;;) loop

} // end of main() function


interrupt void mainISR(void)
{

 static uint16_t stCnt = 0;

 // toggle status LED
 if(++gLEDcnt >= (uint_least32_t)(USER_ISR_FREQ_Hz / LED_BLINK_FREQ_Hz))
 {
  HAL_toggleLed(halHandle,(GPIO_Number_e)HAL_Gpio_LED2);
  gLEDcnt = 0;
 }


 // acknowledge the ADC interrupt
 HAL_acqAdcInt(halHandle,ADC_IntNumber_1);


 // convert the ADC data
 HAL_readAdcData(halHandle,&gAdcData);


 // Run the SpinTAC Components
 if(stCnt++ >= ISR_TICKS_PER_SPINTAC_TICK) {
   ST_runVelPlanTick(stHandle);
   ST_runVelPlan(stHandle, ctrlHandle);
	 ST_runVelMove(stHandle, ctrlHandle);
	 ST_runVelCtl(stHandle, ctrlHandle);
	 stCnt = 1;
 }


 // run the controller
 CTRL_run(ctrlHandle,halHandle,&gAdcData,&gPwmData);


 // write the PWM compare values
 HAL_writePwmData(halHandle,&gPwmData);


 // setup the controller
 CTRL_setup(ctrlHandle);


 return;
} // end of mainISR() function


void updateGlobalVariables_motor(CTRL_Handle handle, ST_Handle sthandle)
{
 uint16_t stVelPlanCfgErrIdx, stVelPlanCfgErrCode;
 CTRL_Obj *obj = (CTRL_Obj *)handle;
 ST_Obj *stObj = (ST_Obj *)sthandle;


 // get the speed estimate
 gMotorVars.Speed_krpm = EST_getSpeed_krpm(obj->estHandle);

 // get the real time speed reference coming out of the speed trajectory generator
 gMotorVars.SpeedTraj_krpm = _IQmpy(STVELMOVE_getVelocityReference(stObj->velMoveHandle),EST_get_pu_to_krpm_sf(obj->estHandle));

 // get the torque estimate
 gMotorVars.Torque_Nm = USER_computeTorque_Nm(handle, gTorque_Flux_Iq_pu_to_Nm_sf, gTorque_Ls_Id_Iq_pu_to_Nm_sf);

 // get the magnetizing current
 gMotorVars.MagnCurr_A = EST_getIdRated(obj->estHandle);

 // get the rotor resistance
 gMotorVars.Rr_Ohm = EST_getRr_Ohm(obj->estHandle);

 // get the stator resistance
 gMotorVars.Rs_Ohm = EST_getRs_Ohm(obj->estHandle);

 // get the stator inductance in the direct coordinate direction
 gMotorVars.Lsd_H = EST_getLs_d_H(obj->estHandle);

 // get the stator inductance in the quadrature coordinate direction
 gMotorVars.Lsq_H = EST_getLs_q_H(obj->estHandle);

 // get the flux in V/Hz in floating point
 gMotorVars.Flux_VpHz = EST_getFlux_VpHz(obj->estHandle);

 // get the flux in Wb in fixed point
 gMotorVars.Flux_Wb = USER_computeFlux(handle, gFlux_pu_to_Wb_sf);

 // get the controller state
 gMotorVars.CtrlState = CTRL_getState(handle);

 // get the estimator state
 gMotorVars.EstState = EST_getState(obj->estHandle);

 // Get the DC buss voltage
 gMotorVars.VdcBus_kV = _IQmpy(gAdcData.dcBus,_IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V/1000.0));

 // get the Iq reference from the speed controller
 gMotorVars.IqRef_A = _IQmpy(STVELCTL_getTorqueReference(stObj->velCtlHandle), _IQ(USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));

 // gets the Velocity Controller status
 gMotorVars.SpinTAC.VelCtlStatus = STVELCTL_getStatus(stObj->velCtlHandle);

 // get the inertia setting
 gMotorVars.SpinTAC.InertiaEstimate_Aperkrpm = _IQmpy(STVELCTL_getInertia(stObj->velCtlHandle), _IQ(ST_SPEED_PU_PER_KRPM * USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));

 // get the friction setting
 gMotorVars.SpinTAC.FrictionEstimate_Aperkrpm = _IQmpy(STVELCTL_getFriction(stObj->velCtlHandle), _IQ(ST_SPEED_PU_PER_KRPM * USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));

 // get the Velocity Controller error
 gMotorVars.SpinTAC.VelCtlErrorID = STVELCTL_getErrorID(stObj->velCtlHandle);

 // get the Velocity Move status
 gMotorVars.SpinTAC.VelMoveStatus = STVELMOVE_getStatus(stObj->velMoveHandle);

 // get the Velocity Move profile time
 gMotorVars.SpinTAC.VelMoveTime_ticks = STVELMOVE_getProfileTime_tick(stObj->velMoveHandle);

 // get the Velocity Move error
 gMotorVars.SpinTAC.VelMoveErrorID = STVELMOVE_getErrorID(stObj->velMoveHandle);
 
 // get the Velocity Plan status
 gMotorVars.SpinTAC.VelPlanStatus = STVELPLAN_getStatus(stObj->velPlanHandle);

 // get the Velocity Plan error
 gMotorVars.SpinTAC.VelPlanErrorID = STVELPLAN_getCfgError(stObj->velPlanHandle, &stVelPlanCfgErrIdx, &stVelPlanCfgErrCode);
 gMotorVars.SpinTAC.VelPlanCfgErrorIdx = stVelPlanCfgErrIdx;
 gMotorVars.SpinTAC.VelPlanCfgErrorCode = stVelPlanCfgErrCode;

 return;
} // end of updateGlobalVariables_motor() function


void updateKpKiGains(CTRL_Handle handle)
{
 if((gMotorVars.CtrlState == CTRL_State_OnLine) && (gMotorVars.Flag_MotorIdentified == true) && (Flag_Latch_softwareUpdate == false))
  {
   // set the kp and ki speed values from the watch window
   CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_spd,gMotorVars.Kp_spd);
   CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_spd,gMotorVars.Ki_spd);

   // set the kp and ki current values for Id and Iq from the watch window
   CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Id,gMotorVars.Kp_Idq);
   CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Id,gMotorVars.Ki_Idq);
   CTRL_setKp(handle,CTRL_Type_PID_Iq,gMotorVars.Kp_Idq);
   CTRL_setKi(handle,CTRL_Type_PID_Iq,gMotorVars.Ki_Idq);
	}

 return;
} // end of updateKpKiGains() function


void ST_setupVelPlan(ST_Handle handle) {

 _iq accMax, jrkMax;
 ST_Obj *stObj = (ST_Obj *)handle;

 // Pass the configuration array pointer into SpinTAC Velocity Plan
 STVELPLAN_setCfgArray(stObj->velPlanHandle, &stVelPlanCfgArray[0], sizeof(stVelPlanCfgArray), NUM_WASHER_ACTS, NUM_WASHER_CONDS, NUM_WASHER_VARS, NUM_WASHER_TRANS, NUM_WASHER_STATES);

 // Establish the Acceleration, and Jerk Maximums
 accMax = _IQ24(10.0);
 jrkMax = _IQ20(62.5);

 // Configure SpinTAC Velocity Plan: Sample Time, LoopENB
 STVELPLAN_setCfg(stObj->velPlanHandle, _IQ(ST_SAMPLE_TIME), false);
 // Configure halt state: VelEnd, AccMax, JrkMax, Timer
 STVELPLAN_setCfgHaltState(stObj->velPlanHandle, 0, accMax, jrkMax, 1000L);

 //Example: STVELPLAN_addCfgState(handle,  VelSetpoint[pups],         StateTimer[ticks]);
 STVELPLAN_addCfgState(stObj->velPlanHandle, 0,                 200L); // StateIdx0: Idle
 STVELPLAN_addCfgState(stObj->velPlanHandle, 0,                 200L); // StateIdx1: Fill
 STVELPLAN_addCfgState(stObj->velPlanHandle, _IQ(0.25 * ST_SPEED_PU_PER_KRPM), 200L); // StateIdx2: AgiCW
 STVELPLAN_addCfgState(stObj->velPlanHandle, _IQ(-0.25 * ST_SPEED_PU_PER_KRPM), 200L); // StateIdx3: AgiCCW
 STVELPLAN_addCfgState(stObj->velPlanHandle, 0,                 200L); // StateIdx4: Drain
 STVELPLAN_addCfgState(stObj->velPlanHandle, _IQ(2 * ST_SPEED_PU_PER_KRPM),   2000L); // StateIdx5: Dry

 //Example: STVELPLAN_addCfgVar(handle,  VarType,   InitialValue);
 STVELPLAN_addCfgVar(stObj->velPlanHandle, ST_VAR_IN,  0);	// VarIdx0: FillSensor {0: not filled; 1: filled}
 STVELPLAN_addCfgVar(stObj->velPlanHandle, ST_VAR_IN,  0);	// VarIdx1: DrainSensor {0: not drained; 1: drained}
 STVELPLAN_addCfgVar(stObj->velPlanHandle, ST_VAR_INOUT, 0);	// VarIdx2: CycleCounter
 STVELPLAN_addCfgVar(stObj->velPlanHandle, ST_VAR_OUT,  0);	// VarIdx3: FillValve {0: valve closed; 1: valve open}
 STVELPLAN_addCfgVar(stObj->velPlanHandle, ST_VAR_OUT,  0);	// VarIdx4: DrainValve {0: valve closed; 1: valve open}

 //Example: STVELPLAN_addCfgCond(handle,  VarIdx,       Comparison, Value1, Value2)
 STVELPLAN_addCfgCond(stObj->velPlanHandle, WASHER_FillSensor,  ST_COMP_EQ, 1,   0); // CondIdx0: WaterFull Water is filled
 STVELPLAN_addCfgCond(stObj->velPlanHandle, WASHER_CycleCounter, ST_COMP_GT, 0,   0); // CondIdx1: AgiNotDone SgitCycleCounter is greater than 0 (not done)
 STVELPLAN_addCfgCond(stObj->velPlanHandle, WASHER_CycleCounter, ST_COMP_ELW, 0,   0); // CondIdx2: AgiDone SgitCycleCounter is equal or less than 0 (done)
 STVELPLAN_addCfgCond(stObj->velPlanHandle, WASHER_DrainSensor, ST_COMP_EQ, 1,   0); // CondIdx3: WaterEmpty Water is drained
 // Note: Set Value2 to 0 if Comparison is for only one value.

 //Example: STVELPLAN_addCfgTran(handle,  FromState,   ToState,    CondOption, CondIdx1,     CondiIdx2, AccLim[pups2], JrkLim[pups3]);
 STVELPLAN_addCfgTran(stObj->velPlanHandle, WASHER_IDLE,  WASHER_FILL,  ST_COND_NC, 0,         0,     _IQ(0.1),   _IQ20(1.0));	// From IdleState to FillState
 STVELPLAN_addCfgTran(stObj->velPlanHandle, WASHER_FILL,  WASHER_AGI_CCW, ST_COND_FC, WASHER_WaterFull, 0,     _IQ(0.1),   _IQ20(1.0));	// From FillState to AgiState1
 STVELPLAN_addCfgTran(stObj->velPlanHandle, WASHER_AGI_CCW, WASHER_AGI_CW, ST_COND_NC, 0,         0,     _IQ(1.0),   _IQ20(1.0));	// From AgiState1 to AgiState2
 STVELPLAN_addCfgTran(stObj->velPlanHandle, WASHER_AGI_CW, WASHER_AGI_CCW, ST_COND_FC, WASHER_AgiNotDone, 0,     _IQ(1.0),   _IQ20(1.0));	// From AgiState2 to AgiState1
 STVELPLAN_addCfgTran(stObj->velPlanHandle, WASHER_AGI_CW, WASHER_DRAIN,  ST_COND_FC, WASHER_AgiDone,  0,     _IQ(0.1),   _IQ20(1.0));	// From AgiState2 to DrainState
 STVELPLAN_addCfgTran(stObj->velPlanHandle, WASHER_DRAIN,  WASHER_DRY,   ST_COND_FC, WASHER_WaterEmpty, 0,     _IQ(0.2),   _IQ20(1.0));	// From DrainState to DryState
 STVELPLAN_addCfgTran(stObj->velPlanHandle, WASHER_DRY,   WASHER_IDLE,  ST_COND_NC, 0,         0,     _IQ(0.1),   _IQ20(1.0));	// From DryState to IdleState
 // Note: set CondIdx1 to 0 if CondOption is ST_COND_NC; set CondIdx2 to 0 if CondOption is ST_COND_NC or ST_COND_FC

 //Example: STVELPLAN_addCfgAct(handle,  StateIdx,    CondOption, CondIdx1, CondIdx2, VarIdx,       Operation,	 Value, ActionTriger);
 STVELPLAN_addCfgAct(stObj->velPlanHandle, WASHER_IDLE,  ST_COND_NC, 0,    0,    WASHER_CycleCounter, ST_ACT_EQ, 20,  ST_ACT_EXIT);	// In IdleState, preset AgiCycleCounter counter to 20
 STVELPLAN_addCfgAct(stObj->velPlanHandle, WASHER_AGI_CCW, ST_COND_NC, 0,    0,    WASHER_CycleCounter, ST_ACT_ADD, -1,  ST_ACT_ENTR);	// Decrease AgiCycleCounter by 1 everytime enters AgiState1
 STVELPLAN_addCfgAct(stObj->velPlanHandle, WASHER_FILL,  ST_COND_NC, 0,    0,    WASHER_FillValve,  ST_ACT_EQ, 1,   ST_ACT_ENTR);	// In FillState, set VarIdx3 to 1 to open FillValve
 STVELPLAN_addCfgAct(stObj->velPlanHandle, WASHER_FILL,  ST_COND_NC, 0,    0,    WASHER_FillValve,  ST_ACT_EQ, 0,   ST_ACT_EXIT);	// In FillState, set VarIdx3 to 0 to close FillValve when FillSensor = 1
 STVELPLAN_addCfgAct(stObj->velPlanHandle, WASHER_DRAIN,  ST_COND_NC, 0,    0,    WASHER_DrainValve,  ST_ACT_EQ, 1,   ST_ACT_ENTR);	// In DrainState, set VarIdx4 to 1 to open DrainValve
 STVELPLAN_addCfgAct(stObj->velPlanHandle, WASHER_DRAIN,  ST_COND_NC, 0,    0,    WASHER_DrainValve,  ST_ACT_EQ, 0,   ST_ACT_EXIT);	// In DrainState, set VarIdx4 to 0 to close DrainValve when DrainSensor = 1
}


void ST_runVelPlan(ST_Handle handle, CTRL_Handle ctrlHandle)
{

  _iq speedFeedback;
  ST_Obj *stObj = (ST_Obj *)handle;
  CTRL_Obj *ctrlObj = (CTRL_Obj *)ctrlHandle;

  // Get the mechanical speed in pu
  speedFeedback = EST_getFm_pu(ctrlObj->estHandle);

	// SpinTAC Velocity Plan
	if(gVelPlanRunFlag == ST_PLAN_STOP && gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun == ST_PLAN_START) {
		if(gMotorVars.SpeedRef_krpm != 0) {
			gMotorVars.SpeedRef_krpm = 0;
		}
		if(_IQabs(speedFeedback) < _IQ(ST_MIN_ID_SPEED_PU)) {
			if(STVELPLAN_getErrorID(stObj->velPlanHandle) != false) {
				STVELPLAN_setEnable(stObj->velPlanHandle, false);
				STVELPLAN_setReset(stObj->velPlanHandle, true);
				gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun = gVelPlanRunFlag;
			}
			else {
				STVELPLAN_setEnable(stObj->velPlanHandle, true);
				STVELPLAN_setReset(stObj->velPlanHandle, false);
				gVelPlanRunFlag = gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun;
			}
		}
	}
	if(gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun == ST_PLAN_STOP) {
		STVELPLAN_setReset(stObj->velPlanHandle, true);
		gVelPlanRunFlag = gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun;
	}
	if(gVelPlanRunFlag == ST_PLAN_START && gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun == ST_PLAN_PAUSE) {
		STVELPLAN_setEnable(stObj->velPlanHandle, false);
		gVelPlanRunFlag = gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun;
	}
	if(gVelPlanRunFlag == ST_PLAN_PAUSE && gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun == ST_PLAN_START) {
		STVELPLAN_setEnable(stObj->velPlanHandle, true);
		gVelPlanRunFlag = gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun;
	}

	// Run SpinTAC Velocity Plan
	STVELPLAN_run(stObj->velPlanHandle);

	// Update the global variable for the SpinTAC Plan State
	gWasherState = (WASHER_State_e)STVELPLAN_getCurrentState(stObj->velPlanHandle);

	// Update sensor values for SpinTAC Plan
	// Get values for washer valve components
	STVELPLAN_getVar(stObj->velPlanHandle, WASHER_FillValve, &gVelPanVar[WASHER_FillValve]);
	STVELPLAN_getVar(stObj->velPlanHandle, WASHER_DrainValve, &gVelPanVar[WASHER_DrainValve]);
	if(gVelPanVar[WASHER_FillValve] == true) {
		// if fill valve is open, increase water level
		gWaterLevel += 1;
	}
	else if(gVelPanVar[WASHER_DrainValve] == true) {
		// if drain valve is open, decrease water level
		gWaterLevel -= 1;
	}
	if(gWaterLevel >= WASHER_MAX_WATER_LEVEL) {
		// if water level is greater than maximum, set fill sensor to true
		gWaterLevel = WASHER_MAX_WATER_LEVEL;
		gVelPanVar[WASHER_FillSensor] = true;
	}
	else {
		// if water level is less than maximum, set fill sensor to false
		gVelPanVar[WASHER_FillSensor] = false;
	}
	if(gWaterLevel <= WASHER_MIN_WATER_LEVEL) {
		// if water level is less than zero, force water level to minimum & set drain sensor to true
		gWaterLevel = WASHER_MIN_WATER_LEVEL;
		gVelPanVar[WASHER_DrainSensor] = true;
	}
	else {
		// if the water level is greater than minimum, set drain sensor to false
		gVelPanVar[WASHER_DrainSensor] = false;
	}
	// Set values for washer sensor components
	STVELPLAN_setVar(stObj->velPlanHandle, WASHER_FillSensor, gVelPanVar[WASHER_FillSensor]);
	STVELPLAN_setVar(stObj->velPlanHandle, WASHER_DrainSensor, gVelPanVar[WASHER_DrainSensor]);

	if(STVELPLAN_getStatus(stObj->velPlanHandle) != ST_PLAN_IDLE) {
		// Send the profile configuration to SpinTAC Velocity Profile Generator
		gMotorVars.SpeedRef_krpm = _IQmpy(STVELPLAN_getVelocitySetpoint(stObj->velPlanHandle), _IQ(ST_SPEED_KRPM_PER_PU));
		gMotorVars.MaxAccel_krpmps = _IQmpy(STVELPLAN_getAccelerationLimit(stObj->velPlanHandle), _IQ(ST_SPEED_KRPM_PER_PU));
		gMotorVars.MaxJrk_krpmps2 = _IQ20mpy(STVELPLAN_getJerkLimit(stObj->velPlanHandle), _IQ20(ST_SPEED_KRPM_PER_PU));
	}
	else
	{
		if(gVelPlanRunFlag == ST_PLAN_START && gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun == ST_PLAN_START) {
			gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun = ST_PLAN_STOP;
			gVelPlanRunFlag = gMotorVars.SpinTAC.VelPlanRun;
			gMotorVars.SpeedRef_krpm = gMotorVars.StopSpeedRef_krpm;
		}
	}
}


void ST_runVelMove(ST_Handle handle, CTRL_Handle ctrlHandle)
{

  ST_Obj *stObj = (ST_Obj *)handle;
  CTRL_Obj *ctrlObj = (CTRL_Obj *)ctrlHandle;

	// Run SpinTAC Move
	// If we are not in reset, and the SpeedRef_krpm has been modified
	if((EST_getState(ctrlObj->estHandle) == EST_State_OnLine) && (_IQmpy(gMotorVars.SpeedRef_krpm, _IQ(ST_SPEED_PU_PER_KRPM)) != STVELMOVE_getVelocityEnd(stObj->velMoveHandle))) {
		// Get the configuration for SpinTAC Move
		STVELMOVE_setCurveType(stObj->velMoveHandle, gMotorVars.SpinTAC.VelMoveCurveType);
		STVELMOVE_setVelocityEnd(stObj->velMoveHandle, _IQmpy(gMotorVars.SpeedRef_krpm, _IQ(ST_SPEED_PU_PER_KRPM)));
		STVELMOVE_setAccelerationLimit(stObj->velMoveHandle, _IQmpy(gMotorVars.MaxAccel_krpmps, _IQ(ST_SPEED_PU_PER_KRPM)));
		STVELMOVE_setJerkLimit(stObj->velMoveHandle, _IQ20mpy(gMotorVars.MaxJrk_krpmps2, _IQ20(ST_SPEED_PU_PER_KRPM)));
		// Enable SpinTAC Move
		STVELMOVE_setEnable(stObj->velMoveHandle, true);
		// If starting from zero speed, enable ForceAngle, otherwise disable ForceAngle
		if(_IQabs(STVELMOVE_getVelocityStart(stObj->velMoveHandle)) < _IQ(ST_MIN_ID_SPEED_PU)) {
			EST_setFlag_enableForceAngle(ctrlObj->estHandle, true);
			gMotorVars.Flag_enableForceAngle = true;
		}
		else {
			EST_setFlag_enableForceAngle(ctrlObj->estHandle, false);
			gMotorVars.Flag_enableForceAngle = false;
		}
	}
	STVELMOVE_run(stObj->velMoveHandle);
}


/*void ST_runVelCtl(ST_Handle handle, CTRL_Handle ctrlHandle)
{

  _iq speedFeedback, iqReference;
  ST_Obj *stObj = (ST_Obj *)handle;
  CTRL_Obj *ctrlObj = (CTRL_Obj *)ctrlHandle;

  // Get the mechanical speed in pu
  speedFeedback = EST_getFm_pu(ctrlObj->estHandle);

  // Run the SpinTAC Controller
	STVELCTL_setVelocityReference(stObj->velCtlHandle, STVELMOVE_getVelocityReference(stObj->velMoveHandle));
	STVELCTL_setAccelerationReference(stObj->velCtlHandle, STVELMOVE_getAccelerationReference(stObj->velMoveHandle));
	STVELCTL_setVelocityFeedback(stObj->velCtlHandle, speedFeedback);
	STVELCTL_run(stObj->velCtlHandle);

	// select SpinTAC Velocity Controller
	iqReference = STVELCTL_getTorqueReference(stObj->velCtlHandle);

	// Set the Iq reference that came out of SpinTAC Velocity Control
	CTRL_setIq_ref_pu(ctrlHandle, iqReference);
}*/


//@} //defgroup
// end of file

 

Link do komentarza
Share on other sites

Problem rozwiązany, niestety budowa takiego projektu nie ogranicza się do zmian w kodzie głównego programu. Kluczowa jest identyfikacja parametrów silnika wybraną metodą i wygenerowanie biblioteki z takimi parametrami (zgodnej z standardem motorware). Dodatkowo w moim przypadku będzie to układ regulacji prędkości z ujemnym sprzężeniem zwrotnym i regulatorem PI, którego nastawy również trzeba wyznaczyć. Wszystkie te czynności wykonuje się wykorzystując środowisko motorware i kolejne projekty laboratoryjne. Dopiero ostatnim etapem jest napisanie/modyfikacja głównego programu.

Osobom zainteresowanym tematem polecam forum poświęcone procesorom serii c2000 na stronie producenta www.ti.com. (w Polsce niewiele osób zajmuje się tymi procesorami a jeszcze mniej środowiskiem motorware)

Pozdrawiam

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.