Skocz do zawartości

Kłopot z obsługą przekazywaniem danych przez dma z adc do dac.


dragolice

Pomocna odpowiedź

Cześć. Jak dobrze zrozumiałem zasadę działania DMA to umożliwia ono bezpośrednią komunikację pomiędzy peryferiami.

Co chciałbym uzyskać:
Załóżmy, że na pin przetwornika ADC trafia sygnał sinusoidalnie zmienny o częstotliwości 1kHz.
Chciałbym, aby ze stałym okresem był on próbkowany przez przetwornik ADC i wystawiany na przetwornik DAC.
Chodzi o to, że potrzebowałbym operować na zmierzonych próbkach i wystawiać zmieniony sygnał na przetwornik DAC (filtracja sygnałów).

Jeśli chodzi o stały odstęp pomiędzy pomiarami od razu do głowy wpadł mi pomysł wykorzystania timera i przerwania od niego.

Gdy przerwanie zostanie wykryte, w obsłudze chciałem dodać pomiar napięcia z przetwornika ADC, odczytanie wartości zmierzonej i przekazanie tej wartości do przetwornika DAC.

I to tyle, czy DMA, które usilnie próbuję zaimplementować jest tutaj konieczne? Jak powinno się to robić, aby wszystko było jak najbardziej optymalne i pozwalało na sprawne próbkowanie jak najwyższych częstotliwości?

Jeśli to coś pomoże to wstawiam kod (pogubiłem się juz w trakcie jego pisania), prosze o nakierowanie :).
 

/* USER CODE BEGIN Header */
/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.
 *
 * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
 * in the root directory of this software component.
 * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
 *
 ******************************************************************************
 */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;

DAC_HandleTypeDef hdac1;
DMA_HandleTypeDef hdma_dac1_ch1;

TIM_HandleTypeDef htim3;

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_DAC1_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
#define ADC_BUFFER_SIZE 4096 // Określ rozmiar bufora ADC.
#define DAC_BUFFER_SIZE 4096 // Określ rozmiar bufora DAC.

uint32_t adc_buffer[ADC_BUFFER_SIZE]; // Bufor na dane ADC.
uint32_t dac_buffer[DAC_BUFFER_SIZE]; // Bufor na dane DAC.

volatile uint32_t adc_value; // Volatile, bo będzie używane w przerwaniu
volatile uint32_t test;

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
  if (htim->Instance == TIM3)
  {
    // Wyzwolenie konwersji ADC przez software start
  	HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
  }
}

void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) // Callback jest automatycznie wywoływany po zakończeniu konwersji przetwornika ADC.
{
	adc_value = HAL_ADC_GetValue (&hadc1);
}


/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_DMA_Init();
 MX_ADC1_Init();
 MX_DAC1_Init();
 MX_TIM3_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */

 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, adc_buffer, ADC_BUFFER_SIZE); 									// Start ADC w trybie DMA
 HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1, DAC_CHANNEL_1, dac_buffer, DAC_BUFFER_SIZE, DAC_ALIGN_12B_R); 	// Start DAC w trybie DMA
 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3); 															// Start TIM3 w trybie przerwań
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
	 if(adc_value > 1862) // Jeśli napięcie przekracza 1.5V
	 {

		 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_SET); //Zaświeć LD2 (zakładając, że LD2 jest skonfigurowana poprawnie)
	 }
	 else
	 {

		 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET); // Zgaś LD2
	 }

  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

 /** Configure the main internal regulator output voltage
 */
 HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
 */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = RCC_PLLM_DIV1;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 10;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
 */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
}

/**
 * @brief ADC1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_ADC1_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 0 */

 ADC_MultiModeTypeDef multimode = {0};
 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};

 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 1 */

 /** Common config
 */
 hadc1.Instance = ADC1;
 hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
 hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 hadc1.Init.GainCompensation = 0;
 hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
 hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
 hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
 hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
 hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
 hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
 hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
 hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
 if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 /** Configure the ADC multi-mode
 */
 multimode.Mode = ADC_MODE_INDEPENDENT;
 if (HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 /** Configure Regular Channel
 */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
 sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
 sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_92CYCLES_5;
 sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
 sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
 sConfig.Offset = 0;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 2 */

}

/**
 * @brief DAC1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_DAC1_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 0 */

 /* USER CODE END DAC1_Init 0 */

 DAC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};

 /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 1 */

 /* USER CODE END DAC1_Init 1 */

 /** DAC Initialization
 */
 hdac1.Instance = DAC1;
 if (HAL_DAC_Init(&hdac1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 /** DAC channel OUT1 config
 */
 sConfig.DAC_HighFrequency = DAC_HIGH_FREQUENCY_INTERFACE_MODE_AUTOMATIC;
 sConfig.DAC_DMADoubleDataMode = DISABLE;
 sConfig.DAC_SignedFormat = DISABLE;
 sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE;
 sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
 sConfig.DAC_Trigger2 = DAC_TRIGGER_NONE;
 sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;
 sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_EXTERNAL;
 sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;
 if (HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac1, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN DAC1_Init 2 */

 /* USER CODE END DAC1_Init 2 */

}

/**
 * @brief TIM3 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_TIM3_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 0 */

 /* USER CODE END TIM3_Init 0 */

 TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};

 /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 1 */

 /* USER CODE END TIM3_Init 1 */
 htim3.Instance = TIM3;
 htim3.Init.Prescaler = 100;
 htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim3.Init.Period = 149;
 htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
 if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
 if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */

 /* USER CODE END TIM3_Init 2 */

}

/**
 * Enable DMA controller clock
 */
static void MX_DMA_Init(void)
{

 /* DMA controller clock enable */
 __HAL_RCC_DMAMUX1_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();

 /* DMA interrupt init */
 /* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 2, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
 /* DMA1_Channel2_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel2_IRQn, 2, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel2_IRQn);

}

/**
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_GPIO_Init(void)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_1 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_1 */

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

/* USER CODE BEGIN MX_GPIO_Init_2 */
/* USER CODE END MX_GPIO_Init_2 */
}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 __disable_irq();
 while (1)
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

 

Link do komentarza
Share on other sites

Pomysł z timerem faktycznie jest dobry, można to jednak ulepszyć odrobinę - obecnie wykorzystujesz kod w obsłudze przerwania timera do wyzwolenia przetwornika analogowo-cyfrowego. A dopiero potem kolejnym przerwaniem odczytujesz wartość. Ja proponuję skonfigurowanie timera aby zliczał w taki sposób aby uzyskać 1kHz, a wówczas wykorzystać opcję trigger event selection: update event, przykład z mojego projektu:

image.thumb.png.443211ba6b00b2c616699ff613a8d45f.png

Następnie w konfiguracji ADC ustawić DMA aby wszystko działało automatycznie, i w zakładce ADC_Regular_Conversion wybrać external trigger jako event przychodzący od timera, tutaj też przykład z projektu:

image.thumb.png.6d147a205ed117d8da1dfe12c606e12b.png

Dane odbierasz przez DMA więc o wyzwalanie się nie martwisz, wykorzystujesz tylko HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc) gdzie będziesz wysyłał dane przez przerwanie albo też skonfiguruj DMA. Myślę, że nawet lepiej byłoby wykorzystać DMA, to w kodzie modyfikowałbyś tylko próbki z adc, a w momencie gdy wstawisz je do zmiennej która jest wykorzystywana przy wysyłaniu przez DMA do DACa, sprzęt zajmie się resztą sam. I taki dodatek, przy 1kHz ta dioda będzie na stałe załączona dla ludzkiego oka, nie jesteśmy w stanie zobaczyć przerw w jej działaniu mimo, że występują

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.