Skocz do zawartości

Stacja pogodowa NodeMCU i Fujitsu VF60- pomóżcie znaleźć błąd


Kuba83

Pomocna odpowiedź

Witam!

Jestem 19 lat użytkownikiem Forum Elektrody i miałem kontakt z pewnym użytkownikiem, który zamieścił projekt stacji pogodowej online na ESP8266 i wyświetlaczu VFD Fujitsu VF60.

Chciałem to zrobić, ów kolega pomagał....niestety wtedy nie było gdzie kupić tych wyświetlaczy.

W tym roku kupiłem dwie sztuki po 40zł, chciałem nawiązać z nim kontakt ale mu się zmarło w lutym choć był dwa lata młodszy ode mnie.

Jako, że człowiek ten nie żyje a był to projekt amatorski, pozwolę sobie zapytać, co robię źle.

To jest kod programu


#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <JsonListener.h>
#include <TimeLib.h>
#include <Timezone.h>
#include <WiFiUdp.h>>
#include "OpenWeatherMapForecast.h"
#include "OpenWeatherMapCurrent.h"
#include <WiFiManager.h>
#include <DNSServer.h>
#include <ESP8266WebServer.h>int menu = 0;

// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
  
// initiate the client
OpenWeatherMapCurrent clientCurrent;
OpenWeatherMapForecast clientForecast;

// See https://docs.thingpulse.com/how-tos/openweathermap-key/
char owm_token[34] = "twoj kod owm";
String OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID = "twoj kod owm";
//
char owm_location_id[34] = "3097405"; //twoja lokalizacja
String OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID = "3097405"; //"3083829"; - for Szczecin
//String OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION = "";

String OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE = "pl";
boolean IS_METRIC = true;
uint8_t MAX_FORECASTS = 14;

// Auxiliar variables to store the current output state
String output5State = "off";
String output4State = "off";

// Assign output variables to GPIO pins
const int output5 = 5;
const int output4 = 4;

// WiFi Settings
const char* ESP_HOST_NAME = "esp-" + ESP.getFlashChipId();
const char* WIFI_SSID   = "twoja siec";
const char* WIFI_PASSWORD = "hasło sieci";

// initiate the WifiClient
WiFiClient wifiClient;
WiFiManager wifiManager;

// TIME:
static const char ntpServerName[] = "time.nist.gov";
const int timeZone = 0;   // Central European Time //=0 because use TimeZone lib
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDP packets
time_t getNtpTime();
void digitalClockDisplay();
void printDigits(int digits);
void sendNTPpacket(IPAddress &address);
TimeChangeRule myDST = {"EDT", Last, Sun, Mar, 2, 120};  // Daylight time = UTC - 4 hours
TimeChangeRule mySTD = {"EST", Last, Sun, Nov, 2, 60};   // Standard time = UTC - 5 hours
Timezone myTZ(myDST, mySTD);
TimeChangeRule *tcr;
time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed
time_t utc;
time_t local;

String stringHour, stringMinute, stringSecond, stringTime = "10:10", stringDate = "2020-05-05", stringWeek = "00";
String info_1 = "Information line 1",info_11 = "Information line 1", info_2 = "Information line 2";
String info_3 = "Information line 3", info_4 = "Information line 4", info_5 = "Information line 5";
short DN;  //Returns the number of day in the year
short WN;  //Returns the number of the week in the year

float CurrentTemp = 0;
unsigned int last_minute;
bool CheckedWeatherData = true;

int myInfo = 0;
const int max_FORECASTS=16;
String forecastCharPic[max_FORECASTS];
float forecastTemp[max_FORECASTS];
float forecastFeelsLike[max_FORECASTS];
String forecastHour[max_FORECASTS];
String forecastPic[max_FORECASTS];
String forecastTime[max_FORECASTS];
float forecastMaxTemp[max_FORECASTS];
float forecastMinTemp[max_FORECASTS];
float forecastPressure[max_FORECASTS];
int forecastPressureSeaLevel[max_FORECASTS];
int forecastPressureGroundLevel[max_FORECASTS];
int forecastHumidity[max_FORECASTS];
double forecastWeatherId[max_FORECASTS];
String forecastMain[max_FORECASTS];
String forecastDescription[max_FORECASTS];
String forecastIcon[max_FORECASTS];
String forecastIconMeteoCon[max_FORECASTS];
int forecastClouds[max_FORECASTS];
float forecastWindSpeed[max_FORECASTS];
float forecastWindDeg[max_FORECASTS];
float forecastRain[max_FORECASTS];
String forecastObservationTimeText[max_FORECASTS];

long Timer1 = 0, Timer2 = 0;

// ########## SETUP ########

void setup() {
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.disconnect();
 delay(200);
 
 // Initialize the output variables as outputs
 pinMode(output5, OUTPUT);
 pinMode(output4, OUTPUT);
 // Set outputs to LOW
 digitalWrite(output5, LOW);
 digitalWrite(output4, LOW);
 
 Serial.begin(9600);

 WiFiManagerParameter owm_key("key", "TOKEN", owm_token, 32);
 WiFiManagerParameter owm_id("id", "LOCATION ID", owm_location_id, 32);
 WiFiManagerParameter custom_text1("<p>Please provide data:</p>");
 wifiManager.addParameter(&custom_text1);

 wifiManager.addParameter(&owm_key);
 wifiManager.addParameter(&owm_id);

 //reset saved settings
 //
 
 
 wifiManager.resetSettings();
 WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
 Serial.println("Proba polaczenia");
 delay(6000);
 
 if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {  
  Serial.println("AP: Stacja pogody");  
  delay(500);   
  wifiManager.autoConnect("Stacja pogody");    
 } 
 VFDclear();
 VFDsetCursor(1);
 Serial.println("Polaczono");
 VFDsetCursor(21);
 Serial.print(WiFi.localIP());
 delay(3000);   
 OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID = (String)owm_key.getValue();
 OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID = (String)owm_id.getValue(); 
 server.begin();  
 //time:
 Udp.begin(localPort);
 setSyncProvider(getNtpTime);
 setSyncInterval(30);
 utc = now();
 local = myTZ.toLocal(utc, &tcr);
 DayWeekNumber(year(local), month(local), day(local), weekday(local));
 // get first weather and forecast:
 getWeather();
 drawScreen();
}

// ########## MAIN LOOP ########

void loop() {
 if (millis() - Timer1 > 3000 ) { //10minutes
  Timer1 = millis();

  drawScreen();
  menu=menu+1;
  if(menu>((MAX_FORECASTS/2)+2)){
   getWeather();
   CheckedWeatherData = true;
   DayWeekNumber(year(local), month(local), day(local), weekday(local));
   menu = 0;
  }  
 }

 if (last_minute != minute() || CheckedWeatherData) {
  local = myTZ.toLocal(now(), &tcr);
  date_to_string();
  time_to_string();
  last_minute = minute();  
  CheckedWeatherData = false;
 }
 
 WiFiClient client = server.available();  // Listen for incoming clients

 if (client) {               // If a new client connects,
  //Serial.println("New Client.");     // print a message out in the serial port
  String currentLine = "";        // make a String to hold incoming data from the client
  while (client.connected()) {      // loop while the client's connected
   if (client.available()) {       // if there's bytes to read from the client,
    char c = client.read();       // read a byte, then
    //Serial.write(c);          // print it out the serial monitor
    header += c;
    if (c == '\n') {          // if the byte is a newline character
     // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
     // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
     if (currentLine.length() == 0) {
      // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
      // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-type:text/html");
      client.println("Connection: close");
      client.println();
      
      // turns the GPIOs on and off
      if (header.indexOf("GET /5/on") >= 0) {
       //Serial.println("GPIO 5 on");
       output5State = "on";
       digitalWrite(output5, HIGH);
      } else if (header.indexOf("GET /5/off") >= 0) {
       //Serial.println("GPIO 5 off");
       output5State = "off";
       digitalWrite(output5, LOW);
      } else if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {
       //Serial.println("GPIO 4 on");
       output4State = "on";
       digitalWrite(output4, HIGH);
      } else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {
       //Serial.println("GPIO 4 off");
       output4State = "off";
       digitalWrite(output4, LOW);
      }
      
      // Display the HTML web page
      client.println("<!DOCTYPE html><html>");
      client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
      client.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html;charset=utf-8\">");
      client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
      // CSS to style the on/off buttons 
      // Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
      client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
      client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
      client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
      client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
      
      // Web Page Heading
      client.println("<head>");
      client.println("<title>STACJA POGODY</title>");
      client.println("</head>");
      client.println("<body><h1>STACJA POGODY - ESP8266</h1>");
      client.println("<body><h1>         </h1>");
      client.println("<body><h2>  " + stringTime + " Dzień: " + DayOfWeek()+ " " + stringDate + " Tydzień: " + stringWeek + "</h2>");
      client.println("<body><h2> " + info_11 + " " + info_2 + " </h2>");
      client.println("<body><h2> " + info_3 + " " + info_4 + " " + info_5 + " </h2>");
      client.println("<body><h1>         </h1>");


      client.println("<style> td { border: 1px solid black; } </style>");
      client.println("<table>");
      client.println("<tr>");
      client.println("<td><b>Godz.</b></td> <td><b> Temp. [°C] </b></td>  <td><b> Temp. odczuwalna [°C] </b></td> <td><b> Temp. min [°C] </b></td>  <td><b> Temp. max [°C]</b></td>  <td><b> Pogoda </b></td><td><b>Ciśnienie wzgl. [hPa]</b></td> <td><b>Ciśnienie bezwzgl. [hPa]</b></td>  <td><b>Wilgotność [%]</b></td>  <td><b>Zachmu rzenie [%]</b></td> <td><b>Prędkość wiatru [m/s]</b></td> <td><b>Kierunek wiatru [m/s]</b></td> <td><b>Opady [mm/h]</b></td> <td><b>Opis</b></td> <td><b>Char Pic</b></td>  <td><b>Czas</b></td>  <td><b>weather Id</b></td>  <td><b>main</b></td> <td><b>icon</b></td> <td><b>icon Meteo Con</b></td> ");
      client.println("</tr>");
      for (int i = 0; i < MAX_FORECASTS; i++) { 
       client.println("<tr>");
       client.println("<td><i>" + forecastHour[i] + "</i></td> <td><i>" + roundAndString(forecastTemp[i]) + "</i></td> <td><i>" + roundAndString(forecastFeelsLike[i]) + "</i></td> <td><i>" + roundAndString(forecastMinTemp[i]) + "</i></td> <td><i>" + roundAndString(forecastMaxTemp[i]) + "</i></td> <td><i>" + forecastPic[i] + "</i></td><td><i>"+forecastPressureSeaLevel[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastPressureGroundLevel[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastHumidity[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastClouds[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastWindSpeed[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastWindDeg[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastRain[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastDescription[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastCharPic[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastObservationTimeText[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastWeatherId[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastMain[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastIcon[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastIconMeteoCon[i]+"</i></td>");
       client.println("</tr>");
      }
      client.println("</table>");
      //<td><b>pressureSeaLevel</b></td> <td><b>pressureGroundLevel</b></td>  <td><b>humidity</b></td> <td><b>weatherId</b></td>  <td><b>main</b></td> <td><b>description</b></td>  <td><b>icon</b></td> <td><b>iconMeteoCon</b></td> <td><b>clouds</b></td> <td><b>windSpeed</b></td> <td><b>rain</b></td> <td><b>observationTimeText</b></td>    
      //<td><i>"+forecastPressureSeaLevel[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastPressureGroundLevel[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastHumidity[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastWeatherId[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastMain[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastDescription[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastIcon[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastIconMeteoCon[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastClouds[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastWindSpeed[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastRain[i]+"</i></td> <td><i>"+forecastObservationTimeText[i]+"</i></td>
 
      // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 5 
      client.println("<p>GPIO 5 - State " + output5State + "</p>");
      // If the output5State is off, it displays the ON button    
      if (output5State=="off") {
       client.println("<p><a href=\"/5/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
      } else {
       client.println("<p><a href=\"/5/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
      } 
        
      // Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 4 
      client.println("<p>GPIO 4 - State " + output4State + "</p>");
      // If the output4State is off, it displays the ON button    
      if (output4State=="off") {
       client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
      } else {
       client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
      }
      client.println("</body></html>");      
      // The HTTP response ends with another blank line
      client.println();
      // Break out of the while loop
      break;
     } else { // if you got a newline, then clear currentLine
      currentLine = "";     }
    } else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
     currentLine += c;   // add it to the end of the currentLine
    }
   }
  }
  // Clear the header variable
  header = "";
  // Close the connection
  client.stop();
  //Serial.println("Client disconnected.");
  //Serial.println("");
 }
}
// #### END OF MAIN LOOP ########

void drawScreen(void) {
 
 switch (menu)
 {  
  case 0:
   VFDclear();
   VFDsetCursor(1); // 1st line
   Serial.print((" " + stringTime + " " + DayOfWeek()).c_str());
   VFDsetCursor(21); // date
   Serial.print((" " + stringDate + " tydz:" + stringWeek).c_str());
   break;
  case 1:  
   break;
  case 2:
   VFDclear();
   VFDsetCursor(1); // pierwsza ramka informacyjna
   Serial.print(info_1.c_str() );
   VFDsetCursor(21);
   Serial.print(info_2.c_str() ); 
   break;
  case 3:
   VFDclear();
   VFDsetCursor(1);
   Serial.print(info_3.c_str() );
   VFDsetCursor(21);
   Serial.print((forecastHour[0] + " " + roundAndString(forecastTemp[0]) + char(176) + "C " + forecastPic[0]).c_str());   
   break;
  default:
   VFDclear();
   VFDsetCursor(1);
   Serial.print((forecastHour[(menu-3)*2-1] ).c_str());
   VFDsetCursor(5);
   Serial.print((roundAndString(forecastTemp[(menu-3)*2-1]) + char(176) + "C " + forecastPic[(menu-3)*2-1] ).c_str());
   VFDsetCursor(21);
   Serial.print((forecastHour[(menu-3)*2]).c_str());
   VFDsetCursor(25);
   Serial.print((roundAndString(forecastTemp[(menu-3)*2]) + char(176) + "C " + forecastPic[(menu-3)*2]).c_str());
   break;  
  }
}

void getWeather(void) {
 time_t time;
 // GET CURRENT WEATHER
 OpenWeatherMapCurrentData data;
 clientCurrent.setLanguage(OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE);
 clientCurrent.setMetric(IS_METRIC);
 clientCurrent.updateCurrentById(&data, OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID, OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID);

 CurrentTemp = data.temp;
 info_1 = " " + roundAndString(data.temp) + char(176) + "C  " + roundAndString(data.windSpeed) + "m/s" ;
 info_11 = roundAndString(data.temp) + "°C  " + roundAndString(data.windSpeed) + "m/s" ;
 info_2 = "H:" + (String)data.humidity + "%  P:" + (String)data.pressure + "hPa";
 info_3 = data.description;
 info_4 = data.cityName;
 info_5 = "Widoczność:" + (String)(data.visibility/1000) + "km  Kier. wiatru:" + (String)data.windDeg + "st ";
 
  // GET FORECAST
 OpenWeatherMapForecastData dataForecast[MAX_FORECASTS];
 clientForecast.setMetric(IS_METRIC);
 clientForecast.setLanguage(OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE);
 //uint8_t allowedHours[] = {0,12};           // If You want use only specifig hours in forecast
 //clientForecast.setAllowedHours(allowedHours, 2);
 uint8_t foundForecasts = clientForecast.updateForecastsById(dataForecast, OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID, OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID, MAX_FORECASTS);

 for (uint8_t i = 0; i < foundForecasts; i++) {         // start FOR
  //  Forecast number: i;
  time = dataForecast[i].observationTime;
  forecastHour[i] = hour( myTZ.toLocal(time, &tcr) ); //konwersja do czasu lokalnego
  //  Serial.printf("observationTime: %d, full date: %s", dataForecast[i].observationTime, ctime(&time));
  //  Serial.printf("temp: %f\n", dataForecast[i].temp);
  forecastTemp[i] = dataForecast[i].temp;
  forecastMaxTemp[i] = dataForecast[i].tempMax;
  forecastMinTemp[i] = dataForecast[i].tempMin;
  forecastPressure[i] = dataForecast[i].pressure;
  forecastPressureSeaLevel[i] = dataForecast[i].pressureSeaLevel;
  forecastPressureGroundLevel[i] = dataForecast[i].pressureGroundLevel;
  forecastHumidity[i] = dataForecast[i].humidity;
  forecastWeatherId[i] = dataForecast[i].weatherId;
  forecastMain[i] = dataForecast[i].main;
  forecastDescription[i] = dataForecast[i].description;
  forecastIcon[i] = dataForecast[i].icon;
  forecastIconMeteoCon[i] = dataForecast[i].iconMeteoCon;
  forecastClouds[i] = dataForecast[i].clouds;
  forecastWindSpeed[i] = dataForecast[i].windSpeed;
  forecastRain[i] = dataForecast[i].rain;
  forecastObservationTimeText[i] = dataForecast[i].observationTimeText;
  forecastFeelsLike[i] = dataForecast[i].feelsLike;
  forecastWindDeg[i] = dataForecast[i].windDeg;
  
  //  Serial.printf("tempMin: %f\n", dataForecast[i].tempMin);
  //  Serial.printf("tempMax: %f\n", dataForecast[i].tempMax);
  //  Serial.printf("pressure: %f\n", dataForecast[i].pressure);
  //  Serial.printf("pressureSeaLevel: %f\n", dataForecast[i].pressureSeaLevel);
  //  Serial.printf("pressureGroundLevel: %f\n", dataForecast[i].pressureGroundLevel);
  //  Serial.printf("humidity: %d\n", dataForecast[i].humidity);
  //  Serial.printf("weatherId: %d\n", dataForecast[i].weatherId);
  //  Serial.printf("main: %s\n", dataForecast[i].main.c_str());
  //  Serial.printf("description: %s\n", dataForecast[i].description.c_str());
  //forecastPic[i] = dataForecast[i].main;
  if( dataForecast[i].main == "Clear" ) forecastPic[i] = "slonce";  //"☀☁☂❄"
  else if( dataForecast[i].main == "Clouds" ) forecastPic[i] = "chmury";
  else if( dataForecast[i].main == "Rain" ) forecastPic[i] = "deszcz";
  else if( dataForecast[i].main == "Snow" ) forecastPic[i] = "snieg";
  else forecastPic[i] = "brak info";
  
  if( dataForecast[i].main == "Clear" ) forecastCharPic[i] = "☀";  //"☀☁☂❄"
  else if( dataForecast[i].main == "Clouds" ) forecastCharPic[i] = "☁";
  else if( dataForecast[i].main == "Rain" ) forecastCharPic[i] = "";
  else if( dataForecast[i].main == "Snow" ) forecastCharPic[i] = "❄";
  else forecastCharPic[i] = "☍";
  

  

  //  Serial.printf("icon: %s\n", dataForecast[i].icon.c_str());
  //  Serial.printf("iconMeteoCon: %s\n", dataForecast[i].iconMeteoCon.c_str());
  //  Serial.printf("clouds: %d\n", dataForecast[i].clouds);
  //  Serial.printf("windSpeed: %f\n", dataForecast[i].windSpeed);
  //  Serial.printf("rain: %f\n", dataForecast[i].rain);
  //  Serial.printf("observationTimeText: %s\n", dataForecast[i].observationTimeText.c_str());
 }
}

String roundAndString(float input) {
 input = round(input * 10) / 10;
 String output = (String)(input);
 output.remove(output.length() - 1, 1);
 return output;
}

String roundAndString2(float input) {
 input = round(input * 10) / 10;
 input = round(input);
 String output = (String)(input);
 output.remove(output.length() - 3, 3);
 return output;
}

/*-------- NTP code ----------*/

const int NTP_PACKET_SIZE = 48; // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming & outgoing packets

time_t getNtpTime()
{
 myInfo++;
 IPAddress ntpServerIP; // NTP server's ip address
 while (Udp.parsePacket() > 0) ; // discard any previously received packets
 // get a random server from the pool
 WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);
 sendNTPpacket(ntpServerIP);
 uint32_t beginWait = millis();
 while (millis() - beginWait < 1500) {
  int size = Udp.parsePacket();
  if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
   //Serial.println("Receive NTP Response");
   Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // read packet into the buffer
   unsigned long secsSince1900;
   // convert four bytes starting at location 40 to a long integer
   secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
   secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
   secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
   secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
   return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
  }
 }
 return 0; // return 0 if unable to get the time //Serial.println("No NTP Response :-(");
}

// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
{
 // set all bytes in the buffer to 0
 memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
 // Initialize values needed to form NTP request
 // (see URL above for details on the packets)
 packetBuffer[0] = 0b11100011;  // LI, Version, Mode
 packetBuffer[1] = 0;   // Stratum, or type of clock
 packetBuffer[2] = 6;   // Polling Interval
 packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
 // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
 packetBuffer[12] = 49;
 packetBuffer[13] = 0x4E;
 packetBuffer[14] = 49;
 packetBuffer[15] = 52;
 // all NTP fields have been given values, now
 // you can send a packet requesting a timestamp:
 Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
 Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
 Udp.endPacket();
}

void time_to_string()
{
 stringHour  = ""; stringMinute = ""; stringSecond = ""; stringTime  = "";
 // adding 0 if number if less than 0
 if (hour(local) < 10) {
  stringHour = stringHour + "0" + hour(local);
 }
 else stringHour = stringHour + hour(local);

 if (minute(local) < 10) {
  stringMinute = stringMinute + "0" + minute(local);
 }
 else stringMinute = stringMinute + minute(local);

 /*
  if (second(local) < 10) {
  stringSecond = stringSecond + "0" + second(local);
  }
  else stringSecond = stringSecond + second(local);
 */
 // time as a one string
 stringTime = stringHour + ":" + stringMinute;// + ":" + stringSecond;
}

void date_to_string()
{
 String stringYear = "", stringMonth = "", stringDay = ""; stringYear = year(local);

 if (month(local) < 10) {
  stringMonth = stringMonth + "0" + month(local);
 }
 else stringMonth = month(local);

 if (day(local) < 10) {
  stringDay = stringDay + "0" + day(local);
 }
 else stringDay = day(local);

 // date as a one string
 stringDate = stringDay + "-" + stringMonth + "-" + stringYear;
}

String DayOfWeek(void) {
 switch ( weekday(local) ) { // day of the week (1-7), Sunday is day 1
  case 2:
   return "Poniedz.";
  case 3:
   return "Wtorek";
  case 4:
   return "Sroda";
  case 5:
   return "Czwartek";
  case 6:
   return "Piatek";
  case 7:
   return "Sobota";
  case 1:
   return "Niedziela";
 }
}

void DayWeekNumber(unsigned int y, unsigned int m, unsigned int d, unsigned int w) {
 int days[] = {0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334}; // Number of days at the beginning of the month in a not leap year.
 stringWeek = "";
 //Start to calculate the number of day
 if (m == 1 || m == 2) {
  DN = days[(m - 1)] + d;         //for any type of year, it calculate the number of days for January or february
 }            // Now, try to calculate for the other months
 else if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0) { //those are the conditions to have a leap year
  DN = days[(m - 1)] + d + 1; // if leap year, calculate in the same way but increasing one day
 }
 else {                //if not a leap year, calculate in the normal way, such as January or February
  DN = days[(m - 1)] + d;
 }
 // Now start to calculate Week number
 if (w == 0) {
  WN = (DN - 7 + 10) / 7;    //if it is sunday (time library returns 0)
 }
 else {
  WN = (DN - w + 10) / 7; // for the other days of week
 }
 stringWeek = WN;
}

void VFDreset()
{
 Serial.write(0x1B);
 Serial.write(0x5B);
 Serial.write(0x30);
 Serial.write(0x6D);
 VFDcountry();
}

void VFDclear()
{
 Serial.println("");
 Serial.write(0x1B);
 Serial.write(0x5B);
 Serial.write(0x32);
 Serial.write(0x4A);
 Serial.write(0x0D);
}

void VFDdel2end()
{
 Serial.write(0x1B);
 Serial.write(0x5B);
 Serial.write(0x30);
 Serial.write(0x4B);
}

void VFDcountry()
{
 Serial.write(0x1B);
 Serial.write(0x52);
 Serial.write(0x0D);
}

void VFDdimmer(int amount)
{
 Serial.write(0x1B);
 Serial.write(0x5C);
 Serial.write(0x3F);
 Serial.write(0x4C);
 Serial.write(0x44);
 switch (amount)
 {
  case 0:
   Serial.write(0x30); // 0% Dimmer
   break;
  case 20:
   Serial.write(0x31); // 20% Dimmer
   break;
  case 40:
   Serial.write(0x32); // 40% Dimmer
   break;
  case 60:
   Serial.write(0x33); // 60% Dimmer
   break;
  case 80:
   Serial.write(0x34); // 80% Dimmer
   break;
  case 100:
   Serial.write(0x35); // 100% Dimmer
 }
}

void VFDchars()
{
 for (int i = 21; i < 256; i++)
 {
  Serial.write(i);
  delay(30);
 }
}void VFDbackspace()
{
 Serial.write(0x08);
}

void VFDhorizontaltab()
{
 Serial.write(0x09);
}

void VFDcursormode(int amount)
{
 Serial.write(0x1B);
 Serial.write(0x5C);
 Serial.write(0x3F);
 Serial.write(0x4C);
 Serial.write(0x43);
 switch (amount)
 {
  case 0:
   Serial.write(0x30); // cursor off
   break;
  case 1:
   Serial.write(0x31); // cursor blink
   break;
  case 2:
   Serial.write(0x32); // cursor on
 }
}

void VFDdisplayattribte(int amount)
{
 Serial.write(0x1B);
 switch (amount)
 {
  case 0:
   Serial.write(0x5B); // blink
   Serial.write(0x35);
   Serial.write(0x6D);
   break;
  case 1:
   Serial.write(0x5B); // reverse
   Serial.write(0x37);
   Serial.write(0x6D);
   break;
  case 2:
   Serial.write(0x5B); // blink/reverse reset
   Serial.write(0x30);
   Serial.write(0x6D);
   break;
  case 3:
   Serial.write(0x23); // Horizontal Double Set
   Serial.write(0x36);
   break;
  case 4:
   Serial.write(0x23); // Horizontal Double ReSet
   Serial.write(0x35);
 }
}

void VFDsetCursor(byte position)
{
 Serial.write(0x1B);
 Serial.write(0x5B);
 if (position < 21) {
  Serial.write(0x31);
 }
 else {
  Serial.write(0x32);
 }
 Serial.write(0x3B);
 if (position < 21) {
  Serial.write(0x30 + position);
 }
 else {
  Serial.write(0x30 + position - 20);
 }
 Serial.write(0x48);
}

void VFDscroll(int amount)
{
 /*Serial.write(0x1B);
  Serial.write(0x5C);
  Serial.write(0x3F);
  Serial.write(0x4C);
  Serial.write(0x48);
  Serial.write(0x36); //Pm  6
  Serial.write(0x3B);
  Serial.write(0x31); // Pl 1
  Serial.write(0x3B);
  Serial.write(0x32); //Pt scrolll speed 31h / 32H 10/20ms
  Serial.write(0x3B);
  Serial.write(0x31);  ///Pn
  Serial.write(0x3B);
  Serial.write(0x31); //Pd 1
 */
 Serial.write(0x1B);
 Serial.write(0x5C);
 Serial.write(0x3F);
 Serial.write(0x4C);
 Serial.write(0x4D);
 Serial.write(0x53);
}

void VFDall()
{
 Serial.write(0x0F);
}

Oczywiście konto OpenWeather założyłem dla Grudziądza, choć u mnie  za Wisłą klimat raczej do Tczewa podobny ale pal licho lokalizację....

// TIME:
static const char ntpServerName[] = "time.nist.gov";
const int timeZone = 0;   // Central European Time //=0 because use TimeZone lib
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDP packets
time_t getNtpTime();
void digitalClockDisplay();
void printDigits(int digits);
void sendNTPpacket(IPAddress &address);
TimeChangeRule myDST = {"EDT", Last, Sun, Mar, 2, 120};  // Daylight time = UTC - 4 hours
TimeChangeRule mySTD = {"EST", Last, Sun, Nov, 2, 60};   // Standard time = UTC - 5 hours
Timezone myTZ(myDST, mySTD);
TimeChangeRule *tcr;
time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed
time_t utc;
time_t local;

String stringHour, stringMinute, stringSecond, stringTime = "10:10", stringDate = "2020-05-05", stringWeek = "00";
String info_1 = "Information line 1",info_11 = "Information line 1", info_2 = "Information line 2";
String info_3 = "Information line 3", info_4 = "Information line 4", info_5 = "Information line 5";
short DN;  //Returns the number of day in the year
short WN;  //Returns the number of the week in the year

float CurrentTemp = 0;
unsigned int last_minute;
bool CheckedWeatherData = true;

int myInfo = 0;
const int max_FORECASTS=16;
String forecastCharPic[max_FORECASTS];
float forecastTemp[max_FORECASTS];
float forecastFeelsLike[max_FORECASTS];
String forecastHour[max_FORECASTS];
String forecastPic[max_FORECASTS];
String forecastTime[max_FORECASTS];
float forecastMaxTemp[max_FORECASTS];
float forecastMinTemp[max_FORECASTS];
float forecastPressure[max_FORECASTS];
int forecastPressureSeaLevel[max_FORECASTS];
int forecastPressureGroundLevel[max_FORECASTS];
int forecastHumidity[max_FORECASTS];
double forecastWeatherId[max_FORECASTS];
String forecastMain[max_FORECASTS];
String forecastDescription[max_FORECASTS];
String forecastIcon[max_FORECASTS];
String forecastIconMeteoCon[max_FORECASTS];
int forecastClouds[max_FORECASTS];
float forecastWindSpeed[max_FORECASTS];
float forecastWindDeg[max_FORECASTS];
float forecastRain[max_FORECASTS];
String forecastObservationTimeText[max_FORECASTS];

long Timer1 = 0, Timer2 = 0;

Układ po kombinowaniu z bibliotekami i podaniu "swoich" danych, w tym Wi-Fi, ruszył, pokazuje pogodę, wyświetla adres IP ale nie mam synchronizacji czasu, jest cały czas 2020-05-05, nie mam synchronizacji z serwerem NTP.

Nie mogę znaleźć wszystkich bibliotek, ostatnio pogoda mi tak dowaliła, że do niczego się nie nadaję, nawet za swoje lampowe złomy się nie mogę zabrać.

Jakby mi ktoś z tym kodem pomógł....nie wychowałem się w epoce komputerów jak większość użytkowników Forum Forbot, komputer posiadam dopiero 19 lat a MCU bawię się dopiero 2 lata i raczej poprawiam czyjeś spaprane projekty niż własne piszę.

Niestety tu ugrzązłem niczym ruski czołg w błocie....nie mogę znaleźć bibliotek dla ESP8266, które odpowiadają za NTP, do "zwykłego" Arduino są i Arduino IDE mnie o tym informuje, że nie są zgodne biblioteki

Chciałbym ten układ uruchomić, bo jest fajny a moje wyświetlacze są jak nowe, świecą piękną zielenią.

Lubię bardzo VFD, to lata 90-te czyli moje dzieciństwo, wówczas każdy sprzęt RTV miał taki wyświetlacz a nawet miały go zegary w kuchenkach i mikrofalówkach.

Czy mógłby ktoś pomóc?

Link do komentarza
Share on other sites

- tez robię stację pogodową ale na ePapierze, 4.2" oraz 2.9", robiłem na esp8266 ale znalazłem esp32 Lolin32 z ładowarką do LiPo i się przesiadłem na Lolin32.

- poniżej urywki z mego programu dla podprogramu Time, tez trochę z tym walczyłem.


const char server[] = "api.openweathermap.org";
	//http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Melksham,UK&APPID=your_OWM_API_key&mode=json&units=metric&cnt=1
	//Set your location according to OWM locations
String City       = "WROCLAW";           // Your home city See: http://bulk.openweathermap.org/sample/
String Country     = "PL";              // Your _ISO-3166-1_two-letter_country_code country code
                              // https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_3166_country_codes
String Language     = "PL";              // NOTE: Only the weather description is translated by OWM
                              // Examples: Arabic (AR) Czech (CZ) English (EN) Greek (EL) 
                              // Korean (KR) Latvian (LA) Lithuanian (LT) Macedonian (MK)
String Hemisphere    = "north";             // or "south" 
String Units      = "M";               // Use 'M' for Metric or I for Imperial 
const char* Timezone  = "CET-1CEST,M3.5.0/02,M10.5.0/3"; // Warsaw PL
								// https://github.com/nayarsystems/posix_tz_db/blob/master/zones.csv 
                              // See below for examples
const char* ntpServer  = "pl.pool.ntp.org";        // Or, choose a time server close to you, available servers
const char* ntpServer1 = "pool.ntp.org";

// ----------------- setup -----------------------------
	// Time
#include <sys/time.h>
//	RTC_DATA_ATTR time_t now;
//	RTC_DATA_ATTR struct tm * timeinfo;
// ------------------------- Globals -----------------------------
time_t now;  											// this is the epoch
tm tm;     											// the structure tm holds time information in a more convient way		
			
			
	// ----------------------------
void SetupTime() {
				
	#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP32
			// ESP32 seems to be a little more complex:
		configTime(0, 0, ntpServer, ntpServer1);					// 0, 0 because we will use TZ in the next line
		delay(500);
		setenv("TZ", Timezone, 1); 												// Set environment variable with your time zone
		tzset();
		#else
			// ESP8266
		configTime(Timezone, ntpServer); 									// --> for the ESP8266 only
		#endif
					
 printLocalTime(); 
}		
		
	// ----------------------	
void printLocalTime()
{
		
 time(&now); 																				// read the current time
	localtime_r(&now, &tm); 														// update the structure tm with the current time
	Serial.print("_52_");
 Serial.println(&tm, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S");
			
		//Serial.print(timeinfo.tm_wday);									// 0 ..6
		//Serial.print(timeinfo.tm_mday);									// 1 .. 31
		//Serial.println(timeinfo.tm_mon);									// 0 ..11
}  
		
	// ----------------------------
void UpdateLocalTime() {
			
	time(&now); 																				// read the current time
	localtime_r(&now, &tm); 														// update the structure tm with the current time	
	Serial.print("_65_ update time ");
					
 char time_output[30], day_output[30], update_time[30];
	char * month_Name[] = {"Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", "Maj", "Czerwiec", "Lipiec",
            "Sierpień", "Wrzesień", "Październik", "Listopad", "Grudzien"
            };
 char * weekday_Name[] = {"Niedziela", "Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota", };
	    
 CurrentHour = tm.tm_hour; 
 CurrentMin = tm.tm_min;
 CurrentSec = tm.tm_sec;
			
			//See http://www.cplusplus.com/reference/ctime/strftime/
 Serial.println(&tm, "%a %b %d %Y  %H:%M:%S");   						// Displays: Saturday, June 24 2017 14:05:49
						
	if (Units == "M") {
  if ((Language == "CZ") || (Language == "DE") || (Language == "NL") || (Language == "PL")) {
   sprintf(day_output, "%s %02u %s %04u", weekday_Name[tm.tm_wday], tm.tm_mday, month_Name[tm.tm_mon], (tm.tm_year) + 1900);	
							// Creates: Sobota., 23. Lipca 2022 <<
						
  }else{
   sprintf(day_output, "%s %02u-%s-%04u", weekday_Name[tm.tm_wday], tm.tm_mday, month_Name[tm.tm_mon], (tm.tm_year) + 1900);
  }
				
  strftime(update_time, sizeof(update_time), "%H:%M:%S", &tm); // Creates: '@ 14:05:49'  
  sprintf(time_output, "%s", update_time);
  
 }else{
  strftime(day_output, sizeof(day_output), "%a %b-%d-%Y", &tm); // Creates 'Sat May-31-2019'
  strftime(update_time, sizeof(update_time), "%r", &tm);    // Creates: '02:05:49pm'
  sprintf(time_output, "%s", update_time);
 }
					
	date_str = day_output;
 time_str = time_output;
	if (!bootCount )	locktime = time_output;
	/*		
 Serial.printf("_262_ %s\n", day_output);
	Serial.printf("_263_ %s\n", time_output);	
	Serial.println(date_str.c_str());
	Serial.printf("_265_ %s\n", time_str);
	*/
}		
					

- nie analizuje innych programów, to zabiera dużo czasu.

Link do komentarza
Share on other sites

- kolego programisto a ten błąd z biblioteka Timezone chyba nie pasuje do esp8266, no chyba że mam inna biblitekę.

- library properties daje:

name=Timezone
version=1.2.4
author=Jack Christensen <jack.christensen@outlook.com>

- można bibliotekę z AVR przeportować na esp8266, tylko kto to zrobi.

UWAGA: biblioteka Timezone działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.

 

2.4cala.jpg

Edytowano przez 99teki
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Dnia 10.04.2022 o 11:44, 99teki napisał:

- kolego programisto a ten błąd z biblioteka Timezone chyba nie pasuje do esp8266, no chyba że mam inna biblitekę.

- library properties daje:

name=Timezone
version=1.2.4
author=Jack Christensen <jack.christensen@outlook.com>

- można bibliotekę z AVR przeportować na esp8266, tylko kto to zrobi.


UWAGA: biblioteka Timezone działa na architekturze(/architekturach) avr i może nie być kompatybilna z obecną płytką która działa na architekturze(/architekturach) esp8266.

 

2.4cala.jpg

Witam!

Właśnie ten błąd mi wywalało....teraz lipa, autor nie żyje a ja go z zaświatów nie wywołam.....trudno, są wyświetlacze i się pomyśli

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.