Skocz do zawartości

STM32F0 - generacja przebiegu prostokątnego o zmiennej częstotliwości


FlyingDutch

Pomocna odpowiedź

Cześć,

problem dotyczy programu na mikro-kontroler STM32F0 (dokładnie model: STM32F072RB-Tx).

Potrzebowałem programu, który wygeneruje mi przebieg prostokątny (wypełnienie 50%) o zmiennej częstotliwości z zakresu (10 Hz do 5 KHz). Ponieważ posiadam mikro-kontroler STM32F072RB Nucleo postanowiłem go wykorzystać do tego celu. Przerobiłem jeden z przykładów firmy STM (generacja PWM z pomocą HAL) do swoich potrzeb. Oto kod przerobionego programu (podaję tylko main.c , reszta jest standardowa):

 ******************************************************************************
 * @file  TIM/TIM_PWMOutput/Src/main.c
 * @author MCD Application Team
 * @brief  This sample code shows how to use STM32F0xx TIM HAL API to generate
 *     signals in PWM.
 ******************************************************************************
 */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
#define PERIOD_VALUE    (uint32_t)(10000 - 1)     /* Period Value */
#define PULSE1_VALUE    (uint32_t)(PERIOD_VALUE/2)  /* Capture Compare 1 Value */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* Timer handler declaration */
TIM_HandleTypeDef  TimHandle;

/* Timer Output Compare Configuration Structure declaration */
TIM_OC_InitTypeDef sConfig;

/* Counter Prescaler value */
uint32_t uhPrescalerValue = 0;

uint32_t timPeriod = PERIOD_VALUE;
uint32_t timPulse1 = PULSE1_VALUE;

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void SystemClock_Config(void);
static void Error_Handler(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/

/**
 * @brief Main program.
 * @param None
 * @retval None
 */
int main(void)
{
 /* STM32F0xx HAL library initialization:
   - Configure the Flash prefetch
   - Systick timer is configured by default as source of time base, but user 
    can eventually implement his proper time base source (a general purpose 
    timer for example or other time source), keeping in mind that Time base 
    duration should be kept 1ms since PPP_TIMEOUT_VALUEs are defined and 
    handled in milliseconds basis.
   - Low Level Initialization
  */
 HAL_Init();

 /* Configure the system clock to 48 MHz */
 SystemClock_Config();

 /* Configure LED2 */
 BSP_LED_Init(LED2);

 /* Compute the prescaler value to have TIM2 counter clock equal to 10000000 Hz */
 uhPrescalerValue = (uint32_t)(SystemCoreClock / 10000000) - 1;

 /*##-1- Configure the TIM peripheral #######################################*/
 /* -----------------------------------------------------------------------
 TIM2 Configuration: generate 4 PWM signals with 4 different duty cycles.

  In this example TIM2 input clock (TIM2CLK) is set to APB1 clock (PCLK1),
  since APB1 prescaler is equal to 1.
   TIM2CLK = PCLK1
   PCLK1 = HCLK
   => TIM2CLK = HCLK = SystemCoreClock

  To get TIM2 counter clock at 16 MHz, the prescaler is computed as follows:
   Prescaler = (TIM2CLK / TIM2 counter clock) - 1
   Prescaler = ((SystemCoreClock) /16 MHz) - 1

  To get TIM2 output clock at 24 KHz, the period (ARR)) is computed as follows:
   ARR = (TIM2 counter clock / TIM2 output clock) - 1
     = 665

  TIM2 Channel1 duty cycle = (TIM2_CCR1/ TIM2_ARR + 1)* 100 = 50%
  TIM2 Channel2 duty cycle = (TIM2_CCR2/ TIM2_ARR + 1)* 100 = 37.5%
  TIM2 Channel3 duty cycle = (TIM2_CCR3/ TIM2_ARR + 1)* 100 = 25%
  TIM2 Channel4 duty cycle = (TIM2_CCR4/ TIM2_ARR + 1)* 100 = 12.5%

  Note:
  SystemCoreClock variable holds HCLK frequency and is defined in system_stm32f0xx.c file.
  Each time the core clock (HCLK) changes, user had to update SystemCoreClock
  variable value. Otherwise, any configuration based on this variable will be incorrect.
  This variable is updated in three ways:
   1) by calling CMSIS function SystemCoreClockUpdate()
   2) by calling HAL API function HAL_RCC_GetSysClockFreq()
   3) each time HAL_RCC_ClockConfig() is called to configure the system clock frequency
 ----------------------------------------------------------------------- */

 /* Initialize TIMx peripheral as follows:
   + Prescaler = (SystemCoreClock / 16000000) - 1
   + Period = (666 - 1)
   + ClockDivision = 0
   + Counter direction = Up
 */
 TimHandle.Instance = TIMx;

 TimHandle.Init.Prescaler     = uhPrescalerValue;
 TimHandle.Init.Period      = PERIOD_VALUE;
 TimHandle.Init.ClockDivision   = 0;
 TimHandle.Init.CounterMode    = TIM_COUNTERMODE_UP;
 TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;
 TimHandle.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
 if (HAL_TIM_PWM_Init(&TimHandle) != HAL_OK)
 {
  /* Initialization Error */
  Error_Handler();
 }

 /*##-2- Configure the PWM channels #########################################*/
 /* Common configuration for all channels */
 sConfig.OCMode    = TIM_OCMODE_PWM1;
 sConfig.OCPolarity  = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
 sConfig.OCFastMode  = TIM_OCFAST_DISABLE;
 sConfig.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
 sConfig.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;

 sConfig.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;

 /* Set the pulse value for channel 1 */
 sConfig.Pulse = timPulse1;
 if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
 {
  /* Configuration Error */
  Error_Handler();
 }

 /*##-3- Start PWM signals generation #######################################*/
 /* Start channel 1 */
 if (HAL_TIM_PWM(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1);
	sConfig.Pulse = timPulse1;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1);
	HAL_TIM_PWM(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1);
	sConfig.Pulse = timPulse1;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1);
	HAL_TIM_PWM(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1);
	 sConfig.Pulse = timPulse1;
   HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1);
	 HAL_TIM_PWM(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1);
	 sConfig.Pulse = timPulse1;
   HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&TimHandle, &sConfig, TIM_CHANNEL_1);
	 HAL_TIM_PWM_Start(&TimHandle, TIM_CHANNEL_1);
		HAL_Delay(1);
	}	

 }

}//end main


/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @param None
 * @retval None
 */
static void Error_Handler(void)
{
 /* Turn LED2 on */
 BSP_LED_On(LED2);
 while (1)
 {
 }
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 *     The system Clock is configured as follow : 
 *      System Clock source      = PLL (HSI48)
 *      SYSCLK(Hz)           = 48000000
 *      HCLK(Hz)            = 48000000
 *      AHB Prescaler         = 1
 *      APB1 Prescaler         = 1
 *      HSI Frequency(Hz)       = 48000000
 *      PREDIV             = 2
 *      PLLMUL             = 2
 *      Flash Latency(WS)       = 1
 * @param None
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;

 /* Select HSI48 Oscillator as PLL source */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI48;
 RCC_OscInitStruct.HSI48State = RCC_HSI48_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI48;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL2;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct)!= HAL_OK)
 {
  /* Initialization Error */
  while(1); 
 }

 /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK and PCLK1 clocks dividers */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1);
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1)!= HAL_OK)
 {
  /* Initialization Error */
  while(1); 
 }
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT

/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(char *file, uint32_t line)
{
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

 /* Infinite loop */
 while (1)
 {
 }
}

#endif

Pozdrawiam

Link do komentarza
Share on other sites

Niestety nie zamieściłeś kodu odpowiedzialnego za konfigurację zegara. Nie wiem skąd założenie, że używasz akurat 48MHz - proponowałbym się najpierw upewnić czy to prawda.

Warto też sprawdzić, czy HAL_Delay działa zgodnie z oczekiwaniami - bardzo możliwe że to też działa inaczej niż powinno.

Link do komentarza
Share on other sites

Niestety nie zamieściłeś kodu odpowiedzialnego za konfigurację zegara. Nie wiem skąd założenie, że używasz akurat 48MHz - proponowałbym się najpierw upewnić czy to prawda.

Warto też sprawdzić, czy HAL_Delay działa zgodnie z oczekiwaniami - bardzo możliwe że to też działa inaczej niż powinno.

Cześć Elvis,

czy chodzi Ci o funkcję: SystemClock_Config(void) , czy o jakiś inny kod? Bo jeśl o tą funkcję to jej kod jest zamieszczony. Dzieki za sugestię z HAL_delay.

Pozdrawiam

Link do komentarza
Share on other sites

Przepraszam, z przyzwyczajenia nie sprawdziłem czy jest jeszcze coś po main... Faktycznie wygląda że zegar 48MHz.

Popatrz na linijkę:

uhPrescalerValue = (uint32_t)(SystemCoreClock / 10000000) - 1;

Podstaw wartości i policz na kartce 😉 sam zobaczysz gdzie jest błąd.

 • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Przepraszam, z przyzwyczajenia nie sprawdziłem czy jest jeszcze coś po main... Faktycznie wygląda że zegar 48MHz.

Popatrz na linijkę:

uhPrescalerValue = (uint32_t)(SystemCoreClock / 10000000) - 1;

Podstaw wartości i policz na kartce 😉 sam zobaczysz gdzie jest błąd.

Dzięki już widzę gdzie jest błąd 😉

Pozdrawiam

BTW: sprawdziłem HAL_Delay używa "pod maską" timera Sys_Tick i jest w miarę dokładny.

Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.