Skocz do zawartości

Pomiar ADC przez przerwania - kurs


Pixelx

Pomocna odpowiedź

Witam.

Realizuje kurs: https://forbot.pl/blog/kurs-stm32-f4-5-pomiar-napiecia-adc-dma-stmstudio-id13099

Pomiar temperatury przez ADC bez przerwania działa super. W momencie jak dołożyłem przerwania uC wykonuje raz tą operacje i wchodzi do obsługi przerwania. Inaczej mówiąc dokonuje pomiaru tylko raz, klikając reset dokonuje go znowu nie robi tego cyklicznie sam. Z czego wynika problem?

Kod programu

/* USER CODE BEGIN Header */
/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.</center></h2>
 *
 * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
 * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
 * License. You may obtain a copy of the License at:
 *            opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 *
 ******************************************************************************
 */
/* USER CODE END Header */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;

/* USER CODE BEGIN PV */
uint16_t PomiarADC;
float Temperature;
float Vsense;
const float V25 = 0.76; // [Volts]
const float Avg_slope = 0.0025; //[Volts/degree]
const float SupplyVoltage = 3.0; // [Volts]
const float ADCResolution = 4095.0;

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {

	PomiarADC = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
	Vsense = (SupplyVoltage * PomiarADC) / ADCResolution;
	Temperature = ((Vsense - V25) / Avg_slope) + 25;
}

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_ADC1_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */

 HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
 //HAL_ADC_Start(&hadc1);
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {

//	 if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK){
//		 PomiarADC = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
//		 Vsense = (SupplyVoltage * PomiarADC)/ADCResolution;
//		 Temperature = ((Vsense-V25)/Avg_slope)+25;
//
//		 HAL_ADC_Start(&hadc1);
//	 }  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

 /** Configure the main internal regulator output voltage 
 */
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
 */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
 */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
}

/**
 * @brief ADC1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_ADC1_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 0 */

 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};

 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
 /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion) 
 */
 hadc1.Instance = ADC1;
 hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV8;
 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
 hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
 hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
 hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
 if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time. 
 */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR;
 sConfig.Rank = 1;
 sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 2 */

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{ 
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Ustawienia z CubeMX

 

 

ustawienia stm32.JPG

ustawienia stm32_2.JPG

Edytowano przez Pixelx
Link do komentarza
Share on other sites

Ja bym dorzucil HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);  na koniec przerwania ADC, jak to nic nie da to bym sprawdzal dalej przez debuger co sie dzieje na rejestrach ADC. Ewentualnie sprawdzilbym jeszcze co robi ta flaga hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; z F4 ostatnio malo co sie bawilem, takze nie pamientam co za ficzery ma tamtejszy ADC.

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.