Skocz do zawartości

STM32_74HC595 Rejestr Przesuwny


bresser2208

Pomocna odpowiedź

Witam wszystkich serdecznie.

Próbuje skomunikować rejestr przesuwny 74HC595 z STM32F4 za pomocą SPI. I tu następuje problem, mianowicie rejestr ten ma obrazować swą zawartość za pomocą diod LED otóż gdy próbuję przesłać bajt danych na rejestr on coś wyświetla ale nie jest to ten bajt który przesyłam. Ponadto po resecie procesora zapala inne diody. Poniżej zamieszczam kod programu, gdyby któryś z kolegów rzucił na to okiem może zauważy ewidentne błędy.

/**
 ******************************************************************************
 * File Name     : main.c
 * Description    : Main program body
 ******************************************************************************
 *
 * COPYRIGHT(c) 2016 STMicroelectronics
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
 * are permitted provided that the following conditions are met:
 *  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer.
 *  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
 *   this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
 *   and/or other materials provided with the distribution.
 *  3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
 *   may be used to endorse or promote products derived from this software
 *   without specific prior written permission.
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
 * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
 * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
 * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
 * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
 * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 *
 ******************************************************************************
 */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx_hal.h"

/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi3;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_SPI3_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

int main(void)
{

 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();
 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();
 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_SPI3_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
uint8_t dane0=0x22;

 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {
HAL_SPI_Transmit(&hspi3,&dane0,1,1);
while(HAL_SPI_GetState(&hspi3)!=HAL_SPI_STATE_READY);
void ZATRZASK(void);
HAL_GPIO_WritePin(R1_GPIO_Port,R1_Pin,GPIO_PIN_SET);
 /* USER CODE END WHILE */
 /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}
/** System Clock Configuration
*/
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 180;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 if (HAL_PWREx_EnableOverDrive() != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

 /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/* SPI3 init function */
static void MX_SPI3_Init(void)
{

 hspi3.Instance = SPI3;
 hspi3.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
 hspi3.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
 hspi3.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
 hspi3.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
 hspi3.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
 hspi3.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
 hspi3.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_16;
 hspi3.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
 hspi3.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
 hspi3.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
 hspi3.Init.CRCPolynomial = 10;
 if (HAL_SPI_Init(&hspi3) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }

}

/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LATCH_GPIO_Port, LATCH_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, R1_Pin|R2_Pin|R3_Pin|R4_Pin 
             |R5_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : LATCH_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LATCH_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
 HAL_GPIO_Init(LATCH_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

 /*Configure GPIO pins : R1_Pin R2_Pin R3_Pin R4_Pin 
             R5_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = R1_Pin|R2_Pin|R3_Pin|R4_Pin 
             |R5_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

void ZATRZASK(void)
{
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1);
}


/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @param None
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 while(1) 
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler */ 
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT

/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 * where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */

}

#endif

/**
 * @}
 */ 

/**
 * @}
*/ 

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Link do komentarza
Share on other sites

1.

Wiesz w jaki sposób wykonuje się wywołanie funkcji w C? Bo na pewno nie tak

void ZATRZASK(void); 

2.

gdy próbuję przesłać bajt danych na rejestr on coś wyświetla ale nie jest to ten bajt który przesyłam

Nie możesz podać pełnej informacji? To znaczy czy za każdym razem diody zapalają się tak samo, losowo czy w jakiś inny sposób?

Link do komentarza
Share on other sites

Dzięki za odzew.

Winno być:

ZATRZASK();

Tak, z każdym razem diody zapalają się losowo.

[ Dodano: 11-08-2016, 15:47 ]

Problem rozwiązany,
Złe wywołanie funkcji to pierwszy błąd.

Generalnie w momencie gdy podawałem dane nie w hex tylko dziesiętni układ działa poprawnie.

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.