Skocz do zawartości

[STM32F4] Timer z nieregularnym przerwaniem


Iwko96

Pomocna odpowiedź

Witam, posiadam płytkę STM32F407G-DISC1. Celem mojego projektu jest stworzenie programu, który będzie inkrementował pewną zmienną z losowym czasem. Wartość średnia tego czasu będzie zadawana z potencjometru, odchylenie standardowe będzie proporcjonalne do wartości średniej. Jestem początkującym w programowaniu mikrokontrolerów i próbowałem to rozwiązać za pomocą aktualizacji prescalera dla timera lecz to chyba nie jest właściwie rozwiązanie. Czy ktoś z forumowiczów posiada wiedzę jak coś takiego zrobić?

Link do komentarza
Share on other sites

To zależy do czego tego potrzebujesz i jak masz zorganizowaną resztę programu. Skoro potrzebujesz inkrementacji w przypadkowym czasie to rozwązanie z timerem jest OK. Musisz tylko dobrze wyliczyć czas następnego przerwania, tam zwiększyć swój licznik (z atrybutem volatile) a potem gdzieś go wykorzystać. No i to "gdzieś" jest kluczowe, bo jeśli np. reszta kodu wykonuje się w jakiejś prostej pętli powtarzanej co stały czas, to przecież nie ma znaczenia kiedy dokładnie proces inkremetacji się wykona. Możesz wtedy popychać swój licznik co losową liczbę obrotów pętli głównej (w niej samej) a proces odczytujący nie zorientuje się w drobnym oszustwie. Napisz więcej jak będziesz tę zmienną wykorzystywał, jakiej rozdzielczości potrzebujesz, o jakich czasach mówimy, czy używasz jakiegoś systemu operacyjnego, czy to system czasu rzeczywistego, czy masz jakąś wielowątkowość i jak mają ze sobą współpracować procesy generacji wartości (odliczania) i konsumpcji jej wyników.

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Ja proponowałbym się chwilę zastanowić co znaczy "losowy". Procesory są z natury raczej deterministyczne i uzyskiwanie rzeczywiście losowych wartości wcale nie jest łatwe. Stąd pytanie: do czego te wartości losowe mają być używane i jaki poziom losowości jest wymagany. Bo "inkrementowanie pewnej zmiennej z losowym czasem" to wcale niełatwe zadanie.

Link do komentarza
Share on other sites

Elvis zdaję sobie sprawę jak działają procesory, używając słowa "losowy" posłużyłem się skrótem myślowym. Oczywiście zamierzam użyć tu generatora liczb pseudolosowych.

marek1707 chcę stworzyć generator natężenia ruchu drogowego gdzie wartość z potencjometru będzie średnim obciążeniem pasa ruchu a inkrementowana zmienna ilością samochodów. Aby ten generator był w miarę realistyczny nie chcę żeby samochody pojawiały się cyklicznie tylko z odchyleniem od tej średniej w jedną i w drugą stronę. Takie najprostsze odwzorowanie ruchu drogowego. Czasy o jakie mi chodzi są w granicach 1-10 sekund, na pewno nie będzie to ani więcej ani mniej.

Na potrzeby przetestowania mojego pomysłu z timerem stworzyłem program, który zmienia stan diody po przerwaniu timera. Przetestowałem działanie programu najpierw w STM Studio, sygnał analogowy wiesza się na wartości początkowej i nie reaguje na zmiany potencjometru (napięcie na potencjometrze sprawdziłem- zmienia się). Skorzystałem z debugera w Eclipse i program zawiesza się na wywołaniu funkcji HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);. Poniżej umieszczam kod oraz dane z konsoli debugera:

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"

/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;

TIM_HandleTypeDef htim10;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
float V = 0;
uint16_t Pomiar_ADC = 0;
uint32_t PSC = 9999;
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM10_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
	Pomiar_ADC = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
	V = (3.0 * Pomiar_ADC) / 4095.0;
	PSC = V * 3333;

}

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
	HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);

	htim10.Instance = TIM10;
	htim10.Init.Prescaler = PSC;
	htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
	htim10.Init.Period = 999;
	htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
	if (HAL_TIM_Base_Init(&htim10) != HAL_OK) {
		_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
	}

}
/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

int main(void)
{

 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_TIM10_Init();
 MX_ADC1_Init();

 /* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
	while (1) {
 /* USER CODE END WHILE */

 /* USER CODE BEGIN 3 */

	}
 /* USER CODE END 3 */

}

/** System Clock Configuration
*/
void SystemClock_Config(void)
{

 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

  /**Configure the main internal regulator output voltage 
  */
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV16;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV16;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure the Systick interrupt time 
  */
 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

  /**Configure the Systick 
  */
 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

 /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/* ADC1 init function */
static void MX_ADC1_Init(void)
{

 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;

  /**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion) 
  */
 hadc1.Instance = ADC1;
 hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
 hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
 hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
 hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
 if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time. 
  */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
 sConfig.Rank = 1;
 sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

}

/* TIM10 init function */
static void MX_TIM10_Init(void)
{

 htim10.Instance = TIM10;
 htim10.Init.Prescaler = 9999;
 htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim10.Init.Period = 999;
 htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim10) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

}

/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : LED_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

}

 

Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x08001ec0 in main () at C:/Users/BUM/Documents/STM Projekty/3_Timer_Interrupt_LED/3_Timer_Interrupt_ADC_LED/Src/main.c:121
121		HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);

 

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

No ale to wygląda na jakieś podstawowe problemy ze sprzętem. Najpierw zastanów się nad organizacją takiego programu. Co on w ogóle będzie robił? Jak będzie wyglądać główna pętla? Po co to w ogóle timer odpalany w losowym czasie? Co to znaczy "generator natężenia ruchu drogowego"? Co ma się dziać gdy już wygenerujesz ten samochód? Przecież możesz spokojnie zrobić cykl pracy wszystkiego stały, np. 100ms i odliczać różne odcinki czasu właśnie z taką rozdzielczością bez żadnego dodatkowego timera oprócz tego wyznaczonego do taktowania głównej pętli. Przecież niepotrzebne są tu chyba rozdzielczości mikrosekundowe, prawda? Jak ten symulator ma dalej działać? Wysyłać impuls do czegoś wypuszczającego samochód HotWheels na planszy czy cała symulacja ma się odbywać w tym programie? Może zacząłeś to pisać od złej strony?

 • Lubię! 1
 • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Doświadczenie w programowaniu jakieś już mam, ale od niedawna przesiadłem się na mikrokontrolery i pewnie stąd mam problem z opracowaniem odpowiedniej struktury programu. Chyba masz rację, chciałem zrobić to zbyt dokładnie chociaż ta dokładność nie byłaby w żaden sposób zauważalna. Inkrementowana zmienna będzie po prostu pokazywana na wyświetlaczu segmentowym i pod pewnymi warunkami zmniejszana. Ten generator jest częścią większego symulatora który buduje, wszystko będzie się odbywać na uC. Jestem mniej-więcej w połowie pisania programu i to był jak narazie jedyny problem z którym nie mogłem sobie samodzielnie poradzić. Bardzo dziękuję za pomoc 🙂

Link do komentarza
Share on other sites

Witam ponownie, marek1701 sugerując się Twoim pomysłem napisałem taki program:

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"

/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;

TIM_HandleTypeDef htim10;

/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint32_t Pomiar_ADC = 0, dzielnik = 0;
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_TIM10_Init(void);

/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
	static uint16_t licznik = 0;


		dzielnik = Pomiar_ADC / 100;
		if (dzielnik<2) dzielnik=2;
		if (licznik == dzielnik) {
			HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
			licznik=0;
		}
		licznik++;

}
/* USER CODE END PFP */

/* USER CODE BEGIN 0 */

/* USER CODE END 0 */

int main(void)
{

 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_DMA_Init();
 MX_ADC1_Init();
 MX_TIM10_Init();

 /* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, &Pomiar_ADC, 1);
	HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim10);
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
	while (1) {
 /* USER CODE END WHILE */

 /* USER CODE BEGIN 3 */

	}
 /* USER CODE END 3 */

}

/** System Clock Configuration
*/
void SystemClock_Config(void)
{

 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;

  /**Configure the main internal regulator output voltage 
  */
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();

 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 80;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
  */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV16;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV16;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure the Systick interrupt time 
  */
 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);

  /**Configure the Systick 
  */
 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);

 /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
}

/* ADC1 init function */
static void MX_ADC1_Init(void)
{

 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;

  /**Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion) 
  */
 hadc1.Instance = ADC1;
 hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV8;
 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
 hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
 hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
 hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
 if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

  /**Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time. 
  */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
 sConfig.Rank = 1;
 sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_480CYCLES;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

}

/* TIM10 init function */
static void MX_TIM10_Init(void)
{

 htim10.Instance = TIM10;
 htim10.Init.Prescaler = 9999;
 htim10.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim10.Init.Period = 9;
 htim10.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim10) != HAL_OK)
 {
  _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
 }

}

/** 
 * Enable DMA controller clock
 */
static void MX_DMA_Init(void) 
{
 /* DMA controller clock enable */
 __HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();

 /* DMA interrupt init */
 /* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);

}

/** Configure pins as 
    * Analog 
    * Input 
    * Output
    * EVENT_OUT
    * EXTI
*/
static void MX_GPIO_Init(void)
{

 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : LED_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(LED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

Osiągnąłem zamierzony efekt, ale po jakimś czasie przerwanie timera 10 przestaje być wywoływane i nie mam pojęcia czemu. Zauważyłem tylko, że dzieję się to podczas zmniejszania wartości potencjometru. Sprawdziłem za pomocą STM Studio, przetwornik ADC nadal działa. To może być kwestia priorytetu przerwania? To jedyny pomysł jaki przychodzi mi do głowy.

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.