Skocz do zawartości

Kurs STM32L4 – #9 – przetworniki analogowo-cyfrowe (ADC)


Pomocna odpowiedź

Cześć,
Popełniam gdzieś jakiś błąd w konfiguracji i na prawdę nie wiem o co chodzi, bo robię temat od początku chyba siódmy raz. Przy włączeniu DMA na TeraTermie otrzymuje stałe wartości: dla kanału pierwszego jakąś randomową wartość, dla drugiego 0. Próbowałem zarówno z potencjometrami jak i joystickiem oraz z przerwaniami jak i bez nich. Szukając rozwiązania próbowałem też wykorzystać DMA do obsługi UART (zgodnie z linkiem), ale również tam nie działa jak powinno (w Tera Term nic się nie wyświetla). Próbowałem odpalić to na STM32L476 jak i STM32F103. Efekt ten sam. Proszę o pomoc.

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

@PjoterZ witam na forum 🙂 Chętnie pomożemy, ale ciężko doradzić coś w ciemno. Musisz pokazać chociaż zrzuty ekranu swojego projektu z CubeMX i pokazać kod, który nie działa. Trzymajmy się proszę tylko wersje na STM32L4, aby był porządek w komentarzach do kursu.

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Podobnie jak u użytkownika @PjoterZ u mnie też DMA nie chce dobrze zadziałać.

Używam Nucleo z STM32L476RG.

Ekrany z CubeMX:

CubeMX1.thumb.png.7fac533a5688edbec87e482dd4b6e88b.pngCubeMX2.thumb.png.6e7a86a7d7af4cc6ff29571c847b6a90.png

Kod:

 

/* USER CODE BEGIN Header */
/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c in proj28-ADC-DMA
 * In CubeMX change settings of ADC1:
 * DMA Settings -> Add -> in DMA Request column set ADC1, go to bottom part
 * of the window and set paremeter 'DMA Request Settings' and
 * 'Mode' to 'Circular'
 * Also: ADC1 set 'Continuous Conversion Mode:' to 'Enabled'
 * and 'DMA Continuous Requests:' set to 'Enabled'
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2021 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.</center></h2>
 *
 * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
 * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
 * License. You may obtain a copy of the License at:
 *            opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 *
 ******************************************************************************
 */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;

UART_HandleTypeDef huart2;

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_USART2_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

int __io_putchar(int ch)
{
 if (ch == '\n') {
  __io_putchar('\r');
 }

 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);

 return 1;
}

/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_ADC1_Init();
 MX_DMA_Init();
 MX_USART2_UART_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */

 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */

 volatile static uint16_t value[2]; //half word type data buffer to store data
 // volatile, because we will modify its value outside of scope,
 // and static because we want the non-stack segment for it (this will have allocated memory in data segment)

 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_SINGLE_ENDED);

 HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)value, 2);

 //HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)value, 2); // DMA version of HAL_ADC_Start(), function wants pointer to uint32_t, so cast it.
 // above function accepts parameters (adc, buffer where data will be stored by DMA, how many items /variables/ to copy)

 while (1)
 {
	 printf("value1=%u, value2=%u\n", value[0], value[1]);

	 HAL_Delay(250);
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

 /** Configure the main internal regulator output voltage
 */
 if (HAL_PWREx_ControlVoltageScaling(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
 */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_MSI;
 RCC_OscInitStruct.MSIState = RCC_MSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.MSICalibrationValue = 0;
 RCC_OscInitStruct.MSIClockRange = RCC_MSIRANGE_6;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_MSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 1;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 40;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV7;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = RCC_PLLQ_DIV2;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = RCC_PLLR_DIV2;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
 */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_4) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
}

/**
 * @brief ADC1 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_ADC1_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 0 */

 ADC_MultiModeTypeDef multimode = {0};
 ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};

 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
 /** Common config
 */
 hadc1.Instance = ADC1;
 hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1;
 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
 hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
 hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
 hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
 hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
 hadc1.Init.NbrOfConversion = 2;
 hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
 hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
 hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
 hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
 if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Configure the ADC multi-mode
 */
 multimode.Mode = ADC_MODE_INDEPENDENT;
 if (HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Configure Regular Channel
 */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
 sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
 sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_640CYCLES_5;
 sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
 sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
 sConfig.Offset = 0;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Configure Regular Channel
 */
 sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_2;
 sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
 if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */

 /* USER CODE END ADC1_Init 2 */

}

/**
 * @brief USART2 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_USART2_UART_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */

 /* USER CODE END USART2_Init 0 */

 /* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */

 /* USER CODE END USART2_Init 1 */
 huart2.Instance = USART2;
 huart2.Init.BaudRate = 115200;
 huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
 huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
 huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
 huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
 huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
 huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
 huart2.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
 huart2.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
 if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */

 /* USER CODE END USART2_Init 2 */

}

/**
 * Enable DMA controller clock
 */
static void MX_DMA_Init(void)
{

 /* DMA controller clock enable */
 __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();

 /* DMA interrupt init */
 /* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
 HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 2, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);

}

/**
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_GPIO_Init(void)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : LD2_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LD2_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(LD2_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
 __disable_irq();
 while (1)
 {
 }
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Terminal:

terminal.thumb.png.9afb1ecb3c365f8c8789dc20e64bcafd.png

Zauważyłem, że value1 zmienia się, jeśli zmienię ustawienie potencjometru i wcisnę 'Reset', tak jakby wartość była odświeżana tylko zaraz po starcie procesora. Ponadto przy ustawieniu na max (3,3V na wejściu ADC1_IN2, to jest PC1, potwierdzone miernikiem) wartość value1 wynosi 254 (przy poprzednich testach ADC, bez DMA, wartości odczytywane z ADC były rzędu 4095, czyli bardziej ok jak na 12-bitowy przetwornik). Wartość value2 bez zmian, zawsze 0.

Czyżby DMA nie działało jak należy? (czas próbkowania usawiony na 640.5 cykla zegara) 

 

Link do komentarza
Share on other sites

No dobra, mam pierwsze wyniki z dochodzenia:

CubeMX generuje kod po swojemu, a nie zawsze dobrze. Nie jestem pewien, czy to jakieś nieudokumentowane ficzery są, ale niejednokrotnie słyszałem słowa krytyki (od wieloletnich inżynierów oprogramowania embedded z którymi pracowałem) pod adresem owego narzędzia. Ale dość narzekań, teraz do rzeczy:

W kodzie wygenerowanym przez CubeMX znajduję taką serię:

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_ADC1_Init();
 MX_DMA_Init();
 MX_USART2_UART_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */

I przy takim układzie DMA nie działa. Sprawdziłem w debuggerze: zwiększyłem bufor na dane do 64, jeden kanał, bez skanowania, bez UARTa, jednym słowem prostota do granic możliwości. Po podejrzeniu zawartości bufora, znajdujemy tam tylko jedną daną różną od zera (przy 'niezerowym' ustawieniu potencjomentru), na indeksie 0. Potem - same zera.

I teraz, po utarczkach z innymi peryferialami, jak np USART vs DMA, znalazłem kod z USART-DMA działający, vs mój, przepisywany ręcznie i kompilowany na moim PC, po czym znalazłem jedną rzecz, która nie wydawała się być decydującą, ale spróbować warto. Zmieniłem to i... DZIAŁA! A co zmieniłem? Patrz poniżej:

Wróciłem więc do tego przykładu i oto nowa, poprawiona wersja kodu, a w zasadzie kolejność linii:

 MX_GPIO_Init();
 MX_DMA_Init();
 MX_ADC1_Init();
 MX_USART2_UART_Init();

Zamiana kolejności inicjalizacji modułu DMA i ADC1. W innym przykładzie miałem podobnie. USART nie chciał wypluwać danych z pomocą DMA dopóki nie zamieniłem tak, żeby najpierw był DMA_Init() a potem USART_Init(). 

Do kolegi @PjoterZ : jeśli jeszcze nie straciłeś zapału: możesz spróbować swojego kodu i powyższej modyfikacji? 

I jeszcze UWAGA: Jak już zostało wspomniane w kursie, zmiana kolejności tych linii musi być wykonana ręcznie, przed kompilacją. Włączenie CubeMX i dokonanie jakichkolwiek zmian spowoduje powrót tych linii do poprzednich stanów.

Do każdego innego, kto mógłby sprawdzić w swoim IDE: jaki kod jest generowany? Czy to może jakieś moje ustawienia? Czy zamiana tych linii miejscami zmienia działanie programu?

EDIT: Znalazłem forum producenta tego narzędzia. Problem był reportowany już w 2019 roku, niby został naprawiony, ale później nastąpił nawrót do błędnej wersji. Link tutaj i drugi link. Żeby ubić problem należy wykonać następujące czynności:

 1. Uruchom CubeMX
 2. Znajdź zakładkę 'Project Manager' (u góry)
 3. Idź do 'Advanced Settings' (po lewej)
 4. Znajdź obszar 'Generated Functions Calls' w dolnej części okna
 5. Zaznacz rząd w którym jest 'MX_DMA_Init' i po prawej u góry jest taki mały symbol ze strzałką do góry. Kliknij odpowiednią ilość razy, żeby 'MX_DMA_Init' wlazło wyżej, ponad 'MX_ADC1_Init', czy z czym tam się borykasz.
 6. Uśmiechnij się, łyknij piwa itepe, gdyż świat stał się ociupinę lepszy...

P.S.: Gdyby ktoś miał ochotę popróbować tego wspomnianego przeze mnie tutoriala, to link jest tutaj: DigiKey

Tak ulepszony program działa mi częściowo, tzn: wartości już się wyświetlają na bieżąco, są w oczekiwanym zakresie (max: 4095), ale kręcenie jednym potencjometrem zmienia wartość obu zmiennych wyświetlanych w oknie terminala. Kręcenie drugim potencjometrem nie powoduje widocznych zmian. Grzebię dalej...

 

EDIT2: Wygrzebałem. W szale grzebania w ustawieniach przegapiłem, że w ustawieniach ADC1 Rank 1 ma mieć Channel1 a Rank 2 Channel 2. Tyle. Ustawione, zapisane, działa!

Edytowano przez smilee
Dodatkowe linki
 • Pomogłeś! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Cześć robię projekt na nucleol476rg i potrzebuję dość stabilnego napięcia odniesienia nie musi być idealne ale, chodzi o to, żeby wpływ zmiennego obciążenia MCU (np. sterowanie pwm) miał na nie jak najmniejszy wpływ. Z datasheetu płytki nucleo zworką odpowiedzialna za połączenie VDDA do VDD jest zworka SB57 czy dobrze rozumiem, że jak zdejmę tą zworkę i podłączę do niej inne napięcie zasilania zakresu opisanego w dokumentacji(ja akurat potrzebuję około 3.3 V) to otrzymam bardziej stabilne analogowe napięcie referencyjne z zakresu od 0 do wartości napięcia które podłączyłem?    image.thumb.png.14c9ff44b302176f3dedf5a901c6449a.png  image.thumb.png.6dbaafee49a139b7653a66efd753c286.png

Link do komentarza
Share on other sites

@voltedor chyba nie ma lepszej metody na mówienie o połączeniach na płytce niż korzystanie ze schematu 🙂 

MB1136.pdf

Tu jest najważniejsza część:

image.thumb.png.7a479f2b4c692f1d838ee147bc698c37.png

VDD i AVDD są związane z zasilaniem i jak masz założoną zworkę IDD to trafia tam 3,3V z kaskady regulatorów.

image.thumb.png.4354b3e5d4c4db86fc2b4dc8434d0820.png

Dnia 27.11.2021 o 15:48, voltedor napisał:

jest zworka SB57 czy dobrze rozumiem, że jak zdejmę tą zworkę i podłączę do niej inne napięcie zasilania zakresu opisanego w dokumentacji(ja akurat potrzebuję około 3.3 V) to otrzymam bardziej stabilne analogowe napięcie referencyjne z zakresu od 0 do wartości napięcia które podłączyłem? 

Tak 🙂 Tylko prześledź schemat i zobaczysz że AVDD jest jeszcze poprowadzone w inne miejsca. Niektóre z nich są opisane jako "default open" czyli nie przejmujesz się, ale lepiej sprawdzić czy któreś ci nie przeszkadza. 

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

(edytowany)

Takie głupie pytanie - mógłby mi ktoś nieco dokładniej wyjaśnić jaka jest rola funkcji:

HAL_ADC_PollForConversion

Chodzi o to, że w programie celowo ją sobie wykomentowałem i pomiar... nadal działa (oczywiście mierząc tylko pojedynczy kanał). Czy nie jest tak, że ma ona faktycznie zastosowanie dopiero przy kilku mierzonych kanałach aby oddzielić od siebie pomiary?

Edytowano przez Wloczykij555
Link do komentarza
Share on other sites

Dołącz do dyskusji, napisz odpowiedź!

Jeśli masz już konto to zaloguj się teraz, aby opublikować wiadomość jako Ty. Możesz też napisać teraz i zarejestrować się później.
Uwaga: wgrywanie zdjęć i załączników dostępne jest po zalogowaniu!

Anonim
Dołącz do dyskusji! Kliknij i zacznij pisać...

×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link

×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.

×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.