Skocz do zawartości

[Kurs] Cadsoft Eagle - część 3 (Biblioteki)


Nawyk

Pomocna odpowiedź

Miałem pewien problem, ale przed chcwilą udało mi się go rozwiązać. Może opiszę go tutaj, bo to się może komuś przydać 😃

"Jak usunąć jeden element z biblioteki eagle, lub zmienić jego nazwę"

Więc co zrobić jeżeli podczas edycji biblioteki, pomylimy nazwę?

Zamiast APDS napisałem ADPS 🤣 . Z poziomu eagle nie możemy jednak zmienić nazwy elementu\obudowy\symbolu.

W tym celu lokalizujemy plik z biblioteką na komputerze, i otwieramy go za pomocą jakiegoś notatnika (najlepiej PSPad).

Widzimy, że pliki .lbr łudząco przypomiają HTML. No to teraz już z górki 🤣 . Wyszukujemy błędnej nazwy, i zamieniamy ją na właściwą (można to zrobić za pomocą Ctrl+F).

Jeżeli teraz chciałbym na przykład usunąć któryś z elementów (co w eagle też nie jest możliwe) szukam po znacznikach, i usuwam je razem z tekstem który jest w środku.

Przykład:

Chcę usunąć element HSDL-9100. Z tej biblioteki otwartej w PSPad:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<settings>
<setting alwaysvectorfont="no"/>
<setting verticaltext="up"/>
</settings>
<grid distance="0.1" unitdist="inch" unit="inch" style="lines" multiple="1" display="yes" altdistance="0.01" altunitdist="inch" altunit="inch"/>
<layers>
<layer number="1" name="Top" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="16" name="Bottom" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="17" name="Pads" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="18" name="Vias" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="19" name="Unrouted" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="20" name="Dimension" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="21" name="tPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="22" name="bPlace" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="23" name="tOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="24" name="bOrigins" color="15" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="25" name="tNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="26" name="bNames" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="27" name="tValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="28" name="bValues" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="29" name="tStop" color="7" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="30" name="bStop" color="7" fill="6" visible="no" active="yes"/>
<layer number="31" name="tCream" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="32" name="bCream" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="33" name="tFinish" color="6" fill="3" visible="no" active="yes"/>
<layer number="34" name="bFinish" color="6" fill="6" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="35" name="tGlue" color="7" fill="4" visible="no" active="yes"/>
<layer number="36" name="bGlue" color="7" fill="5" visible="no" active="yes"/>
<layer number="37" name="tTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="38" name="bTest" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="39" name="tKeepout" color="4" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="40" name="bKeepout" color="1" fill="11" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="41" name="tRestrict" color="4" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="42" name="bRestrict" color="1" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="43" name="vRestrict" color="2" fill="10" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="44" name="Drills" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="45" name="Holes" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="46" name="Milling" color="3" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="47" name="Measures" color="7" fill="1" visible="no" active="yes"/>
<layer number="48" name="Document" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="49" name="Reference" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="51" name="tDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="52" name="bDocu" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="91" name="Nets" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="92" name="Busses" color="1" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="94" name="Symbols" color="4" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="95" name="Names" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="96" name="Values" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="97" name="Info" color="7" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
<layer number="98" name="Guide" color="6" fill="1" visible="yes" active="yes"/>
</layers>
<library>
<packages>
<package name="TSOP32156">
<wire x1="-3" y1="2" x2="3" y2="2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="3" y1="2" x2="3" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="3" y1="-2" x2="2.5" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="2.5" y1="-2" x2="-2.5" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-2.5" y1="-2" x2="-3" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-3" y1="-2" x2="-3" y2="2" width="0.127" layer="21"/>
<pad name="VCC" x="0" y="1.27" drill="0.8" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="OUT" x="-1.27" y="-1.27" drill="0.8" shape="long" rot="R90"/>
<pad name="GND" x="1.27" y="-1.27" drill="0.8" shape="long" rot="R90"/>
<wire x1="2.5" y1="-2" x2="-2.5" y2="-2" width="0.127" layer="21" curve="-191.421186"/>
<text x="-3" y="2.5" size="1.27" layer="25">>NAME</text>
<text x="-3" y="-6.5" size="1.27" layer="27">>VALUE</text>
</package>
<package name="HSDL-9100">
<wire x1="-5.5" y1="2.1" x2="5.5" y2="2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="2.1" x2="5.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="-2.1" x2="-5.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-5.5" y1="-2.1" x2="-5.5" y2="2.1" width="0.127" layer="21"/>
<smd name="LED_A" x="-2.6" y="0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="LED_K" x="-2.6" y="-0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DET_K" x="2.6" y="0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DET_A" x="2.6" y="-0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
</package>
<package name="APDS-9700">
<wire x1="-0.1" y1="0" x2="-0.1" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-0.1" y1="-2" x2="1.9" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-0.1" y1="0" x2="1.9" y2="0" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.9" y1="0" x2="1.9" y2="-2" width="0.127" layer="21"/>
<hole x="0.9" y="-1" drill="0.6"/>
<wire x1="0.6" y1="-0.6" x2="0.3" y2="-0.9" width="0.127" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="0.3" y1="-0.9" x2="0.3" y2="-1.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="0.3" y1="-1.1" x2="0.6" y2="-1.4" width="0.127" layer="21" curve="90"/>
<wire x1="0.6" y1="-1.4" x2="1.2" y2="-1.4" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="0.6" y1="-0.6" x2="1.3" y2="-0.6" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.3" y1="-0.6" x2="1.5" y2="-0.8" width="0.127" layer="21" curve="-90"/>
<wire x1="1.5" y1="-0.8" x2="1.5" y2="-1.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="1.5" y1="-1.1" x2="1.2" y2="-1.4" width="0.127" layer="21" curve="-90"/>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TSOP32156">
<wire x1="-5.08" y1="5.08" x2="5.08" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="5.08" x2="5.08" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="5.08" y1="-5.08" x2="-5.08" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-5.08" y1="-5.08" x2="-5.08" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="OUT" x="-10.16" y="2.54" length="middle"/>
<pin name="VCC" x="-10.16" y="0" length="middle"/>
<pin name="GND" x="-10.16" y="-2.54" length="middle"/>
<text x="-5.08" y="5.842" size="1.27" layer="95">>NAME</text>
<text x="-5.08" y="-7.62" size="1.27" layer="96">>VALUE</text>
</symbol>

<symbol name="HSDL-9100">
<wire x1="-11.43" y1="5.08" x2="-0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="-5.08" x2="-1.27" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-1.27" y1="-5.08" x2="-11.43" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-11.43" y1="-5.08" x2="-11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="LED_A" x="-13.97" y="3.81" visible="pad" length="short"/>
<pin name="LED_K" x="-13.97" y="-3.81" visible="pad" length="short"/>
<pin name="DET_A" x="13.97" y="-3.81" visible="pad" length="short" rot="R180"/>
<pin name="DET_K" x="13.97" y="3.81" visible="pad" length="short" rot="R180"/>
<wire x1="-11.43" y1="-3.81" x2="-11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-11.43" y1="3.81" x2="-11.43" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="3.81" x2="-11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-3.81" x2="-11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="5.08" x2="-0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94" style="shortdash"/>
<text x="-11.43" y="-7.62" size="1.9304" layer="96">>VAULE</text>
<text x="-11.176" y="5.9055" size="1.9304" layer="95">>NAME</text>
<wire x1="-8.255" y1="1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="-4.445" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="1.27" x2="-6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="1.27" x2="-8.255" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-8.255" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<circle x="-6.35" y="0" radius="2.83980625" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="3.81" x2="-6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="-0.635" x2="-2.8575" y2="-2.2225" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="0.635" x2="-2.8575" y2="-0.9525" width="0.254" layer="94"/>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="-3.175" y="-1.27"/>
<vertex x="-2.54" y="-0.635"/>
<vertex x="-2.54" y="-1.27"/>
</polygon>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="-3.175" y="-2.54"/>
<vertex x="-2.54" y="-1.905"/>
<vertex x="-2.54" y="-2.54"/>
</polygon>
<wire x1="11.43" y1="-5.08" x2="1.27" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="1.27" y1="-5.08" x2="0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="11.43" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="5.08" x2="11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="3.81" x2="11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="-3.81" x2="11.43" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-3.81" x2="11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="3.81" x2="11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="-5.08" x2="0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94" style="shortdash"/>
<wire x1="8.255" y1="-1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="1.27" x2="4.445" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="-1.27" x2="6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-1.27" x2="8.255" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="8.255" y1="1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<circle x="6.35" y="0" radius="2.83980625" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-3.81" x2="6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="1.27" x2="6.35" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="0.635" x2="2.54" y2="2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.2225" y1="1.5875" x2="4.1275" y2="-0.3175" width="0.254" layer="94"/>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="4.1275" y="0.3175"/>
<vertex x="4.7625" y="0.9525"/>
<vertex x="4.7625" y="0.3175"/>
</polygon>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="4.445" y="-0.635"/>
<vertex x="3.81" y="-0.635"/>
<vertex x="4.1275" y="0"/>
</polygon>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="-0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="-5.08" x2="0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
</symbol>
<symbol name="APDS-9700">
<wire x1="0" y1="-2.54" x2="-17.78" y2="-2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="-2.54" x2="-17.78" y2="-22.86" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-17.78" y1="-22.86" x2="0" y2="-22.86" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0" y1="-22.86" x2="0" y2="-2.54" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="LON" x="-22.86" y="-5.08" length="middle"/>
<pin name="ENB" x="-22.86" y="-10.16" length="middle"/>
<pin name="DOUT" x="-22.86" y="-15.24" length="middle"/>
<pin name="GND" x="-22.86" y="-20.32" length="middle"/>
<pin name="VCC" x="5.08" y="-5.08" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="LEDA" x="5.08" y="-10.16" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="FILT" x="5.08" y="-15.24" length="middle" rot="R180"/>
<pin name="PD" x="5.08" y="-20.32" length="middle" rot="R180"/>
<text x="-15.24" y="-1.778" size="1.778" layer="95">>NAME</text>
<text x="-16.002" y="-25.4" size="1.778" layer="96">APDS-9700</text>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TSOP32156" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TSOP32156" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSOP32156">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="OUT"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HSDL-9100" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HSDL-9100" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSDL-9100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DET_A" pad="DET_A"/>
<connect gate="G$1" pin="DET_K" pad="DET_K"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_A" pad="LED_A"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_K" pad="LED_K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="HSDL-9100" value="Features Excellent optical isolation resulting in near zero optical cross-talk High efficiency emitter and high sensitivity photodiode for high signal-to-noise ratio Low cost & lead-free miniature surface-mount package   Height – 2.70 mm   Width – 2.75 mm   Length – 7.10 mm Detect objects from near zero to 60mm Low dark current Guaranteed Temperature Performance -25°C to 85°C Applications Mobile phones Notebooks Industrial Control Printers, Photocopiers and Facsimile machines Home Appliances Vending Machines" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="APDS-9700">
<gates>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>

Usuwam fragmenty:

<package name="HSDL-9100">
<wire x1="-5.5" y1="2.1" x2="5.5" y2="2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="2.1" x2="5.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="5.5" y1="-2.1" x2="-5.5" y2="-2.1" width="0.127" layer="21"/>
<wire x1="-5.5" y1="-2.1" x2="-5.5" y2="2.1" width="0.127" layer="21"/>
<smd name="LED_A" x="-2.6" y="0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="LED_K" x="-2.6" y="-0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DET_K" x="2.6" y="0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
<smd name="DET_A" x="2.6" y="-0.5" dx="1.6" dy="0.6" layer="1"/>
</package>

oraz

<symbol name="HSDL-9100">
<wire x1="-11.43" y1="5.08" x2="-0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="-5.08" x2="-1.27" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-1.27" y1="-5.08" x2="-11.43" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-11.43" y1="-5.08" x2="-11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<pin name="LED_A" x="-13.97" y="3.81" visible="pad" length="short"/>
<pin name="LED_K" x="-13.97" y="-3.81" visible="pad" length="short"/>
<pin name="DET_A" x="13.97" y="-3.81" visible="pad" length="short" rot="R180"/>
<pin name="DET_K" x="13.97" y="3.81" visible="pad" length="short" rot="R180"/>
<wire x1="-11.43" y1="-3.81" x2="-11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-11.43" y1="3.81" x2="-11.43" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="3.81" x2="-11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-3.81" x2="-11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="5.08" x2="-0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94" style="shortdash"/>
<text x="-11.43" y="-7.62" size="1.9304" layer="96">>VAULE</text>
<text x="-11.176" y="5.9055" size="1.9304" layer="95">>NAME</text>
<wire x1="-8.255" y1="1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="-4.445" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="1.27" x2="-6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="1.27" x2="-8.255" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-8.255" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<circle x="-6.35" y="0" radius="2.83980625" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="3.81" x2="-6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-6.35" y1="-1.27" x2="-6.35" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="-0.635" x2="-2.8575" y2="-2.2225" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-4.445" y1="0.635" x2="-2.8575" y2="-0.9525" width="0.254" layer="94"/>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="-3.175" y="-1.27"/>
<vertex x="-2.54" y="-0.635"/>
<vertex x="-2.54" y="-1.27"/>
</polygon>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="-3.175" y="-2.54"/>
<vertex x="-2.54" y="-1.905"/>
<vertex x="-2.54" y="-2.54"/>
</polygon>
<wire x1="11.43" y1="-5.08" x2="1.27" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="1.27" y1="-5.08" x2="0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="11.43" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="5.08" x2="11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="3.81" x2="11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="11.43" y1="-3.81" x2="11.43" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-3.81" x2="11.43" y2="-3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="3.81" x2="11.43" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="0.508" y1="-5.08" x2="0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94" style="shortdash"/>
<wire x1="8.255" y1="-1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="1.27" x2="4.445" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="-1.27" x2="6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-1.27" x2="8.255" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="8.255" y1="1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="1.27" x2="6.35" y2="1.27" width="0.254" layer="94"/>
<circle x="6.35" y="0" radius="2.83980625" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="-3.81" x2="6.35" y2="-1.27" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="6.35" y1="1.27" x2="6.35" y2="3.81" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="4.445" y1="0.635" x2="2.54" y2="2.54" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="2.2225" y1="1.5875" x2="4.1275" y2="-0.3175" width="0.254" layer="94"/>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="4.1275" y="0.3175"/>
<vertex x="4.7625" y="0.9525"/>
<vertex x="4.7625" y="0.3175"/>
</polygon>
<polygon width="0.254" layer="94">
<vertex x="4.445" y="-0.635"/>
<vertex x="3.81" y="-0.635"/>
<vertex x="4.1275" y="0"/>
</polygon>
<wire x1="0.508" y1="5.08" x2="-0.508" y2="5.08" width="0.254" layer="94"/>
<wire x1="-0.508" y1="-5.08" x2="0.508" y2="-5.08" width="0.254" layer="94"/>
</symbol>

oraz

<deviceset name="HSDL-9100" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HSDL-9100" x="0" y="0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HSDL-9100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="DET_A" pad="DET_A"/>
<connect gate="G$1" pin="DET_K" pad="DET_K"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_A" pad="LED_A"/>
<connect gate="G$1" pin="LED_K" pad="LED_K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="HSDL-9100" value="Features Excellent optical isolation resulting in near zero optical cross-talk High efficiency emitter and high sensitivity photodiode for high signal-to-noise ratio Low cost & lead-free miniature surface-mount package   Height – 2.70 mm   Width – 2.75 mm   Length – 7.10 mm Detect objects from near zero to 60mm Low dark current Guaranteed Temperature Performance -25°C to 85°C Applications Mobile phones Notebooks Industrial Control Printers, Photocopiers and Facsimile machines Home Appliances Vending Machines" constant="no"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>

Mam nadzieję że to się komuś przyda, bo ja się nad tym dwa dni zastanawiałem 😃 . Na pomysł jak to zrobić wpadłem przez przypadek, jak mi się biblioteka w przeglądarce niespodziewanie otworzyła 🤣

 • Lubię! 2
Link do komentarza
Share on other sites

Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.
Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę.

jlcpcb.jpg

jlcpcb.jpg

Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay!
   • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit
   • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny
   • Usługa projektowania PCB na zlecenie
   • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony
   • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber
Zobacz również » Film z fabryki PCBWay

Klikasz wire, zaraz potem pojawi Ci się na górze taka "belka" narzędziowa i musisz z listy rozwijanej wybrać odpowiednią warstwę:

Do obrysów stosuje się warstwy "xPlace" - gdzie x to t dla top i b dla bottom

Link do komentarza
Share on other sites

Miałem pewien problem, ale przed chcwilą udało mi się go rozwiązać. Może opiszę go tutaj, bo to się może komuś przydać 😃

...

"Jak usunąć jeden element z biblioteki eagle, lub zmienić jego nazwę"

Usunąć i zmienić nazwę elementu w bibliotece da się w prosty sposób:

Otwieramy element, następnie w menu górnym "Library" mamy dwie opcje dotyczące tego elementu:

- Remove... (usunięcie z biblioteki)

- Rename... (zmieana nazwy)

🙂 Wystarczy tylko poszukać w programie, po co grzebać w plikach ;D

Link do komentarza
Share on other sites

Potrzebuję wsparcia w temacie części trzeciej. Wersja update'owana aplikacji wygląda trochę inaczej niż opisywana na kursie i mam problem z narysowaniem prostokąta tak jak to wygląda na kursie. Po wyborze narzędzia Polygon zamiast obramowań wychodzi mi coś takiego jak na zdjęciu. Czy tam ma być w nowej wersji czy coś robię nie tak ?

Link do komentarza
Share on other sites

MaxHardcr, jeśli dobrze rozumiem punkt, w którym utknąłeś, to prostokąt ten powinien być rysowany narzędziem "linia", a nie tym do robienia prostokątów/polygonów.

Link do komentarza
Share on other sites

Hej. Właśnie ukończyłem cały kurs i chciałbym bardzo podziękować za jego publikację - teraz EAGLE to nie jest już dla mnie taka czarna magia i umiem narysować to, co potrzebuję.

Wiadomo - na razie potrzebuję trochę praktyki, więc będę rysował sobie schematy i tworzył do nich płytki - połączę 2 rzeczy na raz - będę przerabiał kurs elektroniki i jednocześnie będę tworzył schemat oraz płytkę do każdego układu z kursu.

 • Lubię! 1
Link do komentarza
Share on other sites

Bądź aktywny - zaloguj się lub utwórz konto!

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto w ~20 sekund!

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj się »

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się »
×
×
 • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.